Skip to main content

Full text of "A new alphabetical vocabulary, Gailic and English, : with some directions for reading and writing the Gailic,"

See other formats


\r^- 
'^^M'^^mM^i ^•1 --^f,^ H.f^^3. EX-LlBRlS Q HEW -MORRISON D NUADH FHOCLAIR 
GAIDHLIG AGUs BEURLA 

SO KEI& 

ORDU' NAN LITRICHE 

MAFLLE RE 

CyiD SHEOLANNA 

CIONNAS 

A LEUGHAR AGUS A SGRIOBHAR 

A' GAIDHLIG. 
LE RAIBEIRD MAC PHARLAlN, A G. DUN-EADUIN 

Ciodh-bhuailt' airson an Ughda::!, 
LE EOIN MOIR. fC^ " ANEW <- ANEW ALPHABETICAL VOCABULARY, GAILIC AND ENGLISH, SOME DIRECTIONS READING AND WHITING THE GAILIG, By ROBERT MAC FARLAN, G. P. EDINBURGH 

Printed for. the Authoi 
£r JOHN MOIR : 
Asd fold by JOHN OGLE, Parliament Squire, 

1795 CntetetJ m ^tatlonerg Ipall. 
iLAURtSTON CASTIE lolk MOST NOBLE RIGHT HONOURABLE HONOURABLE MEMBERS HIGHLAND SOCIETY of SCOTLAND, FOLLOWING VOCABULARY 

I» MOW RESPECTFULLY INSCRllED* 

By their most humels 

«OJT OBEDIENT 

AND OBLIGED SERVANT, 

THE AUTHOR. REAMHRADH. jD'i an t fean chainnt, bhrlogh'or, f hlUeanta agus dheas-labh- 
rach Ghaidhllg, uair.eigin, cainnt Bhreatan agus Eirinn ulle, 
agus ata e cofmhull, gu'm bi a bha air a labhairt fan chuid mhor 
do'n roinn Oirip gu h iomlan, gidheadh, tha i'nios o cheanii ta- 
muill a'dol a cleachduln, thugas fanear do na nithe bu chean- 
fath do'n atharrucha fo, le daoin' Uafal Tiarmail o am gu h am, 
agus uime fin, cha 'u'eil feum air an ainmeach ami fo ; ach ata 
iad fill a' buanucha' agus a dol air an aghaidh gu bras, agus 
mar cuirear grab orra, cha teagamh nach bioth a channmhuin 
(o air a cur a cuimhne gu,tur. Thug daoine Foghluimte agus 
Speifeil mu nos an finnfear an aire dha fo le fior dhoighleas, a- 
gus bu mhiann leo cofg a chur air mio-ghaoireas co mhafluch 
d'an duthaich. 

Leis an rua fo, thugadh oighirp, le daoine Foghluimte crabh- 
ach na fgrlobtuir naomh, eadar-theangacha gu Gaidhlig, leis 
am bheil Eolas Criofdaidh air a fgaoilcadh, agus mar an cead- 
na dochas air altrom an uchd na dream aig' am bheil fpeis do'ii 
channmhuin ud, gu 'm fead fo bhi na mheadhoin ann cuid, gus 
a togbhail o'n ftaid ro iofal agus thaireal chum an do tluiit i. 

Bha'n obair mhor fo, air a taiceadh re dream airidh do'n 
Chleir Gliaidhlich fior Eallanta nan cainnt mhathrail, agus 
meafail aivfon gach gnc Eolais ann fgach Foghlum cile ; agus 
chur iad an obair ann gniomh, air doigh a dh'f hagas an ainm 
cliutach am barail gach neach aig am bheil meas do'n Ghaidh- 

Osbar tha na Sailm eadar-theangaichte ann Danachd^ 
agus cuid eilc do leabhraiche crabhach ; Thuille air a foj that 
moran Oran, rannachd agus fean-f hocail air an cur ann clar ( iv ) 

nnoio Ids an dcngh run chcadna, cia f bad a bhios lad fin fogh- 
aintcach chum a chalnnt aofda agus flinafmhor fo a dhcanamh 
mcafail, fi uinc amhain a dh'f headas innfeadh, ach tha aon ni 
cinnteach, gu'm bhe'il an^riaghail air an Ajriobhar i gu mor air a 
leafncha'', mar 'eil i gu h iomlan air a focrucha, agus feadar a 
radh gur buanachd mhor fo. 

Ge ta na fgriobhaidii fin tarhliach chum a Ghaidhlig a chuir 
am prios, cha 'n'eil fin a' fagnil a' nuadh Fhoclair fo neo'f hcu- 
mail, tha e air a fgriobha leis an togradh cheadna, agus oighlrp 
air a tabhairt a fheachna gach focal, nach 'ell gu coitchean air 
an gnathacha, cha'n 'eil an t ughdar ag radh, gu'm bheil gach 
focal air an cur fios ann fo, tha gnathaighte fan chalnnt fo, no 
gu bhcil an leabhran fo iomlan, bu mhaith lels a fmuainteach, 
nach bitliidh dull rl obair choi' lionta alg a lalmh, ach mu bhios 
e tarbhach co f had fa tha e del, tha earbs' aige, gu'n gabhar a 
leithfgeul leis gach ne ich ata fpelfell m'an Ghaidhlig agus nacli 
bi an riaghailt fgriobhaidh iTiio-'thaitneach leo. 

Feadaldh an dream alg am bheil tlachd do'n t fean ghnnth- 
acha cail-elgin do tholl-inntin f haghall o'n Fhoclair fo, agus 
feadaldh e bhi feumail, do'n Chleir og ann fa Ghaidhcaltachd, 
nach d'f huair co'throm air an Calnnt mhathrail a leantuin 
gu h iomchuidh, thaobh n?i haimfir is eigiu dholbh a chaithc 
chum righeachd air Eolas air cannmhulnean eile. Agus mu 
gnathaichear am Foclalr fo ann fna Scoillean Gaidhleach, fead- 
aldh e bhi co'dach chum an Oigrcadh dheanamh tlomadh 
air a Bhcnrla ni's lualthe na air dolgh air bhkh ellc. 

Le bhi toirt fainear, cla ueag mcas tha do'n Ghaidhlig fan 
linn fo, cla tearc lad alg am bheil fpeis dhi do na Gaidheil fcin, 
cia beag mifnich a tha'ig ncach ni fam bith a -huir ann Clar inn- 
te ; thaobh nach 'eil lad ath ainmig da'n aithne a leughadh, 
dh'aom na nithe fin an t ughdar chum an obair to a mhuchadh 
gu tur, gus an do chuir daoin' uafa Onoijach a bhuinneas do 
chonunn Gaidhleach na h Alba, (Dream a tha iomraiteach air- ( V ) 

foil an dian thogradh chum gach ni tha feumail alrfon Leas an 
duthcha chur air aghaidh,) Iinpidh air an leabhar fo chur an 
clar, agus mar an ceadn, chur iad na chomas fo a dheanamh gun 
chunntart call aiv a ghnothach. Agus ma gheabhar tairbh air 
bith ualthe, fan dhoibhfin amhain a bhuineas a chliu. 

Bu mhiann le cuid do nadaoin 'urramach fin, chum anobair 
a dheanamh ni bu choi' liontadh, gum hithidh dublach aca, no 
dara pairt a' toifeacha lels a Bheurla j ge nach roibh fo na run 
air thus, mheas e gu'm b'iomchuidh dh'a aontacha le'n iarr- 
tas, agus uime fin, tha e ag cur r'a cheile nithe feumail chum 
na criche, fin agus mu bhitheas a chuid fo do'n obair taitneach 
do'n choitchin, fe a run a chuid eile a tholrt air a h aghaidh 
co-luath fa bhios e na chomas. 

Smuaintich e gn'm b'e a dhleasdanas am fath fo a ghabhail 
chum a nochdadh a' mor mheas ata aige air an onoir a chuir an 
Comunn oirdheirc fin air, agus an caomhneas a rinn iad dha j 
agus mu thoileachas an obair fo iad, amhaircc e air fin, mar luach 
faothrach lioir iomlan airfon na h uine a chaith e m'a thiom- 
chioll. PREFACE. T. HE ancient, nervous and expreffive Caledonian language> 
commonly called the Scots Gailic, once the Language of the 
Britini ides, and p^ffiblj of the greatefl part of Europe, has, for 
3ges paft, been gradually on the dtcline. The caufe orcaufes 
which have operated this effe£l: have not efcaped notice ; it is 
therefore ntedlefs to detail them ; but they llill exift, and, if 
not obviafrd or fufpended, mufl:, in the order of events, ulti- 
mately cfFedl its total extirpation. To the Antiquarian and 
the Claffic Highlander, this confideration has proved a caufe of 
ferious monification and regret, and hence they have called 
aloud for means' to prevent an efre6t fo diflionourable to their 
country. 

To the feveral laudable motives of promoting Piety and Re- 
ligious Light, vi'hich fuggefted the Tranflation of the Scriptures 
into the Gailic, we may add a Patriotic wifh for the prefer- 
vation of the Language ; though, when that meafure was adopt- 
ed, this elTe6i: might not have been in view, nor have engaged 
attention, yet it has refulted from it. That work was apportion- 
ed to Clergymen in the Highland diftrlSs, wliofe Knowledge of 
the Language, added to their tafte for polite Literature, beft qua- 
lified them for the undertaking ; and it has been executed in a 
manner that does honour to their Tafte and Judgment. To 
tl'is wc'may add a metrical Tranflation of tlic Pfulms, vvitli o- 
ther Religious Tracts, Ancient Songs, Poems and Proverbs, 
which have been colle£ted and publilhed for the fame purpole. 

How far thcfe \vt\\ intended labours may contribute to the re- 
vival, or prefervation of this Venerable Language, time only 
can determine. 

One thing is certain, and a point of no fmall importance, 
that the Orthography has been much improved, if not com- 
pletely fixed. ( vii ) 

Over and above what has been done by fuch able hands, this 
Vocabuhiry may alfo have its ufe ; it is a mite cad into the 
common flock, and with the fame honefh patriotic view : Care 
has been taken to avoid in it fuch terms and idioms as are either 
obfolete or not generally underftood, or have not found their 
way to the prefs in other works. 

The author does not indeed pretend, that it contains every 
vocable in ufe, or that it is a perfecSl work ; nor will a Candid 
Public expeft a perfecl work from a private individual : The 
Orthography, he flatters himfelf, will give general fatisfadtion ; 
and if it be found ufeful, as far as it goes, he hopes to meet 
the approbation of every admirer of the Language. 

To the Antiquarian he thinks it will afford amufement. He 
is not without hopes, that young men defigned for the fervice 
of the Church, whofe attention to ClafTical purfuits may have 
prevented a Critical ftudy of this Language, (though their mo- 
ther tongue,) and who may be ftationed in the Highland dif- 
trifts, will derive fome afTiftance from it. And there is like- 
wife a probability, that in the Highland Schools, it m.ay ac- 
celerate the acquirement of the Englifh Language, which is fo 
eagerly purfued, and which feems exclufively the only obje(Sl: 
of attention and purfuit. 

Confidering, however, how lightly the Gaelic Language is 
efleemed by thofe who have no other ; hov/ little it is afFe£ted 
by the half taught Englifh Scholar ; how much Highlanders in 
in general have loft all relifh for their native Language, the 
Author thought he faw little encouragement for this work. 
'But the Highland Society of Scotland, whofe Patriotinni ex- 
tends to every thing conne£i:ed with the honour as well as 
the improvement of their Country, with a Liberality that be- 
fpeaks their Zeal, have enabled him to bring it forward •, and 
if any advantage refults from it, to that refpedable body it mull 
be afcribed, M'hofe patronage he will be as ambitious to merit, 
as anxious to prefervs. ( vlii ) 

Some individuals of the Society, for whom the Author en- 
tertains a high and juft regard, exprefled a wifli that a Coun- 
ter part, or EngHfti and Gailic Vocabulary might be added, 
deeming it neceflary to complete the work. This was not his 
original defign ; thinking it, however, his duty to comply 
with their defire he, already has commenced the feledion and 
arrangement ; and if this performance meets with encou- 
ragement, the fecond part will in due time come forward. In 
the mean while, he embraces this occafion of exprefling his 
warm and grateful acknowledgements to that Society for the 
honour they have done him, the favours they have conferred 
upon him ; and if this performance meets their approbation, he 
will confider the trouble of compiling it fully and abundantly 
rewarded. NUADH FHOCLAIR 

GAIDHLIG acus BEURLA; 

A 

NEW VOCABULARY 

GAILIC AND ENGLISH, 

RULES for Reading the Gailic Lajigujge. 

I. Of the Letters. 

X. RE Alphabet cf ihe ancient Caledonian language conCfts of fs^ 
teen letters ; a, b^ c, cf, e, /, g, i, /, m, n, o, p r, /, ?, u ; which are 
divided into vowels and confonants. The afpirate h^ is now reckoned 
by feme a letter, (though it begins no word in this language, except 
feme interjcdions, as Hoi Hal &c.) The general ufe of it fhall be 
noticed afterwards. 

II. Of the Vowels in general. 

A Vowel Is a letter that makes a compleat found of itfclf, without the 
aid ol any oihcr : They are five in number, a, e, i, o, u, which are divi- 
ded into broad and fmall vowels ; a, o, u, aie broad, a:nd e, i, fmall. 

In words of more than one fyllable, if the fiorgoing end with a broad 

vowel, the next muR begin with a broad likewife; but if with a fmall, 

then the next muft begin with the fame ; accordingly it would be Im- 

B proper :ven-. 10 N. rHOCLAlR GAIDHLIG AGUS BEURLA. 

proper to write carid, a friend, and not caraid ; Icfachadb., to mend, and 
not Icjfjcbadbj agreeable to the Well known adage. 
Lcathan re Leathan, 
Agus Coal re Caol, 
Leughar is Sgriobliar, 
Gach focal fan Tfaoghal. 
Xo vowel is filent at the end of word,-. 
The fame vowel is never doubled in any word. 
All the vowels are founded, fonietimcs long, at otiier times fiiort : 
To prevent niiftakes, the long ought to be marked thus ; ailhne, (long.) a 
command, aitbne, (fliort.)toknow, d:(e, I. a place, ait, s. ghd-^-ira^/j, 1. a 
garden, gjnidb, s. a cave or den, cud, 1. jealous, or zeal, f:Vc,s. B bur- 
then, eigbeacb, 1, to cry, cagal, s. fear, mile, 1. a raile, a thoufand, mil, s. 
honey, mrr, 1. a piece, mire, s. mirth, oglacb,\. a fervant, cgaiiacb,s. a 
youth, dachas, 1. hope, dzcbann, s. hurt, ulr, 1. dufl, --lifge, s. water, 
suU, \. the zyt,fiiilhbdr, s. pleafant. 

All the vowels, in words of more than one fyllablc, are founded fliort, 
except in the firft, as a in tl;e Englifh word woman ; e as in women ; i as es 
in feed ; o as in forgotten; n as o in foot ; but fliorter and more obfcure. 

III. Of the Vowels separatf.lt. 

1. A generally founds long, like an in Englifh ; as adhmbor, fortun- 
ate, dr, flaughter, gabbtidb, danger ; fomet'mcs fl;ort, like a in the En- 
glifti words what, that ; as abar, a mi.e, abair, fay thou, &:c. 

2. A before dh, or gh, founds like the diphthong ao, in the following 
words ; as adhlac, to bury, cxlbarc, a horn, adbart, a bolfler, agbaidh, 
the face, magh, a fi^ld ; but like as lorg in adbb.v-, a cnufe, adbradc, 
wcrfi.ip, and fome ethers. 

E 

E founds like at in praifc, in <?, ory?, he, re, during the time of, Sec. 

2. E likcwifc founds long in the following and feme others ; c^ the 

earth, te, a woman, and d^ ycflerday, cigin, a (Irait, ^acail, a dileafe ; 

the diflcrcnce here is one of many cafes to be learned only by ihs car 

when fpoken gracefully. 

1. I N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGC3 BEURLA. 1 I 

I 

1. I founds long, like ee in Engliih, in m/zz, {oh^pih^ pence, /ir, a 
country, liios up, &c. or Oiort, rriin^ incal, /i):;^, the chin, y7,j, lher% 
mthc^ things, &c. 

2. I founds obfcure and fnort hi i/, and, \s, am, &c. 

o 

1. O founds like oa Eng!i:'h ; in oak, car, in tj, young, c.-, gold, 
?(j«, proviGon, /"w, alfo, docbr.f, hope. Juor, great, li-a, a cow, troca'ii\ 
mercy, &c. ; fliort in/;^, to wound, g'-.rt^ famine, czpan^ a cup, mcLjJL', 
praife, mcfgail, awake, ccc. 

2. O frequently founds fomewhat long like o Englift, in bone, horn; 
gs lom, bare, ?o//, a hole, tobar, a well, con^namh^ help, &c. 

3. O, before gh, founds often like as, or i fhort ; as Icgh::^ forgive- 
nefs, rcghuinn^ choice, bcgba, a bow, &c. 

U 
U, when accented, founds alway; like ca in Englift ; as ir, frefh, bruite, 
bruifed, dJuib^ near, gnuis^ face ; or fliort, as ubb, an egg, urras^ a furel)' 
tiile, all, ulmiecg^ a window. 

IV. Of the Diphthongs in general. 

A Diphthong is the union of two vowels in the fame fyllable : They 
are thirteen in number, viz. ae, ai, ao^ fj, cL co, eu^ hi, i", :u, ci, ua, 
ut ; a3, and ew, are improper diphthongs, having only one fimple found , 
all the reft are proper diphthongs, having a mixt found of both tlie vowels 
of which they are compofed ; fume more, others lefs, which is eafily learn- 
ed by the ear, when read or pronounced by a goodfpeaker ; cu^ :a, and 
7M, are always founded long; ac^ eo, and iu, are long at the end cf 
inonofyllables, and for the mofl part in words of more than one fyaliable ; 
the reft are fometimes long, fometimes fliort. 

All vowels and diphthongs, and raonofylhible.;, when immediately 
followed by two confonants, are bng. 

A 2 In 12 N. fHOCLilR GAIDHLIG AGUS EEURLA. 

In all words of more than one fyllable, the dlphtliongs arc always 
fliort and obfciire, except in the firft. 

Note. The meeting of two vowels in Gallic, form always a diph- 
thong, and are never parted, as, cre-ate, du-el, fu-el, fruition, tu- 
ition, &c. in Engli/h. 

V. Cf the Diphthongs separately. 

AE 
This diphthong is feldom ufed in Gailic ; its found is compoundr 
cd of that of a broad fl, and an obfcure e ; as Jaelhc^ days. 
AI 
I. The found of a'l is made up of a broad a, and an obfcure i ; it is 
long^in althnc. a command ; aite^ a place, a'dl^ will : or /liort, as 
a'lgy at, or with : alt, glad ; tais^ foft, &c. 

1. At founds almoft like ay, in the Englifli words, hay, bay, &c. as in 
fijibbir, rich, daibb'ir, ipoor, fiiigbde, arrows, airm, arms, gairm, a call, 
fa'dm, pfalms, &c. 

AO 
T. Ao, in fome words, has a peculiar found, learned only by the ear, 
but generally long, as cao/, fmall, mao!^ bald, maor, an officer, 7nao- 
rach^ fhell-fifh, gaol, love ; or fhcrt, as in ^<::r, entrails, gaoraid, 
ibort. 

2. Ao has likcwife a foft nafal found, attainable only by the ear, in 
flo«, one, caomb^ kind, maoth^ tender, naotbadb^ nin^h, naomb^ boly, 
r.acmhachd^ hoiinefs. 

EA 
Ea has often the found of a broad a, foftencd by f, long, 
ss fealg^ hunting, fpealg^ a fpllnter, dearg, red, fsarga, withered, 
gcarr^ fhort, gearradb, a cut; or fliort, ealadb, a fwan, earrach, ^pringj 
r-e.)/, white, £:c. 

Note, ea has never the foregoing found, but when followed by /, ?>2, 
r, or mbj ng, after it. 

2. f^ N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. I3 

EA. 
2. Ea founds like ea Englifn, as beat, heart, dearth, when Immedi- 
ately followed by i, d, g, s, fingle : as eabar, mire, Jeabadb^ a bed, leabh' 
ar^ a book, feadan^ a pipe, fgcadacb, clothing, feadh, yea, beag,. little, 
leagbadhy melting, teas, heat, &c. 

Note, ea is often ufed indifferently for ew, and founds long ; as ead- 
ecb, cloths, eacail, a difeafe. 

3. Ea founds long in fome words, like ai in the Engllfli word praifc ; 
as fea^ fix, ftarbb, bitter, breagba, pretty, geadb, a goofe ; fliort in 
breac, fpeckled, beacb^ a bee, tear, the fea, leatbar, leather, eatorra, 
between them. 

EI 

1. Ei, like e long and i fliort, in ccin, far, ceir, wax, eigin, 
ncceflity, geill, fubjeiflion ; or fhort, as d/«/, a hind, gcilt^ dread, eire, 
a burden. 

2. JEi founds fomelimes like ai in raife ; meifc, a plate, neimbcy 
heavenly. 

EO 
1." jEo founds the e fhort, and the long in ^fj. living, deonacb, 
willing, dedfacb, fond, J<-o,breath ; and fhort, as bcothail, lively, deocb, 
a drink, &c. 

2. Eo has the e fliort and the long, like more and fore, Englifn ; as, 
lehmban, a lion, teo-cbrtdbcacb, afTcctionate. 
EU 

1. Eu founds long mfeiir, gi'afs, cudacb, cloths, ffu fag, the beard, 
reult, a flar, leud, breadth, leugbadb, reading, Sec. 

2. Eu founds long, as/Pwc^, behold, end, zeal or jealoufy. 

lA 
la founds long in dlan, ra(h, dlas, an ear of corn, iafg, fifli, &c. 

10 
lo has the J long and tlie c obfcure, in dioJ, pay, /or, true, iiios, up, 
/los, down ; and fhort, in Jibs, the fide, iolach, a loud cry, ic«jrf, a 
place. 

I3 14 N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. 

lo founds fometimcs like ee Englifti, as hbalrt^ a lacrlfice, hbradb, 
iacrificing, dkbradh^ forfalclng, &c. 

lU 
III founds long infiu^bantas, worihinzQ, ftiuraJb^ fleering. 

01 
Oi has tl;e o long, and i fhort, in hlgh^ a virgin, thir, purfuit, toir- 
tachd^ to purfuc, b'old^ a vo\v,/c/ci, a turf, o;^e, youth : or fliort, as ;;fc, 
yealih, /if/, vapour, /cw, rcfl, hifgcadb, burning. 
UA 
Ua founds long in cluas, the ear, buar, k\ne,fuar, cold. 

m 

Ui founds the u long and the i fl^ort, in ulr, earth, /«///, a flail ; fhort 
in full, blood, n;ijir, the fea. 

VI. Of the Triphthongs. 

A Triphthong is the union of three vowels in the famefyllable. 

They are five in number ; viz. c:j, coi^iai, iui, luii; they are all found- 
ed long, and feic'om occur but in words of one fyllable j lametimes they 
cccur in the firfl fyllable of poll) fyllables. 
AOI 

1. Has a found Vike the diphthong ao, and an cbfcure i, as aoibbncas^ 
joy, cjsi?2, mild, laugh^ calves. 

2. It has a nafal found, with the i fomewhat longer in nao'tmb^ 
faint?, viao'm^ fubflance, naoidbean, an infant, mnaoi, to a woman, 
m^zidbeamb, upbraiding. 

3. It founds like w/, in caoiJ^, walling, claudbcjtuh, overwhelming, 
d.ici, wicked, laoidb, an hymn^fao'i, good. 

EOI 
Eoi founds like eo, and a fliort ?', as bcoir^ beer, feud, brave men, 
trco'v^ firength, vigour. . 

lAI 
lal founds like ia, and an obfcurc l\ as an d'uigb, afterwards. 

IUI N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. I^ 

lUI 
lid rounds nearly as ui diphthong, in chun, quiet, ftulr, the helm, 

UAI 
Uai founds Hlce the diphthong «a, and an cbfcure i ; as cnialdk, 
h:ird, ftiiaim, modeflj, gluais, move, duaife reward. 

Note, chiia'idh fent, nufidheachd^ news, are pronounced, as if written 
chaidh, noidheachd. 

VII. Of the Consonants in General. 

A Confonant can never make a perfeft found of itfeJf, without the 
aid of a vowel. 

The confonants ufed In this language, are ^, c, d^f^ g, /, m, n, />, r, 
f, ?, with the afpirate b, and are divided into mutable and hnmutahlc 
confonant?. 

The miitables, by having an h fubjoined to them, eitlier alter or lofe 
their pronunciation : thefe .arc b, c, d,f^g^ in., p^ f, t. 

The hnmutahle confonants, viz. /, n, r, never change or lofe their 
natural found, ne-ther Is an b fubjcincd to them, and no other letter h 
ever doubled in the Gallic language. 

AW the mutable confonants take h after them. 

None of the mutable: take another mutable after it, except f, which 
has nearly the found of a fcmi-vowcl, and admits any other of the mu- 
tJbles, (/only excepted) to be fubjoined to it. 

The iii'.mutabks, I, w, r, never ainit of another confonant immedi- 
ately after them. L and r may follow any of the mutables but m ; the 
confonants e, ^,75 admit of 7J after tl.em ; as aiaimh^ a bone, gnu'u^ 
tlie face, fncacbda, Ihow, See. a!fo m and t admits of ♦! in a few word^v 
as ranatkan, women, tnu, envy. 

The mutable confonants in the end of words cf one fyllable, or in 
the Srft or feccnd fyllable of pollyfyllables, after a vowel or diphthong 
not accented, are pronounced as if doubled ; this is frequently to he 
obf^-rved, like wife, rcfpscllng the mmiUabUs, when fing'e, or 

not r6 K. FHOCLAIR GAIDHLIG AGDS BEURLA. 

not followed by another ccnfonant ; zs obj'tr, work, garadh, a. icuj 
cfag, a blaft, codal, fleep, tamall, a while, tlus^ compaffion, las^ kin- 
dle ; to be pronounced, obbair, garradh, ofTag, coddal, tammall, &c. 
A ccnfonant flanding alone, is pronounced as if it \vcre*the firft 
letter of the following word, if it begins with a vowel ; as an i crdy 
the hammer j but, if it begins with a confonant, and if the foregoing 
word ends with a vowel, it mufl be joined to the preceding word ; as lui 
Jhealladb, in his fight, to be pronounced, na healladh. 

VIII. Of the Consonants separately. 

I. Gftbe Mutable Ccnfonant s. 

B 
B is pronounced as in Englifh, bratba'tr, a brother ; bh has the found 
of V in Engllfh; a bbratbair^ his brother. 

C founds always hard like k Englifli, whatever vowel or confonant 
comes after it ; call, lofs, c'la.) who, are pronounced kail, kia. 

C/>, at the end of a word or fyllable, founds aS in the word loch j as 
docbas, hope, laoch, a hero. 

C6, at the beginning, has a certain modulation of the voice to be ac- 
quired only by the ear. 

Note, 'cbd is ufually pronounced as chg ; fo bochdain, poverty, tocb- 
dadb^ fwcUing, are founded as if writen, bochgain, tochgadh. 

D 

D has a foft plcafant found, and requires a tolerable command of the 
voice, and a good car, to dillinguifli it from the foft found of ;. 

Di, at the beginning of words, founds likej- confonant, and at the 
end of words or fyllablcs, nearly likc^ vowel ; as dbuinnc, to us, as if 
written yuinnc ; dbiut, to the, as if, yuit, hmfntdb to him, ^/jJ/[>, meat, 
as if written, ionnfuiy, biay. 

Bh N. FHOCI.AIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. 1 7 

D 

D/', before any word beginning with a vowel, is founded as if imme- 
diately joined with the following word ; as dVeiri^b, arofe, dH'ordu'igh^ 
ordained. 

F 

F founds as in Englifh ; ftar^^ viraih, fofghdh, opening. 

Fh is always file'nt ; as fbeara, O mex\, gun fbios, not knowing, to be 
pronounced 'eara, 'ios. 

Fh founds in fome words as h alone ; as in fbua'tr, he found, pro- 
nounced huair. 

G 

G founds as in Englifh ; gb founds nearly like dh, ory, both at the 
beginning and end of words, but pronounced rather harfher and more 
through the throat. 

M 

M keeps its own natural found, matba'ir^ mother. 

J&ii, like bh^ founds like 1;, but fofter ; mo mhathair^ my mother ; when 
the perfonal pronoun j/jo, my, goes before words beginning with a 
vowel, the firfl vowel is fuppreffed by an apoflrophe ; thus m' athair, 
my father, m' eagal, my fear ; the idiom of the language requires the 
fuppreffing of the vowel that ends a word with an apoflrophe, when the 
next word begins witli a vowel ; in many words, mb is often quiefcent 
i^ the middle and end of polyfyllables. 

P 
P is always pronounced as in Englifli : fb founds like^ as it does 
alfo in Englifh ; as ^hill me, I turned, mo phtutbar^ my fifler ; to be pro- 
nounced, fill, fuithar. 

s 

I. 5 before or after a broad vowel iu the fame fyllablc, founds as in the 
Englifh ; fal^ filth, /«i3J-, comely. 

Note, xhzXjiu, there, /o, \\\\s,fud^ tliat, are pronounced, fhin, fho, 
•liud. 

9 2. l8 N. FHOCLAIR GAIDHLlG AGUS BEURLA. 

2. S when immediately before, or after a fmall vowel, founds as sb, 
Englifli ; fi:s, down, gnu'i!, the face, pronounced fhios, gnufli. 

3. S founds as in Englifli, in is, am, ij, and ; likewife in the infcpara- 
blc particles /tr and Jin ; aigifc, with him, agajbbfe^ with you, thigibhfr, 
come yc, dhuibhfe, to you, dbcibhfin, to them ; but eafa>i, he, ife, fne, 
mi/e, me, are pronounced, caflian, iflie, mifhe. 

Note, thaty"at the beginning of a word, after an euphonic /, is lilcnt; 
as an tjligbe, the way, an tfacghatl, the world, pronounced an t lighe>, 
an t oaghail. 

4. Sb^ before vowels, founds as b alone, and the / is filcnt ; Jhc'id c, 
he blew, Jheas e, he flood, pronounced, heid e, heas e. 

S is (ilent before the confonants, Z or ;z ; as J1:>lu}g e, he fwallowcd, 
JJmhmb i, ihe fpun, to be pronounced, huge e, nionih i . 

N. B. Thatyis the only mutable confonant that takes another mu- 
table after it. It may be further noticed, that sb^ff>,fd,ft,fc^ ^^<^fSt 
are fometimes written the one for the other, or ufed indifferently ; 
but, as b, J, and g, when joined to an f, have a fofter found than the 
other, care fhould be taken, when to ufe the one and when the other. 
T 

Tf like Z), has a foft and pleafant found, to be learned only by the 
car ; as tagradb, to plead, tabhair, give thou, tlacbd^ delight. 

2. 21>, in the beginning of a word, before a vowel, or /, ■n^ r, only 
intervening, founds as b, alone ; as tbkrmatcb f, he dried, mo thlachd, 
my delight, //j;nf', envy ; pronounced, hiormaich, hlachd, hnu'. 

Tb^ in the middle or end of words, is generally quiefcent. 

Of the Immutable Ccnfcuants, L, N, R. 

I. L, JV, R, when they begin a word ; or when joined to anotlier con- 
fonant, have generally a foft liquid found, to be pcrfeflly attained on- 
ly by the car ; as las, kindle thou, glan, clean, neart, ftrength, fnjfmbor, 
elegant, reuh, a flar, /run, a bridle ; to be pronounced, lias, gllan, 
nneart, fnnafmhor, rreult, frrian, 

2. N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. I9 

2. L, J7, 5, when initials, found frequently with an afpiration, or 
nearly as in Englifli; as reubuinn^ robbery, nochd^ naked, loifg.^ burn; 
to be pronounced, rhcubuinn, nhochd, Ihoifg ; they have frequently this 
found in the end or middle of words, though not joined with another 
confonant. 

3. When L, iNT, 2?, retain their foft liquid found in the middle or 
end of words, tliey arc generally doubled ; as tliill^ holes, fann^ feeble, 
fearr^ better ; Xb diflinguifla them from tu'il-, a flood,yj«, flay thou^ fear y 
a man. 

Note, It is obfervable, that when fubQantives and adjedives are 
together, contrary to the Engllfh, the fubflantive generally takes the 
lead; duine maitb, a good man, bean gblic, a wife woman, each luatb, 
a fwift horfc^ fioil ur, frefli beef, &c. 

In fentences that have a verb and pronoun, the verb is pronounced be- 
fore the pronoun, ^rio(5ii e, he wrote, labhatr i, flie fpoke. In fentences 
purely narrative, or argumentative, the verb generally begins the fcn- 
tcMee, or is placed near the beginning. Interrogatories are exceptions 
to this rule, though the anfwcr, if in the affirmative, begins with the 
verb. 

In words of two or three fyllables, (and there are not many words 
of more than three fyllables in this language? compounds excepted) the 
firfl fyllable is generally founded long, and the refl fliort. 

Such as would fpeak elegantly and with propriety, have adopted 
this rule, that when a word ends witli r, and the next word, ''(if in the 
fame fentence) begins with dh^ the dh is to be pronounced like r, da uair 
dbeiig, twelve hours; to be pronounced, da uair rcug : tboir dhombj give 
me ; to be pronounced, their romh, &c. 

The genders of nouns may be diflinguiflied thus : Ail words begin- 
ning with any of the mutable confonants except^ takes the afpirate b 
after that mutable for the mafculine, but not for the feminine. 

C 2 Examples ■iO N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. 

Examples 
Ma?. Fern, 

A chfaufi, his Iiead. A ceann, her head. 

A cbriclbe, his heart. A cridbe, her heart. 

When fuch fubflanti%'e begins with f, fan or Jin flaould be annexed 
to the mafculine, but omitted for the feminine. 

M. F. 

A fphraclfdii^ his fpirit. A ffiorad, her fpirit- 

Afmigsin, his chin. -^ fi^'Si •'£•" chin. 

When any of the immutable confonants begins a word, the pofreffive 
pronoun has a full and diftiniTl found for the mafculine ; but for the 
feminine, it is founded as if the immutable . were doubled like the 
Wclfh. 

M. t. 

A lamh, his hand. A llamb, her hand. 

A neart, his ftrength. A nneart, her flrength. 

But when a noun begins with a vowel, tiie poflcfTive is omitted be- 
fore the mafculine, and fan or fm annexed to the word ; but for tlic 
feminine, tlie pofleffive remains, and the afpirate b is prefixed, 
M. P 

Anailfm, his breath- A b anally her breatli. 

Ordagfan^ his tliumb- A b ordag, her thumb. 

Words beginning with f, take h after the mafculine, and both are 
quiefcent ; but the feminine does not. 

M. F. 

Fbarimd, his envy. Aformad, her envy. 

N. B. Obferve, that when any of the mutable confonants take h 
ailcr it, they are never to be fcparated in fpelling, or divided at the 
end ol lines. N. FIIOCLAIR GAIDHLlG AGDS BEURLA, 21 •^. a' tlie article, as a' bheinn, 

the mountain. 
A. the relative, that. 
A. his, her. 
A, fometimes for ag^ the fign 

of the prefent participle. 
A, a fign of the infinitive. 
A, is ufed fometimes, but fel- 

dom, for O 1 the vocative 

cafe. 
A, for to, before the name of 

places. 
Ab, aba. abbot, father* 
Abach. the intrails. 
Abarach. bold, impudent. 
Abhac. a terrier. 
Abhacas. exultation. 
Abhachd. exulting. 
Abhach. a dwarf. 
Abachadh. ripening. 
Abaigh. ripe. 
Abailt. an abbey. 
Abailteachd. abbacy. 
Abhainn. a river. 
Abhal, an apple. 
Abhal-ghart. an orchard. 
Abhar. caufe, or reafo.".. 
Abhlan. a wafer. 
Abhaift. cuftom, Abair, fay. 
Abairt. fpeech. 
Ablach- a carcafc, 
Abram. I will fay. 
Abradh iad. let them fay, 
Abhras. fpinning. 
Abraon. April. 
Abfdal. an apoftle. 
Abfdalachd. apoftlefliip. 
Ac', they, or them: 
Aca. they have, or with then:» 
AcaJn. fighing 
Acaire. an acre. 
Acairr. an anchor. 
Acarrachd. compaffion. 
Acarfaid. an harbour. 
Acaftair. an axle-tre. 
Acf huinneach. expert. 
Acf huinn. tools, or tackling, 
Ach. but. 

Ach, air achd. on condition. 
Achadh. a field. 
Achlais. the arm-pit. 
Achdmhafan. a rebuke. 
Adag. a (hock of corn. 
A' d' thigh, in thy houfe. 
Adh, founds agh. fortunate, 
Adh-mhor. happy. 
Adharc. a horn. 

. Adharcach. N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLi. Adharcach. having horns. 
Adharcan luachrach. a lizard. 
Agh, feidh. a hind. 
Agh, bo. a heifer. 
Adhart. the bed-head. 
Adhartan. a bolder or pillow. 
Adhamh. Adam. 
Adhaltranas. adultery. 
Adhaltranach. adulterer. 
Adhainn roftaidh. frying-pan. 
Agliann fiUidh. dripping-pan. 
Adhann. the herb, colt's foot. 
Adhlaic. bury. 
Adhlacadh. to bury. 
Ag. fign of the prefent participle. 
Adhradh. worfliip, adoration. 
Aga. doubtful. 
Agad. thou haft, or with thee. 
Again. I have, or with me. 
Agaibh. with you, or you have. 
Againn. with us, or we have. 
Agairt. to plead, or purfue. 
Aghann. a pan. 
Agartas. a fuit, or plea. 
Agarach. one that claims. 
Aghaidh. the face. 
Aghaidh. againft. 
Aghaiftuir. a halter. 
Aghais. eafe. 
Agus and. 
Aibheis. the ocean. 
Aibhlitir. alphabet. 
Aibhfeach. furprifing. Aibhearfoir. Satan, an adver- 

fary. 
A ibhe ! hail ! 
Aice. with her. 
AichHican. denying. 
Aidhbheil. monftrous. 
Aidmheileachd. to confefs. 
Aidtichmheil. a profeflbr, 
Aidmhicheadh. confeffion. 
Aifrionn. the mafs. 
Aig. at. 
Aige. with him. 
Aigheir. gladnefs. 
Aigein. th; bottom of the feSi 
Aigeantas. cheerfulnefs. 
Aigcantachd. high-minded, 
Aigealain. ear-ring, chain. 
Aigeil. a low vale. 
Aill. will, pleafure. 
Ailbhinn. a flint. 
Aileag. hickuj). 
Aile, f. aile* a fmell. 
Aileir a porch. 
Aille. beautiful, 
Aileagan, any thing pretty^ 
Allleachd. handfomenefs. 
Aill-bheul, a bridle-bit. 
Ailleil. pretty. 
Ailleann. elecampane. 
Aille. matl^ of a wound. 
Aillim. allum. 
Aileann. a favourite, 
Aillgeafachd. ardency. N. fHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. 23 Ailghiofach. proud, defpiteful. 

Ailm. the letter a. 

Ailm. an elm. 

Aindeon. againfl: one's will, 

in fpite of. 
Aimhleas. hurt, fkaith. 
Aimbeart. evil defire. 
Aimbeartach. poor. 
Aimheagan. abyfs. 
Aimhleas. misfortune. 
Aimhleifg. floth. 
Aimh leathan. narrow. 
Aimhreadh. difagreement- 
Aimh-reite. difcord. 
Aim fir. feafon, time. 
Aimrid. barren. 
Aimfidh. to find. 
Aimfeach. mifchief- 
Aim-fgith. mifchievous. 
Aineas. paffion. 
Ain-deoin. unwilling. | 
Aineafach. paffionate. 
Ain-fhiach. debt. 
Ain-fhios. ignorant of, 
Ain-cheartach. a buffoon. 
Ain-cheft. difficulty. 
Ain-deas. aukward. 
Ain- dlighe. lawlefs. 
Ain-neart. violence 
Ain-deis- unprepared- 
Ain-eolas. ignorance. 
Aki-f heoil. proud flefii. 
Ain-eolach ignorant. Aineil, a ftranger. 
Aingidheachd. wickednefs; 
Aingidh. wicked. 
Aingeal. an angel. 
Aingeall. an evil fpirit. 
Ainm. name. 
Ainmeil. famous. 
Ainmeunach. nominative. 
Ainmeunaiche. denominator, 
Ainean. liver. 
Ainm-chlar. a catalogue. 
Ainleog. a fwallow. 
Ainleog mhara. a black martin. 
Ainmhidh. an animal. 
Ain-fhuail. a chamber pot. 
Ain-diadhachd. ungodlinefs. 
Ain-diadachd. infidelity. 
Ainner. a virgin. 
Ainnis- needy- 
Ainiseachd. low condition. 
Ainneas. furious. 
Ain-ghniomh- an evil deed. 
Ainin. colts foot, an herb. 
Ain-iochd. cruelty. 
Ain-iochdmhor. cruel. 
Ain-iomad. too much. 
Ain-mheafarradh. intemperate, 
Ain-meineach. ftubbora 
Ain-mhidheachd. brutality. 
Ain-mhiann luft. 
Ain-fgian. fury. 
Ain'irianta. ungovernable. 
Ain-teann. niggardly. ^4 N. FflOCLAIR GAIDHLIG AGU3 BEURLA." •Ain-teas. very hot. 
Ain-tighearnn. a tyrant. 
Ain-tighearnail. tyrannical. 
Aln-tighearnas. tyranny. 
Ain-treun. very ftrong. 
Ainteaclul. likewife 
Air. upon. 
Air choir, fo that. 
Air fin. upon him. 
Air ball, upon fight. 
Aire, an ark. 
Aircis. to falute. 
Airc-luachrach. an efk, or lizard. 
Aird. a cardinal point 
Aird. ftate^ improvement. 
Airde. height. 
Aird-cheannas. fuperiorlty- 
Aird-chcann. a fuperlor. 
Aireach. a keeper of cattle- 
Aireachas. the paftoral life. 
Airidh. a fliielding. 
Airidh. deferving. 
Aird-cheim. dignity. 
Aird cheannas. dominion. 
Aird-inntin. high fpiri^. 
Air<l-bhricthe. fupreme judge. 
Aird-riogli. a monarch. 
Aird-reaclid. fupreme rule. 
Aird-thighearna. fupreme lord. 
Aire, notice. 
Aireamh. number. 
Aiream. I will number. 
Aireann. goadfman. Airgiod. filver. 
Airgiod beo. quick filver. 
Airgiodach. plenty in money. 
Airgiod toit. hearth money. 
Airid. particular. 
Airde tuath. the North. 
Airde deas. the South. 
Airde 'near* the Eaft. 
Airde 'n iar. the Welt. 
Airleig. a ftrait. 
Airm theine. fire arms. 
Airm. arms. 

Airm thilgte. mifTive weapons- 
Airneog. a flogh a plumb. 
Airmlann. armoury. 
Airne. kidneys. 
Airneagach. (hrubby. 
Airneis. goods, furniture, 
Airneo. elfe, otherways. 
Airfneul. fatigue, grief. 
Ais, air ais. to give back. 
Aifeag. a ferry. 
Aifeid. a delivery. 
Aifig. reftore. 
Aifde. out of her. 
Aid. difiatisfied. 
Aifteachd. difcontent. 
Aisereigh. rcfurrecStion. 
Aifin. a rib. 
Aifne. ribs. 
Aifigte. to pay debt. 
Aifeall. axles tree. 
Aiding, dream. N. FOCiiLAIR GAlbllLIG A GUS BEURLA. Amaideach. foolifli. 

Aifmleachd. wicked contrivance, 

Aite. a place. 

Ait. ghd. 

Aiteas. joyful. 

Aitheamh. a fathom. 

Aiteacha. iahabiting. 

Aithleafacha. reforiTiation. 

Aithne. a command. 

AithledfAichte. reformed. 

Aithne. knowledge. 

Aithleathain. narrow. 

Aithnighte. known. 

Aithneacha'. to know. 

Aithneachair. to be made 
k:}o\vn. 

Aithgliear. brief, fliort. 
Aithghinmhean. regeneration, 
Aithgliinte. regenerate. 
Aithine. a fire brand, char- 
coal. 
Althlionacha. delineation. 
Aith-lcorach, amufing. 
Aith-mheal. vexation. 
A.itHn' all la. height of day. 
Aithreach. penitent, forry. 
Aithtcachas. repentance. 
Akhreis. recital. 
AithreafnTi* I will repeat. 
Aithrifeadh., tautology. 
Aithfgriobha. to tranfcribe. 
Aitreabh. houfes. 
Aiteachadh. inhabiting. 
Aiciih. moid. 

D l Scot tland. Aiteal. juniper. 
, Al, f. al. offspring. 
Alaban. to wander. 
Alach. a tribe, &c. 
Alach ramh. a bench of o;;r;; 
Alba.' 
Albin. 
Albanach. a Scotfman, 
Ahin. Allan. 
Alaftair. Alexander. 
Alb. high. 
Alia, wild, fierce. 
Allaidh. favage. 
AUoil. noble. 
All-ghort. an orchard. 
AUmharacli. outlandiih. 
Allmharachd. barbarity. 
AUmhara. ftrange, exotic^ 
Ailuin. handfome. 
Alt. a brook. 
Altail. a fniall brcok. 
Alt. a joint 
Altugh. giving thanks. 
Altugha bcatha. falutatioil. 
Altair. an altar. 
Altram. nurfing. 
Am. time, fcafon. 
Am. fcr rji, a negative parti- 
eipk% before words be- 
ginning with _/", /•, p. 
Amamia. times. 
A.mach. out of. 
Amadan. a fool. 
Amadan moiatich. a dotterel 26 N. FHOCLAIR GAIDHLlC AGUS BEURLA. Amaideachd. foUy. 
Amail. hinderance. 
Amhail. like, as. • 
A mas. to hit. 
Amarach. fciirvy grafs. 
Amcifg. among. 
Amhghar. affliction. 
Amh. raw. 
Amhain. only. 
Amharc. the fight, look. 
Amhghar. diflrefs. 
Amhairg. woe. 
Amharas. fufpicion. 
Amhrafach. fufpicious. 
Amhladh. confufion. 
Amhas. a madman. 
Aniliach. a neck. 
Amhfach. ftupid. 
Apnhfag. a filly v/oman. 
Amhlar. a fool. 
Ainhluidh. in like manner. 
A. ".laid, a foolifn woman. 
Amlrjg. a curl. 
An hgach. curled. 
Amhainn. an oven. 
A mar. a trough. 
Amar-baididh. a font. 
Amar-bruthaidh. a vine prcfs. 
Amnr-fuail. a chamber-pot. 
Amaraidh. a cup-board. 
Amuigh. without. 
Amus. an ambulli. 
An. the article the. An. interrogative particle, an 
dean thu ? will you 
do.? 

Ana. the fiipcrlative, ana mor? 
very great. 

An.ibuich. unripe. 

Anacail. to deliver. 

Anail. breath. 

Anart. linen. 

Anart-buird. table linciT. 

Anart canaich. fuftian. 

Anam. the foul. 

Anamadach. lively. 

Ana-aoibhin. woe. 

Anabar. too much. 

Anaba3. ofTscouring. 

Ana-cneaft. cruel, unjufl. 

Ana-ceirt. difficulty. 

Ana-chreidmhich. infidel.- 

Ana-chreidimh. infidelity. 

Ana-criofd. antichrifl. 

Ana-co'throm. injuftice. 

Ana-ghoireafach. inconveni- 
ent. 

Ana-caiilieamh. waftefull- 
nefs. 

An-uaibhreach. very proud. 

Ana-cruaidh. niggardly. 

An uair. great (lor.m. 

Anmhuin. weak. 

An-chainnt. ill language. 

An-(gairt. a loud cry. 

An-danadas. prefumption. N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS EEURLA. ay Aii-fgaineamh. a great cleft. 
An-diaigh. to-day. 
An de. yefterday. 

An-fugradh. fciirrilous wit. 

Au-duin. a profane man. 

An-uafal. ignoble, bafe. 

An-dligheach. illegal. 

An-durachd. very earneft. 

An doigh. bad eftate. 

An-tlachd. impertinent. 

An-earbfa. diftruft. 

An-toil. hicivious. 

Anios. up. 

Anmoch. late, evening. 

An-mor.. very great. 

Ain-meig. very rare. 

Ann. in. 

^nnafach. rare. 

Ann-doigh. after. 

Ann a' dheigh-fm. after that. 

Ann ceann a cheile. together. 
Annamh. feldom, rare. 
Ann cein. far oiT. 
Ann cois. along. 
Ann cais. fhortly. 
Ann gar. near to. 
Ann crochadh. impending. 
Ann coineamh. oppofite. 
Ain-neart. violence; 
Annradh. tempeft. 
Annradh. misfortune. 
Annam. in me. 
Annad. in tliee. Annaibh. in you. 
Annta. in them. 

Annainne. in us. 

A nunn. over, the other fide. 

An rolr. yefterni^lit. 

An fgailt. a great gap, 

Ann fin. then. 

Ann fud. there, in that plaCc. 

An fgairt. a clamour. 

Anoife. now. 

An fugradh. fcurrility. 

Anochd. to-night. 

Anfach. a fweetheart. 

An {Jiocair. uneafinefs. 

An fhocair. ficknefs. 

An toil, lufLful. 

An-tlachd. diilike. 

An trom. grievous. 

Antromucha'. aggravating. 

An truaghas. great pity. 

Anuinn. eaves of a houlV. 

Anuair. a ftorm. 

An-uair. when. 
An-iochd. void of mercy. 
Aobhach. chearful. 
Aobhar. a caufe. 
Aobruinn. ancle. 
Aodan. the face. 
Aodraman. a bladder. 
Aodach. clothes. 
Aodh.ur. a ihepherd. 
Aogus. like. 
Auibheanas. merrl.Tient. D s 28 N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. ^olhhneacli. joyful. 
Aoibhneas, gladncf^ 
Aoidhidh. gueft, a ftranger. 
Aoidheachd. hofpitalitv. 
Aoincagan. wallowing. 
Aoileach. dung. 
Aoireachdain. lampooning. 
Aois. age. 
Aoladh. to plaifter. 
Aoll. lime. 
Aol-fliorn. lime kiln. 
Aol-tigh. a fchool, college. 
Aomadh. bending. 
Aom e. bend it. 
Aon: one. 

Aonach. fide of a hill. 
Aon-adharcach. unicorn; 
Aonar. alone. 

Aon-floineamh. of one fur- 
name. 

Aonaran. folitary perfon. 

Aon-deug. eleven. 

Aonaclid. unity. 

Aon-dathach. of one colour. 

Aon-inntin. unanimity. 

Aon-rachan. a folitary perfon, 
retlrednefs. 

.A.on-fhlath. a monarch. 

Aon-fhlaitheachd. a monarchy. 

Aon-trath. one meal. 

Aontachadh. to confent. 

Aos-dachd. antiquity. 

Aoftadh. aged. Aos-mhor. old, aged. 
Aon-tlgheas. living togctiier- 
Apa. an ape. 
Apran. an apron. 
Ar, ar. flaughter. 
Ar. our. 
Ar. plougliing. 
Aradh. to plow.. 
Ara. a kidney. 
Arach. collar on a beail'. 
Arachas. infurance. 
Araidh. ceitain. 
Araigh. reins of a bridle. 
Aran-alt. a pannier. 
Aran, bread. 
Aran-ftor. a pantry. 
Araon. both. 
Arbhar. corn. 
Arbharach. fertile. 
Arac. a cork. 
Arcan, a pig. 
Ard. high, lofty. 
Ardan. pride, loftinefa. 
Ardanach. high-minded. 
Ardughadh. elevation. 
Ard-aingcal. archangel. 
Ard-dhuic. arch-duke. 
Ard-ca(buig. archbifliop. 
Ard-doru3. upper Until. 
Ard-ghuth. a loud cry. 
Ard-mharaich an admiral. 
Ard-chumhachd. fupreme 
power. N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS EEURLA. 29 Ard-chathair. metropolis. 
Ard-cheannas. fupreme domi- 
nion. 
Ard-inmhe. high rank. 
Ard-fiiagairt. a high priefl. 
Ard-fgoil. a college. 
Ard-uachdaran. a prefident. 
Ar-dhamh. a plough ox. 
Aris. again. 
Arm. a weapon. 
Armach. warlike 
Armallt. an army. 
Armailteach. full of arms. 
Armachd. feats of arms. 
Armann. chief, {lately. 
Aros. a houfe, a palace. 
Arofach. inhabitant. 
Ar-fhaich. field of battle. 
Aro'-eifcan. he faid. 
Artur. Arthur. 

Afam. out of me. 

Afad. out of thee. 

Afainn. out of us. 

Afaibh. out of you. 

Afda. out of them. 

Afal. an afg. 

Afguil. the arm pit. (cation. 

Afcaoin eaglais. excommuni- 

Afcaoin. mouldy, corn that is 
damaged. 

Afcart. coarfe cloth. 

Afdar. journey. 

Afdaralche. a traveller. Aflachadh. requefdug. 

Alleach. 7 . v, ■„ 
s. in, withm. 

Aftigh. S 

At. fwelling 

At mhor. great fwelling, 

Ata. is, am. 

Ath. again. 

Ath. a ford. 

Ath. a kiln. 

Athach. a monfter. 

Athair. a father. 

Athair-ceiie. a father-in-law, 

Athar-mheigh. barometer. 

Athar. air, the fky. 

Athair baifdeadh. god-father. 

Athair faofaid. father-confef- 

for. 
Ath-bhachd. ftrength. 
Ath-bhachas. boafting. 
Ath-bheothacha. re-anjmat- 

ing. 
Ath-chagnadh. to ruminate 
Ath-bhuallt. repetition. 
Atha na sul. corner of the 

eye. 
Ath-bhar. after crop. 
Ath-arnach. fecond crop. 
Athailte. a fear. 
Ath-chuimhnich. recolIe£lion« 
Ath-chuinge. a requeft. 
Ath-cheafnucha. re-examin- 
ing. 
Ath-chomain. requital. N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGQS BEURLA. Ath-choftas. after coaft. 
Ath-nuadhucha. renovation. 
Ath-fmuainteacha. reflection. 
Ath-dhioladh. reftitution. 
Ath-la, an after day. 
Ath-lan mara. next tide. 
Ath-mhalairt. re-cxchanging. Ath-uumhora. deteftable. 
Ath- uamhorachd . abomination. 
Ath-uair. fecond time. 
Ath-fliuarach. to cool. 
Atli-thogbhail. to rebuild. 
Ath-theachd. fecond coming, 
Ath-theogha. fecond warmine- 13 Ba, plural of bo. cows. 
Ba, b'e. was. 
Baban. a baby. 
Baban. a fringe, taflcl. 
Eabul-ruais. idle chat. 
Babanach. full of tafllls. 
Babhuinn. a bulwark. 
Bac. a C):9oked nail. 
Bacadh. hinJerance. ' 
Bacail. to hinder. 
Bacan. a hook or hinge. 
Bacan. a firing of fifh. 
Bacach. lame, half. 
Bacag. a tnp, or fail. 
Bac-mona. peat bink» 
Bacach. a lame man. 
Bac-eafcaid. ham or hough 
Bacaich. lamenefs. 
Bachar. a beech maft. 
Bachul. a crook, a flafr'. 
Bachlag. a fniall cuil. 
Bachlagach. full of curls. 
Bachar. herb, lady's glove. Bad. a bunch. 
Bad-mullaich. top buncli, 
top of the head. 
Badan. a tuft of trees or hair. 
Badh. an harbour, bay. 
Bagaid. a clufter. 
Baganta, tiglit. 
Bagach. corpulent. 
B::gairt. to threaten. 
Baghail. kind. 
Baideal. a tower. 
Baidealach. towering. 
Baidhinn. after birth, 
Baigh. kindnefs. 
^aighinn. a waggon. 
Baigheachd. friendfliip. 
Baigheach. a comrade. 
Baigheachas. favour. 
Baighte. drowned. 
Baghar. merchandize. 
Bailc. a fpeat of rain. 
Bailceach. a ftrong man^ 
Baile. a town. N. FHOCI.AIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. 31 Balle mor. a large town. 
Bair 6g. a twig, fucker. 
BalUe. a biilitF. 
BaiUeach. the whole. 
B'aill. would. 
Bailm. balni. 
Baineon. female. 
Bainne. milk. 
Bain'ell. womanly. 
Biinnfe. of the wedding. 
Bainnis. a wedding. 
Baintighearn. a lady. 
Baintreabhach. a widow. 
Bair. a game. 
Bairncach. a limpet. 
Bairfgeach. fcolding. 
Baifdeadh. baptjTm. 
Ball, any round ball. 
Ball fneaca. fnow ball. 
Ball fampuil. laughing (lock. 
Ballach. fpotted. 
Balan f>;ilcheig. a fnail-ihell. 
Balach. a fellow, clown. 
Balbh-lliruth. dill water. 
Balbh. dumb. 
Baibhan. a dumb man. 
Ba laoch. coxcomb. 
Balg, a leather bag. 
Balg faighid. a quiver. 
Balg ftididh. a pair of bellows. 
Balb.gan. brawn of the leg. 
Balladh. ' a wall. (ble. 

Bal'agan uifge. a water bub- 
Ball deife. an inftrument. Ball, a (hot. 
Ball oibre. a work tool- 
Ball toirmeifg. an obftacle. 
Ball feirce. a beauty fpot. 
Ball dobhrain. a mole. 
Ballan lofgain. a muOiroom. 
Ballan binntiche. a cheefe vat. 
Ball ghaliar. leprofy. 
Ball fgoid. a blifter. 
Ball chrith. trembling. 
Bdl, air ball, immediately. 
Bhaltair. Walter. 
Ban. white. 
Ban f holt, fair haired. 
Banag. a little white. 
Bannach. a cake, bannock. 
Bannal. a manly woman. 
Bann. a bond. 
Bann duirn. a wrift band- 
Bann lamh. handcuff. 
Bainn laimh. a cubit. 
Bann taifbein. a bond of ap- 

pe.irance. 
Ban annta. effeminate. 
Ban-abi. an abbefs. 
Ban leidh. a dofcrefs. 
Ban -arcach. a dairy maid. 
Ban-oglach. a fervant. 
Ban-fgol. an old woman. 
Ban-fleubhart. - an houfe- 

keeper. 
Baoghal-. danger. 
B^ogitalach. dangerous. 
Baois. luftful. N. FHOCLAIRCAIDIiLIG AGUS SCURLA. Baoifgeach. lafclvious. 

Baoth-chuis. riotous. 

Baoth. weak, foolifii. 

Bao'-chreidimh. credulous. 

Bar. a top or point. 

Barr. fcum, froth. 

Barr. crop. 

Barabhrighein. filver weed- 

Bara. a barrow. 

Bara-rotha. a wheel barrow. 

3ar-mhail. opinion. 

Bar-mhalacha. conje£luring. 

Barantas. a warrant. 

Bar-brog. barberry bufh. 

Barra-caol. a pyramid. 
Barra-craobh. brandies of 

trees- 
Barach. tow- 
Barrachd. overplus. 
Barr-iall. a latchet. 
Bar-baile. battlements- 
Barra-cinn. a niitre- 
Barca- a fmall fhip. 
Barc-achd. embarkation - 
Bard- a poet. 
Bardachd. poetry. 
Bard-riihail. fatiric. 
Barra-bhaiic. cornice of a pil- 
lar. 
Barcail. genteel, fprightly. 
Barra-buidhe. yellow hair. 
Bard-cluiche. a drarnatilt. 
Barrag. a polTct. Barr-mhaile. coritice. 
Baruig. beftow. 
Bas. death. 
Bafacha. dying. 
Baf-baire. a fencer. 
Baf-mhor. mortal. 
Bafcaid. a bafket. 
Bata. a flafF. 
Bata. a boat. 
Bata fada. a long boai. 
Bat aifig. a ferry boat. 
Bat iafcaich. a filhing boat, 
Batailt. a battle. 
Batair. a cudgeller. 
Bataireachd. cudgelling. 
Bathadh. drowning. 
Bathaia. forehead. 
Bath (hruth. calm ftreaih. 
Bath-ros. rofcmary. 
Bathar. wares. 
B'e, for bu e. it was. 
Beach, a bee. 
Beach punfoin. a wafp. 
Beach lann. a bee hive. 
Beachdaigh. roaring. 
Bcachd. to notice- 
Beachdair. a fpy- 
Beachd aite. a watch tower. 
Beachdacha. to Ipy, conlidei 
Bcachdaidh. fure, certain. 
l3ead. pity. 
Beadachan. a fcofler. 
Beadaidh. impudent. N. FHOCLAIR GAlDHLlG AGUS BEURLA. 33 Beadag. a worthlefs woman. 
Beadarach. fondling. 
Beadradh. fporcive, toying. 
Beag. little. 

Is beag orm. I value not. 
Beagnach. almoft. 
Beagan. a very little. 
Bealach. a gap or mouth. 
Bealaig. broom. 
Bean, touch thou. 
Bean, a woman. 
Beann. a mountain. 
Bean b'.innfe. a bride. 
Bean-laoch. an heroine. 
Bean-tighe. an houfe-wife. 
Beannas-tighe. houfewifery. 
Bean-altrom. anurfe. 
Bean-choimheadach. a wait- 
ing maid. 
Bean-chinnidh. a kinfwoman. 
Bean-ghluine. a midwife. • 
Bean-bhochd. a poor woman. 
Bean-riogh. a Queen. 
Bean-duic. a duchefs. 
Bean-iarla. a countefs. 
Bean-tighearna. a lady. 
Bean-ofda. an hoftefs. 
Bean-uafal. a gentlewoman. 
Bean-treabhach. a widow. 
Bean-fniomha. a fpinner. 
Beantain. to touch. 
Beanntach. mountainous. 
Be.rnnan. a little hi!!. 

E Beannachd. a blefhng, farewell. 
Beannacha. to blefs. 
Beannuighte. bleffed. 
Beam, a gap. 
Bearnach. full of gaps. 
Bearn-beul. hare lip. 
Bearnan-bride. dandelion. 
B'fhearr. it were better. 
Bearr. clip. 

Bearradh. to clip, fliave; 
Bearradan. fnuffers. 
Bearr-fgian. a razor. 
Bearradoir. a barber. 
Beart. a frame, loom. 
Beart. a burden. 
Eeart. a (hift. 
Beartuchd. a poitrel. 
Beartach. rich. 
Beartais. riches. 
Beartacha. to yoke. 
Beatha. life. 
Beath'. birch-tree. 
Beathach. a beaft. 
Beathacha. nourifhment, be= 

nefice. 
B(^athaigh. feed. 
Beathair. a bear. 
Beatrais. Beatrix. 
Beuc. an outcry. 
Beucail. loud crying. 
Beidldh. unmannerly, 
Beilbhig, corn poppy. 
Beinnid. cheefe rennet; ' 34 N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. Beir. give. 

Bdtincor 7 ,{^^fj^i^^,, 
Beul-tighn. J 
Beo. living. 
Beodhail. lively. 
BL'o-cliannta. vigorous* 
Beo-ghaincamh. quickfand. 
Beo-luath. hot embers. 
Beo-laoch. a lively youtli. 
Beo-lus. vegetation. 
Beo radharc. quick fight. 
Beo-flil.iinte. liferent. 
Beoir. beer. 

Beoir ladair. flrong beer. 
Beoir chaol. fmall beer. 
Beud. vice. 
Beul. mouth. 
Beul-oideas. tradition. 
Beulach. fair fpoken, 
Beulanach. bit of a bridle. 
Beulbochd pleading, poverty.. 
Beulafach. talkative. 
Beul-dhraoidheachd. incanta- 
tion. 
Beul-phuTgaid. gargarifm. 
Beul-bi. a quiet mouth. 
Beul-maothain. float of the 

bread. 
Beum. a cut. 
Beumach. full of cuts. 
Beumail. fcandalizing. 
Beum-fgeith. ftriking the flicild. 
Beud. a vicious deed. Beudag. a little vicious wo- 
man. 
B;us. quality good or bad. 
Beufach. moral virtue. 
Beurla. Englifli language. 
Bha, bhi. imperfefl was. 
Bhos. on this fide. 
E'i, for bu i. it was flie. 
Bi, for bith. living. 
Biadh. meat. 
Biadh-eun. wood forrel. 
Biadh eifg. fifli bait. 
Eiadhta. fatted. 
Biadhtachd. hofpitality. X 
Biadhtaiche. an hofpitablc 

man. 
Bian. an hide, fkin. 
Biafd. a beaft. 
Biafd donn. an otter.. 
Biafd dubh. a feaL 
Biatas. betony. 
Biccir. a cup. 
Bideag. a durk. 
Bichiontadh. frequent. 
Bidhis. a fcrew. 
Bidh. to be. 
Bigin. a hair lace. 
Bille. lips. 

Billiog. a leaf of a tree. 
Billeagach. talkative. 
Billiog bhaite. water lily. 
Billeogchuige. marygold. 
Binn, fweet voice. FHOCLAIR GAIDHLIG AGU3 BEURLA. 35 Binneas. melodious. 

Binn. fentence. 

Binnean. a pinnacle. 

Binnteach. cruddling. 

Binneach. light-headed. 

Binnear. a hairpin. 

Bitheamaid. let us be. 

Biolair. crefles. 

Bitheam. I will be. 

Bior. afpit, thorn. 

Bior-greafaidh. a goad, or 
whip. 

Bioran. a little (lick. 

Bior-rofdai. a roafting fpit. 
Blorach. fharp-pointed. 
Bioraiche. a two year old hei- 

'fer. 
Bioradh. pricked, ftung. 
Bioraiche, ayounghorfe. 
Bior.fhiacal. a tooth-pick. 
Bior (huileach. Iharp fighted. 
Bior-chomhladh. water fluice. 
Biorr an t'iafgair. King's 

filher. 
Bioth craobh. juice of trees. 
Biothanach. a thief. 
Biothbhuan. eternal. 
Biothbhuantachd. eternity. 
Biorag. fore teeth. 
Bioraid. a cap. 
Bioraideach. high-headed. 
Birt. hilt or handle. 
Bith. being, exiftence. Bith-bheo. everlafting. 

Eladh. great nolle. 

Bladaire. a flatterer. 

Blad. a foul mouth. 

Blaith-fieafga. a garland. 

Blar. a field. 

Blar. white face. 

Blaran. a fmall field. 

Bias, tafte. 

Blafachd. tailing. 

Blafta. favoury. 

Blafdachd. fweetnefs. 

Blath. flower. 

Blath fofgailte. open flower. 

Blath. warm. 

Blathach. butter milk. 
Blathas. warmth. 

Bleachd. milk. 

Bleath. grinding. 

Bleith ghlunach. inn kneed. 

Bleid. wheedling. 

Bleun. the flank groin. 
Bliadhnadh. a year. 
Bliadhanail. yearly, annual. 
Bliadh'n chain, annuity. 
Blioncan. a torch. 
Blionach. Jean fleih. 
Blobach. thick lipped. 
Blobaran. a ftammerer. 
Bloidh. a piece. 
Bloineagan garaidh. fpinnage. 
Bloighde. pieces. 
Bo. a cow. E 2 36 K. FHOCLAIR GAlDHLIGf AGUS BEURLA. Bo. a fawn. 

Bo allaidh. a bufEilo. 

Bogha' a bow. 

Bo ! bo ! interje£tion, O !^ 

ftrange 1 
Boc. an he-goat, &c. 
Bocadh. to fvvell. 
Bocan. a boggle. 
Bochd. poor. 
Bochdain. poverty. 
Bodach. an old ruftic. 
Bodachall. clownifli. 
Bodach ruadh. cod fi(h. 
Bodh.ir. deaf. 
J3oghtain. a vaulted roof- 
Bog. foft. 

Bog-bheulach. ftammering. 
Boglach. a marfh. 
Bogan. an egg in embryo. 
Boganach. a foft youth. 
Bogha frois. a rainbow. 
Boghadair. an archer. 
Bog-luachair. a bulrufh. 
Bold, a vow. 
Boidheach. beautiful. 
Boidheag. goldfinch. 
Boile. madncfs. 
Boillfgian. the middle, 
Boinnead. a bonnet. 
Boinnead lofgain. paddock 

ftool. 
Boinne. a drop. 
Boifeag. a box on the ear. Boifgeill. luminous. 
Boitein, a bundle of hay. 
Boiteal. arrogant. 
Boladh cubhrai. a fweet fmell, 
Boladh. a fmell. 
Bolgan. a fmall bag. 
Bolg. a budget. 
Bolgan beacach. a fire ball. 
Bolg. a pair of bellows. 
'Bolg. the womb. 
Bolg faighead. a quiver. 
Bolgach. the fmall pox. 
Bolgach Fhrancach. French 

pox. 
Bolgadh. a fwelling blifter. 
Bolgam. a mouthful. 
Boltrach. a ftrong fmell. 
BoUfcaire. cryer of is 

court. 
Bonnach. a bannock. 
Bonn, fole, &C. 
Bonn, a piece of money. 
Bonn-gabhail. a focket. 
Bonn-fia. an halfpenny. 
Borb. fierce. 
Borb. favage. ' 

Borba. fwelling. 
Borbhan. muttering. 
Bord. a table. 
Bord-beulthaobh. flarboard. 
Bord-culthaobh. larboard. 
Bord-luinge. deck of a (hip. 
Bortadh. borrage. N. FOCHLAIR GAlDHLlG AGUS BEURLA. 37 Bos. a palm. 

Boifeag. a flap on the face. 
Bofd. to boaft. 
Bos-bhualadh. clapping of 

hands. 
Bofdail. boaftful. 
Botain. boots. 
Bothan, cottage hut. 
Eothanach. full of tents. 
Bothar. deaf. 
Bo-thigh, cow-houfe. 
Bradh. a hand mill. 
Braich. malt. 
Brachadalr. maltman. 
Brachadh. fermenting. 
Brachain. fermented grain. 
Brachag. a pimple. 
Brach-fhuileach. bleir-eyed. 
Bradag. a roguilh girl. 
Bradan. a falmon. 
Bradach. thievifh 
Braghadair. kindling. 
Bradaighe. a thief. 
Braghad. top of the neck. 
Braid, upper part. 
Braid, a hem on the neck. 
Braigh. top of mountains. 
Braighdean. a collar. 
Braighe. a heavy flroke. 
Braighdean. an hoftage. (dage. 
Braighdeanas. flavery, bon- 
Braoighleadh. a broil. 
^ras. hally. Brafachd. furious. 
Braifeach. an old woman. 
Braidhlis. wort. 
Braith-lion. a flieet. 
Bramach. a colt. 
Bramanaeh. a noify fellow. 
Braraanta. boorifh, fulky. 
Brangas. a halter. 
Brann. a woman's name. 
Braoghaile. heavy rain. 
Braoilleadh. great noife. 
Braoileag nan con. dog-berry. 
Braon. a drop. 
Braona. great drop?. 
Braonach. dropping. 
Braonan. a fweet root, 
Braoifeag. agape, yawn. 
Braoifgeach. gaping. 
Bratach. enfign. 
Brat, a covering. 
Bratag. a worm. 
Brat-broin. mortcloth. 
Brat-urlalr. a carpet. 
Brath. for ever. 
Brath. to betray. 
Brathadair. a kindling. 
Brathadoir. a betrayer. 
Brathair. a brother. 
Brathair-ceile. a brother-in- 
law. 
Brathair bochd. a poor brotJier. 
Breab. a kick. 
jBrsabainiclie. a brokc-r. 3« N. FHOCLAIR GAWKUG AGVS BEURLA. Breaban. a patch. 
Breabadair. a weaver. 
Breac. fpeckled, fpotted, the 

fmall pox. 
Breac. a trout. 
Breac-fcunain. a freckle. 
Breac-bedi. a loach. 
Breac an t-liol. a wagtail. 
Breacan. a Scots plaid. 
Breac-fholus. twilight. , 
Breacag. a little cake. 
Breac-lion. a drag-net. 
Breachdulghte. mixed. 
Breagh. fine. 
Breaghachd. finery. 
Breaghflach. roaving. 
Breas-cholbh. a fceptrc. ' 
Breath, judgment. 
Breathamh. a judge. 
Breathanas. a judgment. 
Breathnacha. to conceive. 
Breid. a kerchief. 
Breid-uchd. a ftomacher. 
Breideach. a married woman. 
Breim.- back-wind. 
Brein. bad fmell; 
Breinin brothach. a great daifie. 
Breith. to bring forth. 
Breotadh. fickly. 
Breothadh. wounding. 
Breug. a lie. 
Breugach. lying. 
Breugaire. a lyar. Breumas; mifchance. 
Briathar. a word. 
Briatharacha. elocution. 
Brib. a bribe. 
Brioghmhor. fubftantial. 
Briogh. fubftance. 
Briogh. juice. 
Brideach. a filly fellow. 
Brionndal. carcfling. 
Briongluid. confufion. 
Brionnal. flattery. 
Briofg. quick. 
Briofgadh. ftarting. 
Briofgaid. bifcuit. 
Brifeadh. breaking. 
Brifleadh. broken. 
Brigifean. breeches. 
Brifg. brittle, quick- 
Broc. a badger. 
Brochan. pottage. 
Brodadh. to flir up. 
Brodh. pimples on the body. 
Brodail. clownifli. 
Brod-iafg. needle fifli. 
Brog. (hoe. 
Brogadh. fliod. 
Brog-cumhaig. Butterwort. 
Brogh. grcafy, filthy. 
Broin. belly. 
Broifgeach. buk-toothed. 
Broinneag. a little rag. 
Broinneagach. full of rags, 
Broite. fickly. N, FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. 39 Bronnthach. a girth. 
Broilieh. empty noife. 
BroUach. the bofom. 
Broileag. a bank berry. 
Bron. grief, forrow. 
Bronag. a gudgeon. 
Bronach. forrowful, 
Bronnach. gluttonous. 
Bronn ghabhall- conception. 
Brofnucha'. to provoke. 
Brofglach. prompt, ready. 
•Brofgal flattery. 
Brofnuchadh. an incentive. 
Brotach. to thrive. 
Brodh. a rifing on the {kin. 
Bruach. a brink, edge. 

Bru. the womb. 

Bruachan. a little brink. 

Bruan. fmall flicks. 

Bruachaireachd. hovering a- 
bout. 

Bruanag. a piece of bread. 

Bruadar. a dream. 

Bruanfgail. cracking. 

Bruchag. a fmall chink. 

Bruailean. melancholy. 

Bruchd. belch. 

Brudhaift. brofe. 

Bruchdail. belching. 

Bru'dhearg. a red-breaft. 

Brudhadh. to fquceze. 

Brugh-chorc. knot-grafs. 

Brudliadair. a peftle. Brugha. a bruife. 

Brugh. a little hillock, the 

refidence of fairies. 
Brughan. faggots. 
Biuich, boiled. 
Bruid. captivity. 
Bruid. a brute. 
Bruideil. brutidi. 
Bruth. bruife. 
Bruthadh, to bruife. 
Bruthaidh. bruifed. 
Bruidhin. talk. 
Bruidhnich. talkative. 
Brughal fultry. 
Bu. was. 
Buabhal. unicorn. 
Bucaid. a bucket. 
Buachar. cow-dung. 
Bucan. a pimple. 
Buachail. a cow or flieep- 

herd: 
Buachailleachd. paftoral. 
Buadh-ghallan. bag- weed. 
Buadhach. victorious. 
Buadhlarach. complete vidlory* 
Buaidh. vi£lory. 
Buaidh-ghair. fliout of viiSlory 
Buaic. buck-yarn. 
Buaic. a fmall wick. 
Buaidhreadh. temptation, 
Buaigheal. a cow's buft. 
Buaireadoir. a tempter. 
Buailleadh. a dairy, fold. 4-> N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS CEURLAi Buailtelr. a threfiier. 
Buailtein. a flail. 
Buailte. threflied, beaten, 
Baaladli. threfliing, beating. 
Buail e. ftrike him. 
Buail a chreig, balm-cricket. 
Buain. reap. 
Buan. lading. 
Buanachd' profit, gain. 
Buan-mhaireanach. everlaR- 

ing. 
Buan-flieafamh. perfeverance. 
Buar. cattle. 
Buarach. a milking fetter. 
Buarach na beatha. lamprey. 
Buideal. a bottle, anker. 
Buidh. thanks. 
Buidheach. content. 
Buidheachas. thankfulnefs. 
Buidhe. yellow. 
Buigheach. jaundice. 
Buidheag bhuachair. yellow 

hammer. 
Buidheann. a company. 
Buidh^agan. yolk of an egg. 
Buigncach. bullruOi. 
Buige. fofter. 
Builleach. giving blows. 
Buileacha. improving. 
Bulleach. altogether. 
Builich. be (low thou. 
Builean. a loaf. 
Builg flicidi. blowing bellows. Builg. bellows. 

Builgein. a bubble, blifter. 

Buillfgein. middle. 

Buinilear. a blockhead. 

Buinneog. a fprout, twig. 

Buinneach. a flux. 

Buinne. belonging to. 

Buintinn. to meddle. 

Buirbein. a cancer. 

Buirbe. more fierce. 
Buirich. roaring. 

Buirdeafach. a burgefs. 

Buirling a boat. 
Buifte. a pouch. 
Buitfe. an icicle. 
Buitfcach. a witch. 
Buitfeachas. witchcraft. 
Bull, handle of an oan 
Bulla, bowl. 
Bun. bottom. 
Bunabhas. an cle.ment. 
Bunach. the coarfe of fla.^. 
Bunadh. origin ftock. 
Bunachas. etymology. 
Bunait. foundation. 
Bunailteach. firm, fteady. 
Buntato. potatoes. 
Bun-chios. royal tribute. 
Bunmhas. buttock. 
Bunnach. hards of tow,- 
Bunntais, perquifite. 
Bliur, 'ur. your. 
Burradh mi. I could. N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS EEURLA. 4^ Burral. moaning. 
Burralaich. doleful flirieks. 
Buramaid. wormwood. 
Buirlch. roaring- 
Burn, water. 
Bus. lip. 
Bufach. fulky. Bufgadh. adorning, ornament- 
ing. 
Buifeal. muzzle. 
Buth. a fliop. 
Buthal. a pot-hook. 
Butag. an oar pin. 
Butan. a button. Ca. interrogative particle. 
Cha'n. negative particle. 
Cab. a head, a gap. 
Caba. a cap. 
Cabach. toothlffs. 
Cabag, a toothlefs woman. 
Cabag. a cheefe. 
Cabhagacli. hurry, great 

hafte: 
Gabhag. hade. 
Cabbag. a jack-daw. 
Cabhlach. a fleer. 
Cabar. a deer's horn. 
Cabar. a lath. 
Cabaire. a babler. 
Cabrach. branching. 
Cabhair. help, aid 
Cabhar. fide of an hill. 
Cabhartachd. affiftance. 
Cabflan. a gag in the mouth. 
Cabafdan. a curb in the 

mouth. Cabhan. a plain, a field. 
Cablianach. a drift of fnow. 
Cabhfair. a caufeway. 
Cabhfairiche. a paver. 
Cabal, a cable. 
Cabhradh. an auxiliary. 
Cac. human excrement. 
Cachlair. a gate. 
Cadas. cotton. 
Cadhal. colewort. 
Cadhan. a wild goofe. 
Cadhrafan. upbraiding^ 
Cadluidh. cudworth.. 
Cadadh. tartan. 
Cagnadh. to chew. 
Cagailt. hearth. 
Caibeil. a chapel. 
Caibidil. a chnpter": 
Caidreadh. familiarity. 
Caidreach. a familiar friend. 
Cail. cafe, condition. 
Cailc. chalk. 
V 42 N. FHOCLAIR GAIDULIG ACUS BEURLA. Cailceamhuil. chalky. 
Caille. a vulgar girl. 
Caille bhallach. a cot-quaen. 
Caileachd. nature. 
Caileas. lethargy. 
Caileighi. fomething. 
Cailean. Colin. 
Cailic a chalice. 
Cailln. a little girl. 
Cailleach. an old woman, 

a nun. 
Caileachag cheann duibh. a 

tit moufe. 
Caileachag chofach. a niilli- 

pcd. 
Cailleach. a coward. 
Cailleachas. dotage. 
Cailteanach. an eunuch. 
Caillte. loft. 
Cailtin. hazel. 
Caimeachd. crooked^ 
Caimein. a mote. 
Cain, tribute. 
Caineadh. reproach. 
Cainear. a fatirift. 
Cainnt. fpeech. 
Cainnteach. talkative. 
Cainntear. an orator. 
Cainntic. a fong. 
Cairein. the gum. 
Cairbh. a carcafe. 
Caird. delay. 
Cairdean. friends. Cairdeas. friendlhip. 
Cairdeach. friendly. 
Cairde caomh. kinsfolk, 
Caireogi a prating girl, 
Cairleum. tolTing about. 
Carraig. a rock. 
Carrfhas. Lent. 
Carbad. a chariot. 
Carn. an heap. 
Cairt-rogh, a cart-wheel. 
Cairmean. a darling, 
Cairneach. ftony ground. 

-^ rind, baik of trees. 
Cairt. f a cart. 

J the compafs. 
Cairtear. a carter. 
Cairteala. quarters. 
Cairilline. Chviftian. 
Caiiteala gcimhri. winter 

quarters. 
Caife. cheefe. 
Cais-chiobh. a curled lock. 
Caifg. Eafter. 

Caifineaclid. an alarm, a hint, 
Caifreag. a wrinkle. 
Caifdeal. a caftle. 
CaiOeach. a foot-path, a ford. 
Caifleach fpuing. touchwood. 
Cailearbhan. dandilion. 
Cai?-i-6abhach. Leger-de-main. 
C'ait .'' cia ait ? where .'' 
C'ait as ? whence ? 
Caitrine. Catharine. N. FHOCI.AIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. Calteag. a fniall baflcet. 
Caithe. fpending. 
Caitheamh. to wear cloths, Sec. 
Caiteach. wafteful. 
Caithrcim. fhout of triumph. 
Caithris. watching. 
Caitiche. a deer fkin. 
Caitin. a nap of cloth. 
Caitinear. a drefler of cloth. 
Cal, kail, colewort. 
C.ibeolag. colly-flower. 
C.illan. noife. 
Caladh. a harbour. 
C ilcadh. caulking. 
Calcaire. a caulker. 
Calma. ftrong, (lout. 
Calpa. calf of the leg. 
Calpach. a young cow. 
Caldach. lofs. 
Calg. {irickly. 
Calg. furs of a bear. 
Calgach. fharp, prickly. 
Call. lofs. 
Callaid. a cap. 
Calta. tame. 
Caltag. a fmall worm. 
Caiman, a dove. 
Callum. Malcolm. 
Cam. crooked. 
Cam. deceit. 
Caman. a golf club. 
Cam-chafach. bow-legged. 
Cam-ghlas. a red fliank. 
Camanachd. game at golf. Cam-lagach. curled hair. 
Cam-luirgnich. wry legged. 
Campa. a camp. 
Campugha. to encamp. 
Campar. vexation. 
Camparachd. grief, vexation. 
Cam-fhuileach. fquint-eyed. 
Cam-beulach. wry mouthed. 
Cam-fhronach. crook-nofed. 
Camus, a harbour. 
Canach. cotton. 
Canachd. tribute. 
Cann. fpeak or (ing. 
Cannran. humming noife. 
Cannam. 1 will fing. 
Canmhuin. language. 
Canguis. Pentecofl. 
Canracha. vexing, fretting. 
Cannbhais. fail- cloth, canvas. 
Cannran. grumbling. 
Canuighte. fpoken. 
Caob. a clod. 
Caoch. empty. 
Caoch. with one eye. 
Caoch nan cearc. hen-bane. 
Caochan. a fmall rill, 
Caochan. fpirits diftilling. 
Caochladh. a change. 
Caochlaideach. changeable. 
Caoi. lamentation. 
Caoidhneadh. weeping. 
Caoirean. mournful complaint, 
Caogadh. winking. 
Caogad. fifty. 44 N'. FHOCLAIR GAIDIILIG AGU3 BEtTRLA. Caoil. leanncfs. 
Caoile. the waift. 
Caoimh. gentle, mild. 
Caoimhneas. kindnefs. 
Caoimhiieal. kind, ailable. 
Cnoinnsach. Kennetli. 
Caoinun. eye bright, 

pleafin 
Caoiii. i frefli. 
3 mild. Caoiii. right fuie. 

Caoin-fliuaracli. iadiiTerent. 

Caoin-fhafgadh. a garrifon. 

Caolnteach. fonowful. 

Caol, caol. (lender, lean. 

Caol an duira. the wrift. 

Caolain. guts. 

Caol-fairge. a flrait. 

Caolas. a narrow frith. 

Caomhach. tender. 
Caomhail. kindly. 
Caomhainn. (liare. 
Caomhnadh. frugality. 
Caonach. mofs, fog. 
Caonag. a quarrel. 
Caoran. elder berries. 
Caor-theine. a fire-brand. 
Caor-'dh. a fheep. 
Caoiribh, red fiiimcs. 
Caoran druman. dog-berries. 
Caofadh. clefts of rocks. 
Capul. a mare. 
Capul-coille. a mountain cock. Car. bending. 
Car-tual. unlucky. 
Car-neamhain. a firing of 

pearls. 
Carach. deceitful. 
Caraid. a friend. 
Carraid. hardftiip. 
Caraid. a couple. 
Caraich. move. 
Caraichd. clieating. 
Caradh. mending. 
C.ir-buifear. a banker. 
Caran crcige. a conger. 
Carbad. bier, jaw. 
Carbhanach. a carp. 
Carcar. a prifon. 
Caireifte. carriage. 
Cardan, wool cards. 
Cardadh. to comb wool. 
Car-fhccal. to equivocate. 
Cam, air charn. outlawed. 
Carn, earn, a fledge, heap. 
Carnan. a little heap- 
Carnadh. to heap up. 
Carnaid. red colour. 
Car-fliuileach. rolling eyes. 
Car-fhiodh. a knot in timber. 
Carr. fcurvy. 
Carran. a weed. 
C.irragh. a monument. 
Car feal. for a wliilc. 
C.irfan. hoarfenefs, mutter- 
ing. N. FOCHLAIR GAIDHLIG AGU3 BEURLA. 43 Cartadh. cleanfin^. 
Carthanachd. charity. 
Cartach. of bark. 
Cart-uil. tlie compers. 
Cas. the plague. 
Cas, cas. hafty, cafe. 
^ Cas. a fteep afcent. 
Cas-chiobh. a curled lock. 
Cafag. a Httle coat. 
Cas-bhardachd. inveciive. 
Cafcaich. coughing- 
Cafadh. a wrinkle. 
Cafadh. to retort. 
Cafaid. accufation. 
Cafain-uchd. a knee-flrap. 
Cat. a car. 
Catachadh. taming. 
Catanach. fliaggy. 
Cath. war. 
Cathachadh. fighting. 
Cathadh. to winnow. 
Cathamh-cur. falling of fnow. 
Cathamh-mara. drift at fea. 
Cathag. a jack- daw. 
Cathair. a city. 
Cathair-rioghail. a tlirone. 
Cathair. a chair. 
Cathan. a wild goofe. 
Cathachadh. tempting, flriv- ing. Cath-f hear, a warrior. 
Cath-bhruigh. fowens. 
Cath-lach. a fie'rt. Cath-reum. triumph. 
Cat-luidh. cudwori. 
Ce. the earth. 
Cead. leave. 
Ceadacha. to pernyt. 
Cead-fadha. fenfes. 
CeaL a joint, 
Ccalanli. to join. 
Ceahch. to eat. 
Cealg. deceit. 
Cealgoire. a deceiver. 
Cealgoireachd. hypocrify. 
Cealtradh. to gild over. ' 
Cean. love, favour. 
Csanail. mildnefs. 
Ceanalta. gentle. 
Cean-fath. reafon, caufc. 
Ceadn'. likewlfe. 
Ceangal. to bind. 
Ceann. the head. 
Ceannalrc. rebellion. 
Ceannachd. buying. 
Ceannaiche. a merchant- 
Ceann-adhart. a pillow. 
, Ceann-airean. agoadfnr.an. 
Ceann-aimfir. end of a term. 
Ceann-finich. a chief. 
Ceann-ardach. arrogant, 
Ceann-bheirt. helmet- 
Ceann-bhrat. a canopy. 
Ceann-caol. bow of a Ihip* 
Ceann-bhriathar. an adverb. 
Ceann-chun. a goad. 46 N, FHOCLAIR GAIDIILIG AGUS BEURLA. Ceann-danachd. obftinacy. 
Ceann-dearg. red-ilart. 
Ceann laidir. headftrong. 
Ceann aghaidh. the forehead. 
Ceann ghalar. head diftemper. 
Ceann phurgaid. a gargle- 
Ceann ruadh. Celandine. 
Ceannfachd. rcconcileable. 
Ceannfachadh. to fubdue. 
Ceannfalachd. to bear rule. 
Ceann fimide. a tad pole. 
Ceann trom. drowfy. 
Ceann tire, a promontory. 
Ceann uiglie. end of a jour- 
ney. 
Ceap. a block, (lock, (hoe 

laft. 
Ceap tuillidh. a ftumbling block. 
Ceapan. a hack flock. 
CejJpaire. butter fpread on 

bread, &c. 
Ceap-finlche. a beettling deck. 
Ceapadh. to ftop. 
Cearr. aukward, left-handed. 
Cearb. a rag of cloth. 
Cearbach. aukwardnefs- 
Ccarc a hen. 

Cearc-fhraolch. a heath-hen. 
Cearc-f hrangach. a turkey-hen. 
Cearc-thomain. a partridge. 
Cearcal. a hoop, circle. 
Cearc-kch. circular. 
Cearc-lann. a hen- rood. Ceard. a tinker, &c. 
Ccardach. a forge. 
Ceardaiche. mechanic. 
Ceardamhlachd. ingenuity. 
Ceard-dhearg. oker, keel. 
Cearna. a corner. 
Cearthnachd. valoBr. 
Cearthnach. a valiant man. 
Cearnach. fquare. 
Cearnadh. a kitchin. 
Cearnadh-coille. free hoot- 
ers. 
Cearnaire. trophy. 
Cearn duais. a laurel. 
Cearn luach. a prize. 
Cearnag ghloine. a pane of 

glafs. 
Ceart. jufl;, right. 
Ceartas. juflice 
Ceartacha to adjufl:. 
Ceart-bhreith. birth-righ. 
Ceart-chreidimh. orthodoxy. 
Ceart- fgriobhadh. orthography. 
Ceart lann. a houfe of cor- 

re£lion. 
Ceas, ceos. an hip. 
Ceafauh. to crucify. 
Ceafadoir. a tormenter. 
Ccufuugha. examination* 
Ceatain. month of May. 
Ceathach. mid. 
Coathair. four. 
Ceathrair.h, a fourth part. N FHCCLAIR GAIDHLlG AGUS EEURLA. 47 Ceathar cliafadh. four-footed. 

Ceatharnach. a hero. 

Ceathair-.riaghail. a fqiure. 

Ceatha. fl<imming. 

Ceibe. a fpade. 

Ceil, to conceal. 

Ceilt, concealment. » 

Ceill. to declare. 

Ceile. a fpoufe. 

Ceile, le cheile. together. 

Ceilein. codling. 

Ceile, o' cheile. afunder. 

Ceile, air cheile. fauntering. 

Ceilidh- vifiting. 

Ceilg. deceit. 

Ceilleir. chirping of birds. 

Ceihdh. wife, fober- 

Ceillin. concealing. 

Ceim. a ftep, degree. 

■Ceim taoibh. turning afide. 

Ceim toifich. precedence. 

Ceim tuifleadh. Aiding ftep. 

Cein. far off, long ago. 

Ceinmothaich. inadvertency. 

Ceir. wax. 

Ceir bheach. bees wax. 

Ceirtleadh. a clue of yarn, 

Ceis. a hampero baflcet. 

Ceifd. a queftion. 

Ceo. fog, vapour. 

Ceomhach. mildew. 

Ceothach. foggie. 

Ceochan. a tit-moufe. 

Ceo banach. fmall rain. Ceolan. a hand bell. 
Ceol. mufic. 
Ceolmhor. mufical. 
Ceud. the firft. 
Ceud. an hundred. 
Ccud mheas. firfl fruit. 
Cia ? how .•* 
Cia mar.'' in what manner? Cia from whence ? Cia dha ? to whom ? 
Ciaban. a gizzard. 
Ciabh. a fide lock. 
Ciabhagan. little locks. 
Ciabh-chafach. a curled 

lock. 
Ciall- fenfe, meaning. 
Clallucha. fignifying. 
Cian. long fince. 
Cian. great diftance. 
Ciar. a comb. 
Ciar. dark brown. 
Ciarag. a little black girl. 
Ciatadh. conceit. 
Ciatach. valuable. 
Chi. to fee. 
Chitcar. fliall be feen. 
Cigil. tickle. 
Cigleadh. tickling. 
Cill. a church-yard. 
Cinneach. furnarae. 
Cinneadail. fond of tin name. 
Cinneas. grov/th. 
Cinneachdain. increafing. 
Cinnealtas. affeftionats. 48 N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA C:nn-lillr. a capital letter. 
Cirmte. certainty. 
Ciniiteacn. certain. 
Cinnteachd. pofitivcnefs. 
Ciobhag. a lock of hair. 
Ciocras. longing, hunger. 
Cicchrach. ravenous. 
Cioch. a pap, the bread. 
Ciochran. a cliild on the 

breaft. 
Ciod > vvliat ? 
Cioman. fkimming difa. 
Cionnas ? hovr .-' 
Ciomach. a prifoner. 
Cionta. guilt. 
Ciontach. guilty. 
Cior. thej.uv, cud. 
Cior mheal 1. honey comb. 
Cioradh. to comb. 
Cior dhubh. coal black. 
Ciortham. to be lame. 
Ciorramach. a lame pcrfon. 
Cios. tribute, tax, 
Ciofan. a corn iktp.' 
Cios-mhaor. tax gatherer 
Ciofachadh. fubduing. 
Ciorb. hem, or border. 
Ciotach. left-handed. 
Ciot far. feems meet. 
Cirean. a crcft. 
Cireanach. crcftcd, 
Cifde. aciiell. 
Ciuin- meek. Ciuineas. calmnefs. 
Ciuin. gentle, affable. 
Cith. a frown. 
Chithear. willbefeen. 
Ciuineacha. to appeafe. 
Clab. an open mouth. 
Clabach. thick mouthed. 
Clabaire. a babbler. 
Clabar. a noify woman, 
Clabar. naftinefs. 
Clachan. a village, burying 

place. 
Clabhflair. a cloifter. 
Cladach. the fhore. 
Cladan. a fl.-ke of fnow. 
Cladan. a burr. 
Cladh." a burying place. 
Cladhaire. a coward. 
QIag. a bell. 
Clagan. a little hand bell. 
Clag-mheur. the pin of a dial. 
Claigean. a ficull. 
CJagail. noify. 
Clag-thigh. fteepk; 
Claig. a dimple. 
Claidheamh. a fword. 
Claimh. the itch. 
Clairfeach. a harp. 
Clairfdr. an harper. 
Clais-uifge. a gutter. 
Clais. a furrow, hollow. 
Claifeach. full of furrows. 
Claifteachd. fenfe of hearing. N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA 4cj Clarhhan. a buzz.ird. 

Clamhradh. fcratching. 

Clamhan-gothlach. a kite. 

Clamhfa. a court, clofe. 

Clambar. wrangling. 

Ciann. children. 

Clann-mhar. hi.ving children. 

Claoidhe. to vex. 

Claoidhte. overcome. 

Claon. fquint eyed. 

C!aon. partial. 

Claonadh. turning afide. 

C!ar. a table, a ftave. 
Clarach. bare, bald. 
Clar ainmiche. title page. 
Clar-innfeadh. an index. 
Claraidh. a partition. 
Clar-chafach. fplay footed. 
Claragain. fore teeth. 
Clar-eadain. fore face. 
Clar-beoil. a lid or cover. 
Clafba. to cl;;(;i. 
Clci partial. 
Cle. left-lianded. 
Cleachd. to drive or fight. 
Cleachdain. cuftom. 
Cleamhnas. affinity. 
Cleas. a trick, play. 
Cleafach. playful. 
Cleafaiche. a juggler, a tricky 

fellow. 
Cleath. concer.ling. 
Cleir. clergy. Clcireach. a clergyman, awrlter. 
Cleit. a quill. 
Cleiteag. a little quill. 
Cleoca. a cloak. 
Cliabh. abafket. 
Cliabh. aman'schefl:. 
Cliabhan. a bird's cage. 
Cliabh- fgeithrich. a vomit. 
Cliamhainn. a fon-in-la\v, 
Cliar. a poet. 
Cliaireir. a fongfler. 
Cliath. a hurdle, a harrow. 
Cliath lamhaidh. a hand har- 
row. 
Cliathadh. to harrow. 
Cliath iaruinn. a trivet. 
Cliath flieanachas. genealogi- 
cal table. 
Cliobag. a bit of (kin cut for 

a mark. 
Clioban. a dew-lap. 
Clioc. to hook. 
Cliope. an eclipfe. 
Clio, aftive, nimble. 
Chlifgeadh. upon fight. 
Clifgeach, ftarting, adive. 
Cliu. fame,renov/n. 
Cliutach. famous, renowned; 
Cliucach. hooked. 
Cliudan. a little ftroak. 
Cloch. a (tone. 
Clochach. ftoney. 
Ciocliran. fteps to crofs a broofei; 5° N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. :hd. 7 

bin. 5 ^^^^- Clochar. a whizzing in the 

throat. 
Cloch-chinn. top (lone. 
Cloch-f huail. the gravel. 
Cloch-fhneachd. 
Cloch-mhealh 
Cloch-theine. a flint. 
Cloch-reathnadh. pollypody. 
Cloch na ful. apple of the eye. 
Cloch-mhuUain. a millflone. 
Cloch-f haobhair. a whet ilone. 
Cloch-liobhair. a grin4 ftone. 
Cloch-crotaidh. a mortar-ftone. 
Cloch-bholg. a rattle. 
Cloch- (hreathali. free (lone. 
Cloch-neart. the putting- 

flone. 
Cloch- iuil. a load-ftone. 
Clochair. a mafon. 
Clod, a turf. 
Clodan. a fmall turf. 
Clodh. a printing prtfs. 
Clodhair. a printer. 
Clodh bhualadh. printing. 
Clog, a bell, clock. 
Clogach. bellfry, noify. 
Clogaid. a helmet. 
Cloinrih. the itch. 
Cloithleas. a Ihrimp. 
Clomha. a pair of tongs. 
Clomh. drefTu'd cloth. 
CIos. reft, quictnefs. 
Qofach. a carcafe. Cluaine. remote, or low lying 
ground. 

C'uainn. deceit. 

Cluaineafachd. retirement. 

Cluainntearachd. flattery, in- 
triguing. 

Cluas. the ear. 

Cluafag. a pin-cufliion, pil- 
low. 

Cluas an f heith. melancholy 
thiftle. 

Cluas- f haine. an ear-ring. 

Cluas-liath. colt's foot. 

Cluaran. a daifie. 
Cluaranach. full of daifies. 

Clud. a patch. 
Cludaire. a broker, a cobler. 
Cluich. a play. 
Cluicheag. a child's play. 
Cluiceach. fraud, guile. 
Cluigean. a pendent. 
Cluimh. down, feathers. 
Clumhor. hermitage, (heltcr. 
Cluinn. hear thou. 
Cluinntin. hearing. 
Cnag. a knob. 
Cnagach. having knobs- 
Cnagadh. to drive. 
Cnamh. chew. 
Cnaigh-f hiagh. a rook. 
Cnaimh, cnuimh. canker- 
worm. 
Cnaimh. a bone. N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS EEURLA. 5^ Cnamhach. full of bones. 
Cnamh-mharga. the fhambles. 
Cnaoighte. confurned. 
Cnap. a button, hillock. 
Cnapach. knobby. 
Cnead. a figh. 
Cncadh. a wound. 
Cneadhach. full of wounds. 
Cneamhaire. an artful rogue. 
Cneas. the waill. 
Cneafda. modeft, virtuous. 
Cneaftachd. mildnefs, &c. 
Cnoc. a little hillock. 
Cnocach. hilly. 
Cnocaireach. walking abroad. 
Cnomh. a nut. 
Cnop-ftarradh. anobftrudtion. 
Cnuafachd. pondering. 
Cnuaifighte. pondered. 
Cnuimh. a worm. 
Cnuimheach. wormy. 
Co .'' who ? which ? 
Co as ? whence ? 
Co mor. fo much. 
Cobhaill. inclofure. 
Cobhan. a coffer. 
Cobhair. affiftance. 
Cobhar. foam, froth. 
Cobhartachd. a prey, provi- 

fion. 
Cochul. a hufk. 
Cocaire. a cook. 
Cocalreachd. cookini!. Codhail. a meeting. 
Coda), ileep. 
Codalach. ileepy, drowfy. 
Coidheis. indifferent. 
Codugha. to prove. 
Cogadh. war. 
Choich. for ever. 
Cogar. a whifper. 
Cagarfaich. whifpering. 
Cogal. tare, cockle. 
Coguis. confcience. 
Coguifeach. confcientious. 
Coigeall. fpare. 
Coigreach. a ftranger. 
Coileir. the neck, collar. 
Coileach. a cock. 
Coileach-gaothe. a weather 

cock. 
Coileach ruadh. a heath cock. 
Coileigin. the cholic. 
Coille. a wood. 
Coillteach. woody. 
Coi'ionan. co-equal. 
Coi'cheangal. covenant. 
Coimeas. compare. 
Coimear. brief. 
Coimheach. ftrange. 
Coimeafga. to mix. 
Coimeafg. mixture. 
Coimhead. prefervation. 
Coimheadach. attendance. 
Coi'eagnacha. to compel. 
Co'fhair. twilight. G 2 N. FHCCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. Coi-fhreagradh. agreement. 
Coi'ghleic. a ftruggle, com- 
bat. 
Coi'leabnch. bed-fellow. 
Coimric. fuing for quarters. 
Co'iannaclid. duelling. 
Co'jaid. a gift, reward. 
Coi'llicirm. unifon. 
Coi'thional. an aflembly. 
Corihionala. aflembling. 
Coriionadh: fulfilling. 
Coi'liontadh. compleated. 
Coin-dries, dog-briar. 
Coinneal. a candle. 
Colnn-fhiacal. canine madnefi, 
Coineadh. oppofite. 
Coinin* rabbits. 
Colneacb. mofs, fog. 
Coinnlear. a candleftick. 
Coinngheal. a loan. 
Coinnghiollach. lending. 
Coinneamh. a meeting. 
Cointinn. contefl:. 
Cointinneach. contentious. 
Coip. froth. 
Coir, juft, right. 
Coireachd. juflice, hone fly. 
Coir. near. 
Coirce. oats. 
Coirceach. full of oats. 
Coire. kettle, caldron. 
Coirbte. unhappy. 
Coire. an hollow. Coirthe. a fault. 
Coirtheach. a guihy pcrfoii. 
Cois. hard by, foot. 
Cois-bheart. greaves for the 

Coifiche. a foot-walker. 
Coifeachd. walking on foot. 
Coifg. filence. 
Colfgear. to difpatch, 
Coifm- gain thou. 
Coifneadh. to giln. 
Coifeir. a feafl. 
Coifrlg. confecratc. 
Co'ghalrdeachas. congratula- 
tion. 
Coifreagadh. conf.;cratcd. 
Coifteachd. to be fdent. 
Coit. afmall boat. 
Coitcheann. public, general. 
Coitcheanta. common. 
Coitear. a cottager. 
Colladh. Coll. 
CoUadh. inccft. 
CoUnach. inccfi;uour. 
Colaidh. carnal, venereal. 
Colalfde. a college. 

-) abcd-pofl. 

CoIbJi. i , r , 

3 a reed, a Iceptre. 

Colann. abody, carcafe. 

Colg. frefii. 

Colgaradh. fmart-looking, 

livelv. 

Colg-bhruidhin. butcher's broom. N rHCCLAlR GAIDHLIG AGCS EEURLA. SZ Colldaln. h?.zcl, 

Cno-cholldain. hazelnut. 

Colmh. a pillar. 

Colman. a dove. 

Coiman colli, ring dove. 

Colum-Iann. a pigeon houfe. 

Colag. a collop. 

Colpach. a heifer, cow. 

Coltach. likely. 

Coltar. a coulter. 

Com. the heart, bowels. 

Comadh. indifferent. 

Comar. a meeting of rivers. 

Comain. an obligation. 

Comairc. protc6lion. 

Comunach. communion. 

Comas, power, ability. 

Comunn. company keeping. 

Comh, co'. equivalent, equal. 

Comhair. over againft. 

Comhairle. advice. 

Comhairlich. advife thcu. 

Comhairleacha. to advife. 

-) emulation. 
Comh-airpeas. ^ ^^.^^^ 

Comaradh. help, aid. 
Co'aflarach. a fellow-travel- 
ler. 
Comh-aimfireach. a co-tem- 
porary. 
Ca'alltadh. a fofter-brother. 
Co'aontacha- mutual confent. 
Co'aois. of equal age. Co'achag. a folitary bu'd. 

Coimhearfnach. a neighbour. 

Coimhearfnachd. neighbour- 
hood . 

Co'bhaigh. fym.pathy. 

Coi-bhrioghacha. confubftan- 
tiation. 

Coi'chreatuir. fellow-crea- 
ture. 

Coi'iomachd. apparition. 

Co'chruth. fame form. 

Co'dhunadh. conclufion. 

Co'dhuchas. of the fame na- 
tion. 

Co'fhad thra'. equinox. 

Co'f hurtachd. comfort. 

Co'fhurtear. a comforter. 

Co'f hreagra. the echo. 

Co'ghothach. a confonant, 

Co'ghul. to condole. 

Comhladji. a partition. 

Comhnadh. affiftance. 

Comhnuigh. dwelling. 

Co'chluichear. a play-fellow. 

Co^oibrighe. co-operator. 

Co'oighre. fellow heir- 

Co'oglach. a fellow-fervant. 

Co'f hreagradh. conformity. 

Co'f hlaitheachd. democracy. 

Co'f huiangas. fympathy. 

Coileafach. a reward. 

Coluadar. converfation. 

Comhruc. fighting. 54 I. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. Comhradh. converfatlon. 
Co'raiteach, converfible. 
Comh-flioUus. conftellation. 
Co'ftiuireacha. a rival. 
Co'flieomi'aiche. a chamber- 
companion. 
Coi'ftridh. *to ftrive. 
Co'thruaghas. mutual fympa- 

tliy. 
Co'throm. juftice. 
Co'thromach. upright. 
Copairt. partaking. 
Conablach. a carcafe. 
Co'chomhradh. a dialogue. 
Companach. a companion. 
Companas. fellowfliip. 
Conaltar. converfing." 
Connadh. brufhwood. 
Conbhail. holding. 
Conafg. whins, furze 
Conbharfaid. behaviour. 
Congnamh. help. 
Co'ghair. roaring. 
Conbhar. a dog's-kennel. 
Conlach. ftraw. 
Connlan. a company. 
Connfachadh. difputiug. 
Connfpoid. a difpute. 
Connfpeach. a wafp. 
Conntabhairt, peradventare. 
Contradhra. contrary. 
Copan. a cup. 
Copan frcinc. bofa of a bridle. Copagach. dockans. 
Corach. righteoufnefs. 
Coranach. mournful cry. 
Corranach. barbed. 
Corag. a finger. 
Corcur. red, purple. 
Corcar. hemp. 
Core a knife. 

Corcan coille. a kind of flower. 
Cord, a fmall line. 
Cordadh. agreement. 
Corn, a drinking horn. 
Corn-chlar. a cupboard. 
Coron. a crown. 
Corp. a body. 
Corporadh. corporeal. 
Corpanta. bodily. 
Cor, air chor. fo that. 
Corr. odd. 

Corr-mheur. odd finger. 
Corra-bhan. a ftork. 
Corra-ghlas. a heron. 
Corra-mhargaidh. mob, rabble. 
Corrlach. overplus. 
Corra-riadhach. a crane. 
Corrach. fleep. 
Corracli. fiery, unconftant. 
Corra-caigilt. red embers. 
Corran. a fickle, or hook. 
Corr-chofach. a chees flip. 
Corracha. movement. 
Corruigh. wrath, anger. 
Corfiidh, a coaft. N. FOCHLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. S5 Corfacha. to cruize. 
Coifer. a coafter. 
Cos. the foot. 
Cofan. feet. 
Cofach. full of caverns. 
Cofach. having feet. 
Cos. a cavern. 
Cos-cheim. a foot-ftep. 
Cofmhuil. alike, 
Cofmhuileachd. Ilkenefs. 
Cofg. to ccafe. 
Cofgadh. to forbear. 
Cofdas. experice. 
Cofgar. flaughter. 
Cofgarach. a flaughterei. 
Cos-luath. fwift-footed. 
Cofnadh. gain. 
Coftag. coileniary. 
Cota. a coat. 
Cotchaibh. parts. 
Crabhadh. worfhip. 
Crabhach. a devotee. 
Crac. a crack. 
Cracail. cracking. 
Craicearachd. converfing. 
Cradh. pain. 
Craidhte. tor.nented. 
Craiieach. pained. 
Craidheal. a cradle rocking. 
Craidhleag. a basket. 
Craig, a rock. 
Cragach. rocky. 
Craia. » fpedlre. Crain. a fow, ugly. 

Crait. a glebe, a fmall farm. 

Cramhag. dead embers. 

Crann. lot. 

Cramhan. chiding. 

Crann-churr. calling lots. 

Crampaid. head of a ftafF. 

Crannadh. to drive pins. 

Crannadh. to bolt. 

Crannlaoch. 7 

^ a carpenter- 
CrannHiaor. J 

Crann. a maft, a tree. 

Crann. a plough. 

Crann-tabhuil. a fling. 

Crann-tarruing. a wooden pin^ 

Crannag. a pulpit. 

Crann-teach. an arbour. 

Crann-tarfaing, a crofs bar. 

Crann-teanna. a printing-prefs* 

Crann-tabhuil. a fling. 

Crann-toinch. the foremaft. 

Crann-meadhon. mainmafl:. 

Crann-deiridh. mizenmaft. 

Crann-uifge. boltfprit. 

Crann-fgoide. the boom. 

Craobh. a trfee. 

Craobhfgaoileadh. publifliing, 

fpreadlng. 

Craos. gluttony. 

Craofaire, a glutton. 

Crapadh. ftriking. 

Crathadh. {baking. 

Creabhach. dry flicks. 56 N. FHOCLAIR GAIDIILIG AGU5 BEURLA Creabhag. a little woman. 
Creach. plunder. (hill. 

Creachan. the rocky fide of an 
Creachan. a fcoUoped Ihell. 
Creachd. a wound. 
Creachdach. full of wounds. 
Creagan. a rocky place. 
Creagag-ulfg. a perch. 
Cream adh. gnawing. 
Creamh. wild garlic. 
Creamh-garaidh. leek. 
Creamh-mac-fiadh. harts tongue, 

or afparagus. 
Creannadh. to t'ufler. 
Creann. to fmart. 
Creannas. neat handed. 
Creathnugha. trembling. 
Creatuir. a creature. 
Creidimh. faith, belief. 
Creideim. I believe. 
Creidear.. to credit. 
Creidfin. to believe. 
Creithir. a cleig fly. 
Creunait. a market place. 
Creuradh. bending. 
Creud ? What ? 
Crend fa ? Why .'* wherefore ? 
Cridhe. the heart. 
Cria' thigh, earthen houfe. 
Criadh. earth, clay. 
Criadh-lofgadh. potflieard. 
Criadh-aol. mortar. 
Criadhadair. a potter. Criathar. a feive. 
Criathradh fifting. 
Criathrach. marfiiy ground; 
Crim-cliram. muttering, com- 
plaint. 
Criman. a little bit. 
Crinndreis. bramble. 
Crioch. a march, confines. 
Criocli. conclufion. 
Criochnich. full grown. 
Criochnaighte* finilhed. 
Criochadarain. gag-teeth. 
Criocivcluitae. epilogue. 
Criodhair. a leech. 
Crion. little. 
Crionach. dry flicks. 
Criandadh. wife, prudent. 
Criondachd. prudence. 
Crios-cheangal. fwaddling 

band. 
Cries, a belt. 
Crioflacha* girded. 
CRIOSD. CHRIST. 
Criofduigh. a Chriftian. 
Criofdachd. Chriftendom. 
Crioftal. chryftal. 
Criplach. a cripple. 
Crith. trembling. 
Crith. ague. 

Crith-chreidmhich. a quaker. 
Crith eagail. aflonilhrnent. 
Crith-thalmhain. earthcjuake. 
Crlth-thinncas. palfy. N. FHOCLAIR GAIDHLlG AGUS BEURLA. 57 Crlthean. nfpen tree. 
Cro. a (heep fold. 
Croc, a horn. 
Croeach. horned. 
Crochadalr. hanjrman. 
Crochadh. a hanging. 
Croich. a gallows. (ernony. 
Crochcaid, a head drefs or, cok- 
Crodhcharbad. a heir. 
Crodh. cowsj cattle. 
Crodham an hoof. 
Crogan. a pitcher. 
Crodhal. a crocodile. 
Crog. a paw, palm. 
Crogach. having paws. 
Croibheal. ■ coral. 
Croghach. faffron. 
Crocainn. fkin.,, 
Croidh-f hionn. white hoofed. 
Croni-fglath. a crooked target. 
Grois. market place. 
Crcis-thachrais. a yarn reel. 
Croir. a hump back. 
Crois-fl,I;^e. a by-path. 
Crois tariiigh. a crofs croflet 

or an alarm 
Cromag. a tack. 
Crom. bending. 
Cromadh. to bend. 
Croman. the hip bone. 
Croman. a kind of hook. 
Croman luatha. a fire fhovel. 
Croman-golacli. 3 kite. Croman loin, a fnipe. 
Crom-lus. a poppy. 
Crom Mneanach. bowed back- 
ed. 
Cron. a fault. 
Cronail. faulty. 
Cronan. a funeral dirge. 
Crofadh. to deny by oath, to 

crofs one. 
Croftadh. perverfe. 
Croftaehd. perverfenefs." 
Crotach. hump backed. 
Crotal. a dying ilufF growing 0:1 

(tones. 
Crotagmara. a curlew. 
Cruach. a rick or heap. 
Cruachadh,. heaping together. 
Cruachan. a rifing ground. 
Cruadah danger. 
Cruadalach. ftout, hardy." 
Cruadhach. of fteel. 
Cruaidh. hard. 
Cruaidh-chuing. hardbondage^ 
Cruaidh-chuis. difficult. 
Cruadh-mhuineal. ftiff" neck. 
Cruadhaig'. diftrefs. 
Cruaidh cheift. a riddle. 
Cruaidhighte. hardened. (ed« 
Crualdh-chridheach. hard heart- 
Cruaidh-luis. fneeze wort. 
Crubh. a horfe fhoc. 
Crubach. lame, 
Cruban. crab-fifli. 
H S8 N. FHbcLAIR GAIDHLIG AGUS BEURL A. Crubadli. to' ctinge. 

Crubh-fiathain. a haiirich of 
venifon. ' (ble- 

Crubah-faoin. mountain bvam- 

Crubag. a knofin yartl. 

Crucian, king's fifbeV. 

Cruithneachd. wheat. 

Cruimean. a crooked horned 
cow. 

Cruinn. round, circular. 

Cruirnne-cc. globe of the earth. 

Cruinneacha. aflembling. 

Cruinnighte. gathered. 

Cruinneog. a little round wo- 
. "'hikn. 

Cruifgin. a TanipV " "' ' 

Cruit. a mufical inftrument. 

Cruiteal. fprightly. 

Crumag. furgeon's inflrument. 

Crun. a crown. 

Crun-fagairt. a mitre. 

Crunadh. to crown. 

Crupag. a wrinkle. 

Cruth. form, figure. 

Cruthaighear. creator. 

Cruthaighte. created. 

Cruthachadh. creating. 

Cruth-chaochladh.^ transfigura- 
tion. 

Cu. a dog. 

Cu-eunaich. a fpanicl. 

Cu luirge. a flow hound. 

Cu-uifge. a water dog. Cuach. cuckow. 
Cuachag. a bowl, a cup. 
Cuach-f holt, curled hair. 
Cuachag. any round thing. 
Ca.ichach. frizled, curled. 
Cuach-phadruic. plaintain. 
Cuach-bhleodhan. milking pail. 
Cuadhran; a roilling. 
Chuiidh. went. 
Cuailean. a curl, wreath. 
Cuairt. a circular vifit. 
Cuairfgeinn. a wrapper. 
Cuirteachas. foiourning. 
Cuairteag. a winding. 
Caal. faggot. 
Chualadh. L heard. 
Cuallach. a multitude, a dfjbVe; 
Cuan. the fea. 
Cuantndh. ffout, able. 
Cuaran. a bandage. 
Cuartag fliluigeach. a whirl, 

pool. 
Curfucha. encompafTing. 
Cuairteacha. furroufiding. 
Cuairteag. a fillet. 
Cub^re. a cooper. 
Cubhaidh. becoming, fit. 
Cubhraidh. fragrant. 
Cudthrom. weight. 
Cudthromach. weighty. 
Chugad. to you, 
Chugain. to us. 
Cuibhreach. • fetter. N. FOCHLAIR CfAlDHLlG AGUS EEURLA. 59 Culbhrlghte. bound, fettered. 
Cuibhrionn. a portion. 
Chuice. to her. 
Cuid. a jA'rt, a fliare. 
Cuid an tra'. a meal. 
Cuid oidhche. a ni^^ht's lodging. 
Cuideachd. likewife. 
Cuideachd. a company. 
Cuidcacha. helping. 
Cuideachail. affifting. 
Cuidheil. a wheel. 
Cuidhlidh. wheeling. 
Cuig. five. 
Cuigeal. a diftafF. 
Cuigealach. a head of lint, &c- 
Cuil. a corner, clofet. 
Cuiltean. corners. 
Cuikich. full of corners, an- 
cient Culdees. 
Cuilc. a reed. 
Culairneach. canes. 
Cuileag. a fly, a gnat, 
Cuileag-fhionnachain. glow- 
worm. 
Cuilbhear. a fowling piece. 
Cuilbheirte. wiles. 
Cuilean. a whelp, puppy. 
Cuillean. holly. 
Cuil-fticomar. bed-chamber. 
Cuilt. a bed tick. 
Cuimelr. well proportioned. 
Cuimhne. the memory, (dum. 
Cuimhneachan. a memoran- Cuimhneacha. remembering. 
Cuimhnich. remember thou. 
Cuimhneachar. recorder. 
Cuimfe. aiming. 
Cuimfeach. to adjufl.^ 
Cuinneag. a water floup. 
Cuineadh. coin. 
Cuine. when. 
Cuin'gis. Pentecofl:. 
Cuing, a yoke. 
Cuing analach. afthma. 
Culnion. noftril. 
Cuinnrein. a fnout. 
Cuir. fend. 
Cuirfe. fend thou. 
Culreadh. invitation. 
Cairm. a feaft. 
> Cuirnean. head of a pin. 
Cuirneanach, full of ringlets. 

Cuirt cheartais. a court of juf" 
tice. 

Cuirt. a palace-yard. 
Cuitteal. courtly. 

Cuirteas. curtfey. 

Cuirteafach. ceremonious. 

Cuirtean. a curtain. 

Cuis. a matter, caufe. 

Cuifeag. a ftraw. 

Cuifle. a vein. 

Cuifleach. full of veins. 

Cuifle-nior. an artery. 
. Cuite. to quit. 
■ Cuiteacha. recompeufing. 

H2 6o N. FHOCLAIR GAICHLlG AGtJS BEURLA. Cul. the back. 

Cul-taobh. back part. 

Culag. a turf. 

Cahtgan. back teeth. 

Culadh. a garment. 

Cularain. cucumbers. 

Cul bhoc. a he-goat, a buck. 

Cul-chainnt. calumny. 

Cul-chiiluneadh. backbitting. 

Culcholmheid. rear-guard. 

Cul-earalas. corps de referve. 

Cul mhutaireachd. mutiny. 

Cullach. a boar. 

Cul-fleamhnaclia. backfli- 
ding. 

Cultaic. defence. 

Cum. form, fliape. 

Cum chum, for that, &c. 

Cumadh. indifFerent. 

Cumadh. to fliape. 

Cumadair. a framer. 
Cumaidearachd. framing. 
Cumail. holding. 
Cumaifg. mixtuie. 
Cuman. a fkimmer, a difli. 
Cumannta. common. 
Cumha' a reward. 
Cumhadh. a lament. 
Cumhag blioga-uifge. a wag- 
tail. 
Cumhnchng. an owl. 
Cumhachd. might. 
Cumhachdach. powerful, (rant. 
Cumhraidh. fweet fmell, fragr . Cumhann. flrait, narrow. 

Cumhnant. a covenant. 

Cunradh. condition, term. 

Cumhu!. fuhjeclion. 

Cunnbhallteach, durable. 

Chunainc. f.iw, did fee. 

Cunntart. danger. 

Cunnartach. dangerous. 

Cunntis. counting, accompt- 
ing. 

Cunntoir. a reckoner. 

Cunnuil. an objeftion. 

CupuU. a rafter, joif^. 

Cupuil. fljrouds. 

Gupul. a pair. 

Cupla. to couple. 

Ciipan. a cup. 

Cur. fowing, fnowing, throw- 
ing, fending, putting away, 
as cur, fiol, Sic. 
Cur amach. forthinefs. 
Cur as. extinguifhing.s 
Ciir as-leath. imputing. 
Cur air. defeating. 
Cur ann. increafing. 
Cur ann ard. exalting. 
Curtha. fatigued. 
Curadh. diHrefs. 
Curach. a marfh, meadow. 
Currachan. a (kiff, canoe. 
Curaidh. a champion. 
Curaideach. crafty, cunning. 
Curaideachd. nimblencfs, craft. N. FHOCI.AIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. 6i Curam. care, anxiety, 
Curamach. carefulnefs. 
Curanta. courageous, brave. 
Curantachd. bravery. 
Curafan. a milk pail. 
Curreag. fand-piper, a bird. 
Curr. a raven, or cormorant drefs. 
Currachd. a cap, a woman's 

head. 
Currachd conlaich. bon-greafe. 
Curracag. a cock of hay. 
Currag na huiche. blue-bottle, 
Curragag. lapwing. 
Curan buidh, a carrot. Curan dearg. a raddlfii. 
Curfa. courfe, manner. 
Curfachd. traver/ing. 
Curfach, winding, meander. 
Curfair. a courtier 
Cufboir. an objedV. 
Cufbolreachd, to fhoot at a 

mark. 
Cufb. a kibe, mouls, 
Cufbach. mouily heels. 
Cutach, bob-tailed. 
Cutag. a little girl, a (hort fpoon. 
Cuthach. madnef*. 
Cuthaich. mad. D /Da. two. 

D'a, dh'a. of, to, his, her. 
Da. if 

l)a-adharcach. two-horned 
Dabhach. a mafking tub. 
Da-bhliadhnach. any animal of 
two years old. 
Da dheug. twelve. 
Dad dadum, a fmall trifle. 
Dadhas. the deer-buck, 
Da-fhoghar, a dipthong. 
Da-fhaobhair. two-edged. 
Da-fhilte. twofold. 
Daga. a piftol. (man's piftol. 
Daga-diolaid. a holfler, or horfe- 
Dagach. armed with piflols. Daibhi. David. 
Daicheil. good behaviour. 
Daicheilichd. likelinefs. 
Daibhir. needy, poor. 
Daibh'ear. a bankrupt. 
Daidin. a fofter- father. 
Daingneacha. eftablilhment. 
Daingneach. a garrifon. 
Diiil. delay. 

Diiil. 'na dhail. near, hard by, 
Dail. part of a building. 
Daill. afield. 
Daill-chatha. a camp-flead. 
Daill-chuach. an herb. 
Dailleag, a date tree., 
Daille. blindnefs. 62 K. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. Dallkin. a rafcally fellow. 
Daimh. connexion. 
Daimheach. a companion. 
Daimheil. friendly. 
Daimh. oxen. 
Daindeoin. in fpite of. 
Dhaindkioin againll one's will. 
Daingionn. firm. 
Dair. bulling, Sec. 
Daire. thick bufti of wood. 
Dairbh. furly. 
Daithte. dyed, coloured. 
Dallan-dc. a butter fly. 
Dalladh-eun. purblindnefs. 
Dalian, a fan to winnow. 
Dh'f halbh. went away. 
Dallbharadh. impudent. 
Dall. blind. 
Dalladh. blinded. 
Dall-oidiche. dark night. 
Dallag. a mole, a leech. 
Dalma. obflinate. 
Dalta. a fofter-qhild. 
Dhamh. unto mc. 
Damh. an ox. 
Damh-feidh. a fallow-deer. 
Damh-lann. an ox-ftall. 
Damhan-allaidh. a fpider. 
Damhach. a fat. 
Damhar. a retired place.. 
Damharachd. retirement. 
Damnadh. condemnation. 
Danihfa. dancing. Damhfair. a dancer, 

Dan. fate, deftiny. 

D?in. a poem. 

Danachd. poetry. 

Danachd. boldnefs. 

Dan. bold. 

Danadas. prefumption. 

Danngartha. flubborn. 

Danngarrachd. ftubbornefs. 

D'aochag. a fea fnail. 

Daol. a black beetle. 

Daolagach. abounding in beetles 

Daoidh. wicksd. 

Daoine. men. 

Daonnachd. humanity, civility* 

Daoineach. populous. 

D'aon-f huil. fame kin. 

Daoin, Thurfday. 

Daonnan, do ghna. always. 

Daor. dear, precious. 

Daoirfe. dearth, bondage. 

Daoradh. condemning. 

Daoranach. a flave. 

Daor-bhodach. a churl. 

Daorach. to be drunk. 

Daothain. fufficiency. 

D'ar. to us, our, &c. 

Dara. fecond. 

Dara aite. fecond place. 

Darach. oak. 

Darcan. an acorn. 

Darag. a ftout man. (bird' 

Darag-talnihuin. name of a N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS EEURLA. <^3 Da'fan, dh'afan. ■ to him. 
Dath. colour. 
Dcithach. a maflcing fat, &c. 
Dathach. coloured. 
Dathadh. dyeing, 
Dathadaifi a dyer. 
Dathas.' fallow-deer. 
Dathigh, dliathigli. home,- houfe. 
De, geniti\'5 of DIA. of GOD. 
De. yefterday. 'V- --v. - • 
Deacair. ftrahge, hard, 'difficutti 
Deach, deSchadfi. went: 
Deachdaghi to indite. 
D'fheuchhin. to fee; --'to iry; 
Deachdadh. to didlate."^^'-^^" ^ 
Deachdair. a diftator. -i^y'^Q 
Deachmhath. a tenth, ty^.'-^' 
Deadhain. a dean. >-:;'j;'-'J- 
Deadhanachd. a deanef^i'-^'^Cf 
Deagh. good .; r ^.f-:.''. 

Deagh ghean. good-will. 
Deagh-nos. good behaviour. 
Deagh-bheufadh. good morals 
Deagh-la. a good day. 
Deagh-bhlas. good tafte. 
Deagh-mhiann. good defire. 
Deagh-mhifncach. good courage 
Deagh-fhoclach. well fpoken. 
Deagh-theifteis. good report. 
Deagh-bholtrach. good fmell. 
Deagh-iomradh. good report. 
D'eagal gu. for fear that. 
Deatach, fmoakv. Deala. a leech. 
Deala. a nipple. 
Dealachk'. a divorce. 
Dealachadh. to feparate. 
Deallaidh. quick, zealous. . 
Dealanach. lightning. 
Dealbh. to contrive. 
Dealbh. a picture, image: 
Dealbh. a filly creature, 
Dealbhadh, to frame. 
Dealbhach. pleafant. 
Dealbhadoit. a framer, painteti 
Dealbh-chluich. a ftage-play. ■ 
Dealg-. '^apTickle, a pin-. 
Dealg-cluaife. an ear-picker. 
Dealg fuilt.' a ha'irpii^. 
DealgaeK. prickly. 
Dealradh. brightiiefs. 
Dealt, dew. 
Deamhan. an evil fpirit. 
Deamhas. fciflars, (beers. 
Dean, do. 
Deann. fw^ift, hafte. 
Deanamh. doing. 
Deanadach. one that doco. 
Deanta. done, finiOied. 
Deannal, hurry, hafte. 
Deantog. nettles. 
Dearbh. peculiar, particular, 
Dearbh, fure, certain. 
Dearbhadh. experience. " 
Dearbhtha. to confirm. 
Dearbh-beachd. afiurance; 04 N. FHOCLAIR GAlDHLlCi AGUS BEURLA Dcarbh-bhrlathar. an axiom. 
Dearbh-bhrathair. a full brother. 
Dearbh-phiuthar. a full fiftcr. 
Dearc. look. 
Dearc. a berry. 
Dearc na ful. apple of the eye. 
Dearc-bhallach. a lizard. 
Dearcadh. a ftedfaft look. 
Dearc f hrancach. currants. 
Dearca-fiaich. heath black- 
berries, (ries. 
Dearca-fraoich. biU or blae-bcr- 
Dearcan-aiteil. juniper-berries. 
Dearca-eidhin. ivy-berries. 
Dearg. red. 
Deargadh. to redden. 
Deargan-alt. a redftart. 
Deargan. a flea. 
Dearg-lafadh. red, flaming. 
Deargrun. fanguinary. 
Deargan-fraoich. a goldfinch. 
Dearg-ehriadh. ruddle. 
Dearg-lcigh. a furgeon. 
Dearmad. negleft. 
Dearmadach. one that negleifbs. 
Dearmail. anxiety. 
Dearn. the palm. 
Dearnadoireachd. palmiflry. 
Dearnadar. palmifter. 
Dearnadh. to a£l, do. 
Dearnain. a twilled latchet. 
Dearrafan. a buftle, hurry. 
Dcarfadh. (hinlng, bright. Deaifach. rays, fun beam. 

Dearfgadh. polifliing. 

Dcarfaigheachd. vigilance. 

Deas. the South. 

Deas. ready. 

Deas-lamh. right hand. 

Deas lamhach. neat handed. 

Deafachadh. to prepare. 

Deafail. round with the fun. 

Deas-gbabhail. Afecnfiou, day' 

Deas-labhrach. ready fpokeiV' 

Deafguin. lees, yeft. 

Deas-ghnath. ceremony. 

Deabpoiccachd, difputing. 

Deatach- vapour. 

Deich. ten. 

Deich roinn. decimal." 

Deich-bhrlogh. ■ the decalogue 

Deichmhios. December. 

Deichnir. ten fold. 

Deich fliliofnach. a decagon. 

Deigheil. defirous, fond of, 

Deiiir. haflt^. 

Deigh. fond. 

Deigh. after. 

Dviigh laimh. afterwards, too 

lite. 
Deilbh. a figure. 
Deile. a dale, lath, platik. 
Dcilean. a little deal, plank-^ 
Deileadar. a turner. 
Deilgnich. bladdcr-pox. 
Dcihncach. thornv. N. FHOCLAIR GAlbHLlG AGHS BEURLA. ^l Deimhin. verily, certain. 

Deimhnicheadh. to afccrtain. 

Deir. fay. 

Deirear. fliall be faid. 

Dcirc. alms. 

Deirceach. almsglvingi 

Deireadh* end, ftern. 

Deireannach. latter end. 

Deifciobul. a dlfcip^e. 

Deife. a fuit of clothsj 

Deife. of the right hand. 

Ddifeuchd. conveniency. 

Deifearradh. lying South. 

Dciftein. deplorable. 

Deifteanach. an obje£l of pity; 

Deo. breath. 

Deobhal. fucking. 
Deoch. a drink. 
Deoch-flainte. a health, toaft. 
Deoch-an doruis. parting drink. 
Deoch-eiridin. a potion. 
Deoin. will, accord. 
Deonach. willing. 
Deoir. tears. 
Deonach. agreeable. 
Deonachadh. to grant. 
Deo-greine. blink of the fun. 
Deoradh. a poor wretch. 
Deorfa. George. 
Deothadh. henbane. 
Deorata. foreign. 
Deothalagan. honey-fuckle. 
Dcothafach. defirousj amorous. 
I Dctiach. weafand. 

Deud. the jaw. 

Deudadh. toothach. 

Deur-{huil. a watery eye. 

Deur. a tear. 

Deurach. {bedding tears^ 

DU. GOD. 

Diadhachd. Godhead. 

Dia. a day. 

Dia-domhnuigh, Sunday; 

Dia--luain. Monday. 

Dia-mairt. Tuefday. 

Dia-ciadain Wednefday* 

Dia-daoine. Thurfday. 

Dia-aoine. Friday. 

Dia-fathuirne. Saturday. 

Dia aichean. atheifm. 

Dia bheum. blafphemy 

Dladhaire. a divine. 

Diadhaidh. godly. 

Diabhail. devil. 

Diabhlaidh. devililh. 

Diaidh. after. 
Diall. weaning. 
Diallaid. faddle. 
Diamhain. vain. 
Diamhanas. idlenefs. 
Diamhair. fecret. 
Diamhaireachd. fecrecyi 
Dian. furious. 
Dianas, vehemence. 
Diarmaid. a man's name* 66 N. FHOCLAIR GAIDITLIC AGUS AEURLX. Diarmaid o Duine. the firfl of 

the clan Campbell. 
Dias. two. 
Dias. an ear of corn- 
Diafrich. full of ears. 
Diafradh. gleaning. 
Diarbhail. Dorothy. 
Diabhail. to want. 
Di-bheulach. impoiTible. 
Dibearach. being in want. 
Dibeartach. a beggar. 
DIbearthach. banifliment. 
Dibheargach. an oppreflbr. 
Dibh. from, or of you. 
Dibh. of a drink. 
Dlbir. to forget, negledt. 
Dibhidh. needy. 
Di-fcirg. vengeance, revenge. 
Dibhidh. mean, contemptible. 
Dicheall. diligence. 
Dicheallach. diligent. 
Di-cheann. one beheaded. 
Di-cheannadh, decapitation. 
Di-chreidimh. dis-belicf. 
Dl-chreidmhich. an unbeliever. 
Dige. a ditch. 
Digeach. full of ditches. 
Dilc tuil. a flood. 
Dile-ruadh. the deluge. 
Dileacan. an orphan. 
Dileas. friendly. 
Dilfeachd. friendlynefs. 
Dilfinu. kindred. Dillennas. fornication. 
Dilleain. illegitimate. 
Dilib. a legacy. 
Dilibeach. a legatee. 
Di-linn. endlefs. 
Dimeas. difrefpe£l:. 
Dimeafach. contemptuous. 
Diueir. a dinner. 
Dinnfeir. a wedge. 
Dichuimhne. to forget. 
Dichuimhneach. forgetfulncfs- 
Dioghaltas. revenge. 
Dioghbuail. hurt not. 
Dioghaltach. revengeful. 
Dioghallair. avenger. 
Dlol. pay, reftore. 
DIoghlum. gleaning. 
Dloladh. to fatisfy. 
Dio'armach. to difarm. 
Diol-deirce. an object: of pity 
Diom dhiom ab. from, of me. 
Diom. difpleafed. 
Diom-buaidh. unhappy. 
Diomadh. difpleafure. 
Diom-buill. want of economy. 
Diom-buidheach. diffatisfied. 
Dionach. a tight veflel. 
Dion, a flielter. 
Dionachadh. fecurity. 
Dionadh. to defend. 
Dionadair. a fender. 
Dion- ait. a refuge. 
Diong. to fatisfy. E. FHOCLAIR GAIDHLIC AGU3 BEURLA, 67 DIon-fgatha. to disjoin. 
Diongmhaka. fufficient. 
Dion-bhreid. an apron. 
Dionnal. a fcolding, noife. 
Dlorrafach. fiery, forward. 
Diorrai^an. hafty, bad news. 
Diofgadh. dry. 
Diofgan. gnaftiing of teeth. 
Diot, dhiot. of, or from thee. 
Diotadh. a dinner. 
Dio'larach. depopulation. 
Dipinn. of a net. 
Direach. (traight. 
Direach. juft, upright. 
Dlfle. dearer. 
Difleach. loyal. 
Difle. dice, a die. 
Diflean. a dice box. 
Difleachd. faithfulnefs. 
DIth. want, defert. 
Diteadh. to condemn. 
Ditheach. being in want. 
DIthein. darnel, tare. 
Di-chreidimh. unbelief. 
Dithreabh. a defert. 
Diu. bad, the worft. 
Diugh, an diugh. to day. 
Dluc. a duke. 
Duicachd. a duke-dom. 
Diucair. a bladder for nets. 
Diultadh. to refufe, 
Dhiult e. he refufed. 
Dlagh.^ an handful. Dleafdanas. duty. 
Dleafdanach. dutiful. 
Dlighe. a law. 
Dligheach. lawful. 
Diighear. a lawytr. 
Dlochdan. tar rubber, or mop. 
Dluth. near, hard by. 
Dluthas. nearnefs. 
Dluth. warp of a web. 
Dluthach. to prefs clofe. 
Do. fign of the dative. 
Doar. firft crop. 
Do dhaoine. to men. 
Do 'n treud. to the flock. 
Do. thy, they, of them- 
Do. the negative. 
Dorn. the fift. 
Do-fgrudadh. unfearchabie. 
Dorlach. an handful. 
Do-iunfeadh. unintelligible, &c* 
Dobhran. an otter. 
.Do-bhrigh. becaufe. 
Doerach. noxious. 
Do-ghnadh. always. 
Do-bron. forrow. 
Do-bronach. forrowful. 
Docair, difficult. 
Docha. more likely. 
Dochana hurt. 
Dochair. wrong, injury. 
Dochartas. mis-hap. 
Docharach. wrongful, 
Dochas. hope. la 68 N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. Do chafach. hopeful. 
Dochum. to the end, that. 
Doghadh. finging. 
Dojhruinn. anguifh. 
Do;;:;hriunneach. perplexed. 
Doibh, dhoibh; to them. 
Do'-cheallnch. churlilh. 
Doibhidh. boifterous. 
Doid. the hand. 
Doid'gheal. a white hand. 
Doi dheanta. impofTible. 
Doigh. confidence. 
Doigh. cafe, condition. 
Doilleir. dark, obfcure. 
Doilghios. forrow. 
Doilgheafach, grievous, fad. 
Doiligh. forty, grieved. 
Doille. blindnefs. 
Doimhne. depth. 
Doimhneachd. deepnefs. 
Doininn. inclement. 
Doinfhionn. ftormy weather, 

tenipeftuous. 
Doirbh. peevifli, quarrelfome. 
Doirbheas. peeviflinefs. 
Doire. a grove, a thicket. 
Doireach. woody. 
Doirling. an ifthmus. 
Doirneag. handle of an oar. 
Doirncagach. full of ftones. 
Poirfeor. a porter, door keeper. 
Doirfeorachd. door-keeping. 
Doirfeach. full of doors. Doirt. fpiU. 
Doirteadh. pouring. 
Doite. finged. 
Dol. going. 
Dolaidh. fkaith, lofs. 
Dolcis. grief, woe. 
Dolafach. fad, doleful. 
Do-iubadh. ftubborn. 
Doi-lc.ir. dark, gloomy. 
Domblas. the gall on the liver. 
Domblafda. unfavoury. 
Do m'dh.eoin. with my free will. 
Domhail. bulky. 
Domhias. a crowd. 
Domhain. deep, hollow. , 
Domhnin. the world. 
Domhnach. Sunday. (day. 
Domhnach-inid. fhrove-Sun- 
Domhnach-cuingis. "Whitfunday. 
Domhnal. Donald. 
Donadh. l^ad, wicked. 
Donucha. Duncan. 
Donas, mifchief. 
Donn. brown, 
Donnalaich. noife of dogs. 
Donnag. a brown fifii. 
Dorch. dark. 
Dorchadas. darknefs. 
Dorn-chul. the hilt of a fword. 
Dorradh. difguftful, angry. 
Dorrach. auflere, rugged. 
Dorfan. a grafshopper. 
Dorus. a door. N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. €p Dos. a cockade 
Dos. a bufh, a thorn. 
Dofach. full of bufties. 
Dofan. a little bufli. 
DoTerudadh. unfeiirchable. 
Do-fliior. continually. 
Do-theagafg. unteacheable. 
Drab, a ftaln, a fpot. 
Drabag. a dirty wcMnan. 
Drabhas. naftinefs. 
Drabhafach. indelicate. 
Drabh. draff, grains. 
Drabhag. dregs, lees. 
Drabhogach. dreggy. 
Dragh. trouble. 
Draghail. troublefome. 
Draghadh. pnlling, tugging. 
Draghaire. a dragger, puller. 
Draighneach. a great noife, a 

fevere blow. 
Dram, a glafs of fpirits. 
Dranag. a ryhme. 
Drandan. humming noife. 
Dranagair. a ryhmer. 
Drandanach. fnarling com- 
plaint. 
Draoi. a Druid, augur. 
Draoith. a magician, charmer. 
Draoidheachd. magic, forcery. 
Draofda. fmutty fpeech. 
Draofdachd. obfcenity. 
Dreach. form, figure. 
Dreachail. comely, well-looked. Dreachd. office, calling. 
Dream, a company* 
Dreathan donn. a wren. 
Dreollan: filly fellow. 
Dric. a dragon. 
Drip, a fnarc, a gin. 
Drlllfeach. dropping. 
Dris. a bramble. 
Drifleach. brambly. 
Drifeach. a fretful man. 
Drithkann. a fmoaking fpark. 
Driuchd. dew. 
Driuchdach. dewy. 
Drcchaid. a bridge. 
Drochaid thogbhail. a draw- 
bridge. 
Droch. evil, bad, a prepofitive 

word, as, 
Droch-thinneas. an evil difeafe. 
Droch-iomradh. an ill report, 
Droch-bheus. bad behaviour. 
Droch-bholtrach. a bad fmell. 
Droch-run, &c. ill-defire. 
Drogaid. drugget. 
Drogha. a long line. 
Droigli. a dwarf. 
Droighinn. thorns. 
Droing. a fmall company. 
Drolla. the handle or bowl of 

a pan. 
Dronnach. white-backed, 
Drongadh. a troop. N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. Dronnan, dronnach. higheft 
part of the back, name of a cow. 
Drothladh. a rafter. 
Drothan. a breeze of wind. 
Drualp. fediment, lees. 
Druaipear. a tippler. 
Drugaire. a drudge, a flave. 
Druid, flmt. 
Druideadh. to fliut. 
Druidhe. to operate, drop. 
Druid, a Druid- 
Druim. the back. 
Druimleach. a fifhing line. 
Druirnean. fpeckled. 
Druim-bogha. a vault. 
Druis. luft. 

Druifealackd. wantonnefs. 
Druifear. a fornicator. 
Druis-thighe. a bawdy-houfe. 
Druiteach. filling. 
Druma. a drum. 
Dnimadair. a drummer. 
Druman. boretree. 
Drunan. ridge of a hill. 
Druth. lafcivious. 
Duadhmhor. hard, laborious. 
Dualchnidh. disfigured. 
Duairce. ftern, ill natured. 
Duals, a reward. 
Duais-mhor. a great reward. 
Dual, legal law. 
D-.!al. hereditary. 
Dual, a loop, a lock of hair. Dualach. thick locks; 
Dualadh. carving. 
Dualadoir. an embroiderer. 
Duan. a poem. 
Duanag. a little rhyme. 
Duan-mbr. an epic poem. 
Duanaire. a chanter, a poet. 
Dubh. black, dark. 
Dubhan. a kidney. 
Dubhan. hook, ink. 
Dubharaidh. dowry. 
Dubhach. forrowful, fad. 
Dubh.tchas. fadnefs. 
DaLhadar. ink-horn. 
Dubharian. footy. 
Dubh-aigin. the ocean, the 

loctom. 
Dubhailc. vice. 
Dubhailceach. vicious. 
Dubhar. -darknefs. 
Dubhar. an eclipfe. 
Dubhradh. fliady. 
Dubhlach. the winter. 
Dubh.chofach. maiden hair. 
Dubh-bhreac. a fmelt. 
Dubh-bhodach. a clown. 
Dubh-dhaol. a bettle. (las 
Dubh-ghlas. dark, gray, Doug^ 
Dubh-ghorm. dark- blue. 
Dubh-fhocal. dark faying. 
Dubh-lan. defiance. 
Dughal. Dugald. 
Dubh-ghall. a Lowlaudcr. N. FOCHLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. Dubhrach. a thicket. 
Dubh. the fpleen. 
Dubh-loin. melancholy. 
Duibh-neul. fad countenance. 
Dubailt. double. 
Dubladh. to double. 
Dublacha. cover to line. 
Dubhairt. he faid. 
Dubhram. I faid. 
Dubhradar. they faid. 
Du-bhron. grief. 
Du-bhronach. grievous. 
Ducaid. a ducat. 
Dud. a bag, a hoard. 
Dudach. Taggy. 
Dudach. a hunting-horn. 
Dudaireachd. found of horns, 

or trumpets. 
Duibh, dhuibh. to yoa, ye. 
Duiblead. a doublet. 
Duibhir. anxious, fad. 
Duil. an element. 
Duilethiorifgna. the elements. 
Duil. defire, delight. 
Duileachd. doubt, fufpicion. 
Duile . a defpifed perfon. 
Duille. a fcabbard, a cafe. 
Duillefgeine. a (heath. 
Duilleag. a leaf. 
Duilleach. leafy, foilage. 
Duilleacha. flourifliing. 
Duilleaga. folding doors. 
Duille leabhair. leaf of a book. 7' 

Duill-iafg. a dilfe. 

Duill-iafg nam beann. moun- 
tain dilfe. 

Duilleag bhaite. water lily. 

Duine a man. 

Duineail. manly. 

Duinealas. manlinefs. 

Duinegan. a little man. 

Duinn dhuinn. to us. 

Dainte. (hut. 

Duirc daraich. an acorn. 

Duis-chil. a church, fanduary. 

Duis-ghioll. a client. 

Duis. drones of a pipe. 

Duit, dhuit. unto thee. 

Duithir na hoiche. gloom of 
night. 

Dul. a fnare, gin. 

Dul. a fatirift. 

Dul. the univerfe. 

Dulbharachd. dolefulnefs. 

Dulchanaich. miferable, piti. 
ful. 

Dulchanachd. covetoufnefs. 

Dumhail. a throng, a crowd. 

Dumhlas. bulkinefs. 

Dunnaidh. mifchief. 

Dun. a round hill or rifing 
ground. Many towns 
and vilages in Scotland 
take their etymology 
from this circumftance 1^ N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS CEURLA Dun-eadaln. Edinburgh. 
t)un breatan. Dunbarton. 
Dun bara. Dunbar. 
Dun-dee Dundee. 
Dunfermline. Dunfermline. 
Dunblain. Dunblain. 
Dunmore. Dunmore, Sec. 
Dunan. a little hillock. 
Dunadh. to fliut, bolt. 
Dunadh. barricade, fortify, a 

ftrong hold. 
Dun-libs, a palace-garden. 
Dun-feangan. a mole-hill. 
Dun-aoilich. a dung-hill. 
Dur. dull, ftupid. 
Duraln. a dull fellow. 
Durachd. good will. 
Durachdach. fincere and earnejR:. Durbhodach. a mere dunce. 
Duraige. to adventure. 
Durdail. cooing, humming. 
Durdan. a groaning noife. 
Durlus. water-crefles. 
Durrog. a maggot. 
Durfan. a crack. 
Durtheach. a foundation. 
Dus. duft. 
Duflach. dufty. 
Dufgadh. a waking. 
Duthaich. a country. 
Dlthchas. the place of one'3 
birth, hereditary right* 
Duthchafachd. nativity. 
Duth-rachd. good wifli. 
Duth-rachd. an alms. E e. the pronoun he, it. 

E. interjedlion. 

Ea. negative particle. 

Eaban, eabanachd. bemiring, 

hurting, wounding. 
Eabha. the firfl woman. 
Eabar. a miry place. 
Eabhra. the Hebrew tongue. 
Eabhrach. an Hebrew. 
Eacarach. injurious. 
Ea-ceart. unjulh 
Ea-coir. unrighteous, Ea-ceartas. unjuflice* 
Ea-cofmhuil, unlike. 
Ea-cruaidh. fofc. 
Each, a horfe. 
Each-leigh. a farrier. 
Eachach. abounding In horfds^ 
Each-cro. a poind-fold. 
Eachan. a reel for yarn. 
Eachann. Hedor. 
Each-eadach. horfe-harnefs< 
Each-chior. a horfe- comb. 
Each-frcine. a courfcr. N. tHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. 73 JEa-domhan. (hallow. 
Eachdair. an hiftorian. 
Eachdaireachd. hiftory. 
Each-lann. a ftable. 
Each-(hlighe. a horfe-path. 
Eachtran. adventitious. 
Ea-cubhidh. unfit. 
Eachtranach, a foreigner. 
Ea-trocair. without mercy. 
Ea-trocaireach. unmerciful. 
Eadach. clothes. 
Eadachadh. clothing. 
Eadail. treafure. 
Eadailt. Italy. 
Eadaileach. Italiarl. 
Eadan. countenance, face. 
Eadanan. a frontier. 
Eadar. between, (and defpair. 
Eadar-dhaloinn. between hope 
Eadar- fgaradh. divorce. 
Eadar-ghuidhe. interceflion. 
Eadargain. interpofmg. 
Eadard. Edward. 
Ea-dochas. defpair. 
Eadhon. namely. 
Eaglain. tag of a lace. 
Eagal. fear. 
Eagalach. fearful. 
Eaglais. a church. 
Eaglaifeach. a church-man. 
Eaglaif-chathach. church 

militant. 
Eaglais-neamha. church tri- 
umphant. Eaglafdadh. ecclefiaftical. 
Eagnacha. ravilliing. 
Eagnachd. wife, prudent. 
Eagaradh. cautious. 
Eagfamhail. diverfity, variety' 
Ealadh. to furprife. 
Ealadh^ a fwan. 
Edlachan. an hack ftock. 
Ealdhain. art, fcience. 
Eangan. a claw, a nail. 
Ealanta. artificial. 
Ealughadh. to fright away.. 
Eanas. Angus. 
Eallach. cattle. 
Eallach. a burden. 
Eallamh. quick, nimble. 
Eallan. elacampane. 
Eallfg. a fcolding woman. 
Eallfgail. fcolding. 
Ealtar. a drove. 
Eandra no Andrias. Andrew* 
Ealtain. a covey, &c. 
Eanchainn. brains. 
Ealltuin. a rafor. 
Eantagach. nettles. 
Eangach. fifliing nets. 
Eanghlais. weak mixed drinkj 
Earacas. decency. 
Earradh. refufal. 
Earach. fpring. 
Earail. to caution. 
Earag. a young hen. 
Earalacha. exhorting^ 
Eanraig. Henry, N. FHOCI.AIR GArDIILIC AGU3 BEURLA. Ear.is. plenteous. 
Earalas. having plenty. 
Earadh- drefs, habit. 
Earbadh. a roc. 
Earbull. a tail. 
Earb. truft. 
Earbfadh. to truft. 
Earbfach. one that trufts. 
Ear-fhlaitheachd. ariftocracy. 
Ear-chall. lean dead beafts. 
Ear. the Eaft. 
Earr, the end or bottom. 
Earrunn. one's part, divifion. 
Earrufaid. an ancient female 

drefs. 
Xafag. a pheafa'nt. 
Earr-gheal the py-garg. 
Eas-amai!. unfeafonable. 
Eafaontachd. difagrcement. 
Eafaontacha. fchifm, difcord. 
Eas. a cataract, a nan-ow fall 

of water. 
Eafard. a cafcade. 
Easba. want, defe£t. 
Easba-braghad. the King's evil. 
Easbaloid. abfolution. 
Easbaria. evening prayer. 
Easbhuidh. want. 
Easbhuidheach. one in want. 
Easboig. a bifliop. 
Easboigeachd. prelacy. 
Eas-caraid. an enemy. 
Eafcairdeas. unfriendlinefs. Eafgaidh. eafy, officious. 
Eafgan. an ell. 
Eafgad. ham, hough. 
Eas-ionruic. diflioneft. 
Eiis-ionraeas. diihonefty. 
E a- flan. fick. 
Ea-flainte. unhealthy. 
Eas-onoir. want of refpe£\. 
Eas-onorach. difhonourable. 
Eas-ordugh. anarchy, confufion. 
Eas-umhal. irreverence. 
Eas-umhlachd. obftinacy. 
Eas-urrum. difrefpe£t. 
Eas-urumach. ftubbornnefs. 
Eatorra. between them. 
Ea-trathach. late hours. 
Ea-trocair. cruelty. 
Ea-troman. a bladder. 
Ea-treoireach. weak> filly. 
Ea-trom. Hght, not heavy. 
Eiblcad. interjcftion. 
Eibhlin. to fpring off or on. 
EibFilcrig. a burning coal. 
Eibhlich. full of burning ccals. 
Eibhrionn. a gelded goat. 
Eidear mheadhoinelr. a mediator. 
Eifcachd. effea. 
Eifeachdach. effc£lual. 
Eideadh. clothing. 
Eideadh gairdein, bracelets. 
Eid'-uchd'. a bread-plate. 
Eideadh-muineail. a gorget. 
Eideadh- droma. back piece. N. FHOCLAIR GAIDHLIO A-GUS BEURLA. Eideadh calpa. greaves. 
Eideachadh. apparel. 
Eididh. ill favoured. 
Eidhean. ivy.' 
Eidhre. ice. 
Eidear-theangacha. interpreting, 

tranflating. 
Eldear-thriath. iuter-regiium. 
' Ei-ceillidh. abfurd, foolidi. 
Ei-cinnteach. uncertain. 
Ei-cneafda. rude, uncivil. 
Ei-crionda- imprudent. 
Eigin. need, ftrait. 
Eig. death. 
Eige. a web. 
Eigheach. a loud cry. 
Eighe me. I will cry. 
Eighi. a file. 

Eigneacha. a rape, to force. 
Eile. other. 
Eillie. Helen. 
Eileachain. a hack-flock. 
Eileachda. to alienate. 
Eilighear. a creditor. 
Eilifple, Eilifeid. Elifabeth. 
Eileachadh. accufing. 
Eileghreis. aftonifhment. 
Eilid. a hind. 
Eileich. a cafcade. 
Eilean. an ifland. 
Eirceach. an heretic. 
Eiridh. rlfing. 
Eirigh. rife. 

K Eirlc. ranfom, money. 
Eireacas* gracefulnefs. 
Eiridin. tender, nurfing. 
Eireacail. graceful. 
Eirinn, lar-inn. Ireland, wef- 

tern ifland. 
Eirionnach. an Irifnman, 
Eis. a footftep, trace. 
Eifg ge. of filh. 
Eifg-lion. fifh net. 
Eifd. hear. 

Eis-chinneach. to degenerate. 
Eifdeachd. hearing. 
Eifdeam. I will heai. 
Eifean. he, himfelf. 
Eifeirigh. refurredion. 
Eifir. an oyfter, 
Eifiomal. reverence^ 
Eifiomplair. example, patron, 
Eiteach. denying. 
Eiteachadh. refufing a favour* 
Eithigh. forfwearing. 
Eitheighis. perjury. 
Eire, a burthen. 
Eitreorach. weak, feeble. 
Eochair. a key. 
Eochair. entrance to a city. 
Eochair. roe af fifh. 
Eogan. Owen, a Welfli name. 
Eoghan. Hugh, a Scots name* 
Eoin. John. 
Eoiii. birds. 
EoL difcernment. n6 N. FHOCLAIR GAIDHLlG AGUS BEURLA. Eolas. knowledge. 
Eolach. one that knows. 
Eorna. barley. 
Euchar. the worm month. 
Eudanan . a frontifpiece. 
Eud. zeal, jealoufy. 
Eudmhor. jealous, zealous. 
Eudmhorachd. zealoufnefs. 
Eagafg. likenefs. 
Eug N. death. 
Eugail. dying. 

Eugmhuis. deprived of any 
thing. Eulachadh. efcaping. 
Eun. a bird. 
Eunlalth. fowls, birds. 
Eun-fiadhaich. a wild bird. 
Eun uafal. a foreign bird. 
Eunailair. a fowler. 
Eun-lion. a fowler's net. 
Eunadan. a bird cage. 
Eun-bhriogh. chicken broth. 
Eun-hhiadh. birds feed. (ed. 
Eun-chridheach. chicken heart- 
Ea cail unhealthy. 
Ei-ceile. unwifc. Fa, fo. under. 
Faleath. one by one. 
Fa chomhair. oppofite. 
Fa thuairim. to aim at. 
Fadheoidh. finally. 
Fadheireadh. at lad. 
Fabhar, favour. 
Fabharach. favourable. 
Fabhra. eye-lids. 
Fabhra. February. (gent. 

Fa'thoirfeach. carelefs, negli- 
Fachain. a hip, cover. 
Fad fada. long. 
Fad am fad. whilft. 
Fadachadh. to lengthen. 
Fadadh. kindling. 
Fadadh-cluafe. priming a gun. Fadadh-fpuinge. touchwQod> 

tinder. 
Fad-cliluafach. long eared. 
Fad-chofach. long legged. 
Fad-f hulangas. long fuffering. 
Fadal. delay, 
Fadalach, lingering. 
Fad-{haogha!ach. long lived. 
Fag. leave. 
Fagail. to leave, quit. 
Faghail. to obtain, to get. 
Faic. fee. 

Faicear. fliall be faen. 
Faicibh. fee ye. 
Faicfm. feeing. 
Faicfineach. vlfible. 
Faiche. a field, a green. a. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. 77 Faiche-bhula. a bowling green. 
Faicheall. (lately, gallant. 
Faicheachd. walking in the 

fields, 
raicill. caution, tender care. 
Faicilleach. cautious, watchful. 
Faldhe. a prophet. 
Faidhdearachd. prophefying. 
Faidhir. a fair, market. 
Faidhirean. a fairing. 
Faileadh. growing bald. 
Fail, a ftye. 
Failbheag. a round ring. 
Fail-mhuc. a hog-ftye. 
Fail mhadadh. a dog kennel. 
Fail-chuach. violet. 
Failce. bathing. 
Failc. a water gap. 
Failce teath. hot bath. 
Failce. to fcald off hair. 
Faile. a fmell. 

F'aile cumhraidh. a fweet fmell, 
Faileas. a {hadow. 
Faileach. earings- 
Failneachadh. fainting. 
Failinn. failing. 
Falllean. root of the ear. 
Faillin. fucker of a tree. 
Failte. a falute, welcome. 
Failteacha. fainting. 
Faime. a hem. 
Fainbheil. a ftory. 
Faine. a ring. Fairceall. a kind of hoop. 
Fairce. a mallet. 
Fair-dhreis. a bramble. 
Faire. watching. 
Falreachas. waking, watching- 
Faircle. a pot-lid, &c. 
Faireag. a wax kernel. 
Faireagach. glands. 
Faire ! faire ! fie ! fie i 
Faireagan ! admiration ! 
Fairge. the fea. 
Fairgear. a failor. 
Fairfpeag. a fea gull. 
Fairfing. wide, large. 
Fairtleacha. to overcome. 
Fairfinge. wider, larger. 
Faifgein. a fpunge. 
Faifgean. a cheefe prefs. 
Faifniche. to foretell. 
Faifinear. a footh-fayer. 
Faifgte. fqueezed. 
Faitcheas. fear, timoroufnefs. 
Faiteas* apprehenfion. 
Faiteachas. fearfulnefs. 
Fal. a fold, circle. 
Fal. an hedge. 
Fal-dos. a thorn-hedge. 
Fal, fpeal. a fcythc. 
Fal monaidh. a peat fpade. 
Falach. covering: 
Falachadh. hiding. 
Falachadh. empty. 
Falaid. meal put on a cake. N. FHOCLAIR GAIDHLIC AGUS AEURLA.' Falarreachd. pacing, galloping. 
Falaire. am ambler. 
Falbh. go. 
Fallain. healthy. 
Fallaineachd. wholefomnefs. 
Falluinn. a mantle or cloak. 
Fal-loifge. moor, burn. 
Fallfa. falfe. 
Fallas. fweat. 
Faltain. a fnood. 
Famh. a mole. 
Famhain a giant. 
Fa'n. becaufe of. 
Fan. ftay. 
Fanachd. flaying. 
Dh'f hanas. I refrained. 
Fantain. to ftay. 
Fanam. I will ftay. 
Fang, a vulture, a raven. 
Fang, to poind cattle. 
Fangadh. to drive to a fold. 
Faun, faint, weak. 
Fannacha. fainting; 
Fanoid. to mock. 
Fanoidcach. mocking, derlfion. 
Fanus. a gap between tceih. 
Faobhar. edge. 
Faobharach' edged. 
Faobhairicli. fliarpen. 
Faobhacha. a cool in fever. 
Faochadh. a turn in a difeafe. 
Faochag-chuairtin. a whirl- 
pool. Faochag. a periwinkle. 
Faodailighe. a foundling. 
Faodail. waif, ftray. 
Faoghaid. ftarting of game. 
Faoi, fuidh. under. 
Faoilidh. hofpitable. 
Fabilean. a fea-guU, or maw. 
Faoillteach. ftorm in the months 
of January and February. 
Faoileach. holy days, carnival. 
Faoin. idle, vain. 
Faorfach. trifling. 
Faoineachd. vanity, fillinefs. 
Faoineas. idlenefs. 
Faoniradh. wandering, ftray- 

ing. . 
Faofaid. confelTion. 
Faontra. wandering. 
Faotain. getting. 
F<ir. where. 
Faradh. a ladder. 
Faradh. a litter in a boat. 
Faraon. alfo, together. 
Faracr ! alas ! 
Farafda. folid, compofed. 
Far-bhonn. upper fole. 
Far-bhalla. buttrefs. 
Farbhradh. a fringe. 
Far-bliuilleadh. a back-ftrcke. 
Far-ainm. a nick-name. 
Far-bhia. eye-lids. 
Far-cluais. liftening. 
Fardach. a dwelling. E. FHOCLAIR GAIDHLIC AGUS BEULRA, n Fardal. a hinderance. 
Far-dorais. lintel of a door. 
Fargradh. to alarm, warn. 
Faraidh. reins of a bridle. 
Faram. noife. 
Farmad. envy. 
Farmadach. envious. 
Far- mhala. eye-brow. 
Farrachan. a mallet. 
Farraid. enquire. 
Farran. vexation. 
Farranta. (lout. 
Far-unuig. a lattice. 
Farufcag. artichoke. 
Farafpag. a gull. 
Farafta. acceffible. 
Fas. growth. 
Fafail. growing. 
Fas. empty, void. 
Fafan. refufe of grain. 
Fas na h aon oiche. mufhroom. 
Fafach. a wildernefs. 
Fafachadh. to depopulate. 
Fafan. fafhion. 
Fafanta. fafhionable. 
Fas-bhuain. ftubble. 
Fafgadh. a flieltcr. 
Fafgadh. wringing. 
Fafgan. a fan for winnowing. 
Fasgnadh. to winnow. 
Faslaich. vacuities. 
Fafnag. a pimple. 
Fafair. horfe-hainefs. Faftadh. to fix, to bind. 
Faftachadh. fecuiing, fixing. 
Fath-dhorus. a wicket. 
Fath. caufe, reafon. 
Fath. a mole. 
Fathaft, fos. yet. 
Fath-oide. a fchoolmafter. 
Fath fgriobha. to fubjoin. 
Eeabhas. beft, at beft. 
Feabhfach. fkilful. 
Feachd. forces, army. 
Feaclidadh. a pike, an axe. 
Feadail. goods, gear. 
Fead. whiftle. 
Feadag. a whiftle, flute. 
Feadail eachd. wluftling. 
Feadh- whilll. 
Feadh. extent. 
Feadhain. a company. 
Feall. falfiiood.' 
Fealtach. treafonable. 
Fealian. a nefcock, or a prefoii 

alHi£led with ulcers, &c. 
Feailfanach. a philofopher. 
Feallfanachd. philofophy. 
Feamachas. fillinefs. 
Feamnach. fea-M-eed, wreck. 
P'eannag. a crow. 
Feannadh. to flay. 
Fearas-bhodha. archery. 
Fear, a man. 
Fear-fuadain. a vagabond 
Fearail. manly. 8o N. f HOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. Fear-culdeacliad. a companion. 
Fearann. Jand. 
Fearfaid. a fpindle. 
Fearg. anger. 
Fear-faoraidh. a Redeemer. 
Feargach. angry, wrathful. 
Fearghus. Fergus. 
Fearna. the elder-tree. 
Fearr. better. (better. 

Fearrachd. improvement, being 
Fearrchur. Farquhar. 
Feart. virtue. 
Feart. attribute. 
Feartach. virtuous. 
Feartail. miraculous. 
Fear-thuin. rain. 
Fear-Oiion. land fiood. 
Fcafgar. evening. 
Feafgarach. late at night. 
Feafd'. ever, never. 
Feideog. a green plover. 
Feill. a holy day. 
Feile. feftlval. 
Feil-Michael. Michaelmas. 
Fell-Martain Martinmas. 
Foil an Riogh. Epiphany. 
Fein. felf. (ficicfn. 

Fein-f hoghainteacli. felf-fuf- 
Fcin fpeis. felf love. 
Fein f hiofrach. confcious 
Fein mhorta.' fuicide. 
Feinne. Fingalians. 
Fcifd. a feaft. Feifdeachd. feafling. 
Feith. honey-fuckle. 
Feith. a fjnew. 
Feith chrupa. a fpafm. 
Feith, dh'f heith. waited. 
Feitheamh. waiting. 
Feith. calm. 
Feitheil. calmnefs; 
Feoghain. folks, people. 
Feoil. flefh. 

Feol-ghabhail. incarnation. 
Feol-mhor. carnal. 
Feol-mhorachd. carnality. 
Feonla. Finlay. 
Feorag. [fomc fay] a phenix. 
Feoraigh. afk, enquire. 
Feorachadh. to enquire. 
Feoruain. a pile of grafs. 
Feorlan. a firlot, 4 pecks. 
Feothnan. a thiftle. 
Feuch ! behold ! fee ! 
Feuchain. to try, to fee. 
Feud, able, can. 
Feudar. to be able. 
Feudan uifg. water-fpout. 
Feum. need. 
Four grafs. 
Feumail. needy. 
Feurach. grafly. 
Fcuracha. feeding* 
Feurain. fieves. 
Feun. a cart. 
Fcur-lochan. a lake tliat dries* N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. 8i Feufag. a beard. 
Feufgan. a (hell fifh. 
Fiabhras. a fever. 
Fiabhrafach. feverifli. 
Fiabhras critheanach. the ague. 
Fiacalh a tooth. 
Fiacla' carbaid. cheekteeth. 
Jiaclach. having many teeth. 
Fiaclach. being angry. 
Fiaclan drannaidh. grinning. 
Fiaclan-tuirc boars tuiks. 
Fiach. a price or hire. 
Fiachan* jufl: debt. 
Mar Fhiachadh. incumbent. 
Fiachach. worthy, valuable. 
Fiach. a raven. 
Fiach-mara. a cormorant: 
Fiadhaich. wild. 
Fiadh bheathach. a wild bead. 
Fiadh. a deer. 
Fiadhachd. hunting. 
Fiadhaiche. a huntfman. 
Fiadhair. fallow-land. 
Fiadh- fhal. a deer-park. 
Fiadh lorg. a hunting pole. 
Fiadh-ghath. a hunting fpear. 
Fiadh-mhuc. a wild boar. 
Fiadhta. fierce. 
Fiadhaich. favage. 
Fiadhnais. a witnefs. 
Fiadhnaifeach. bearing witnefs. 
Fiaile. weeds. 
Fiail-thigh. a houfe of office. 
L Fial, Fialaidh. generous, liber- 
al, bountiful. . 
Fialachd. hofpitality. 
Fiallach. a knight errant. 
Fiamh. fear, reverence. 
Fiamhachd. awe, modefty. 
Fian aon do'n Fhein. a Finga- 

lian. 
Fiannachail. a giant, 
Fiar. crooked. 
Fiaradh. to twift, to bend. 
Fiar fliuileach. fquint eyed. 
Fiachail. fierce. 
Fiatachd. frowardnefs. 
Fichead. twenty. 
Fican, facan. interjedion, 
Fideag. a fmall worm. 
Fidhigh. weaving. 
Fidhigheadoir. a weaver, 
Fidheal. a fiddle- 
Fidhealair. a fiddler. 
Fidear. confider, think, ] 
Fidearacha. experience. 
Fige. a fig. 
Figheachan. a garland. 
File, a bard, a poet. 
Fileachd, poetry. 
Fillead. a fillet. 
Fille. a fold or plate. 
Filleadh-beg. a kilt. 
Filleag. a {hawl, a plaid. 
Fillte. folded, implied. 
Fine, a tribe, or kin. 82 N. EIIOCLAIR GAIDIILIG AGUS BEULBA. Fiueaclias. kindred. 
Fineamhuin, a vine-yard. 
Fine.ig. a mite. 
Fineagach. full of mites. 
Finneon. a buzzard. 
Finice. jet black. 
Fiodhan. a cheefe vat. 
Fiodh. timber. 
Fiodhach. ihrubby. 
Fiodh-chat. a nrjoufe trap. 
Fiodh-chonna. brufli-wood. 
Fiodh-ghual. cliar-coal. 
Fiodhrach. woody. 
Fion. wine. 
Fion-dearg. led wine. 
Fion-geal. white wine. 
Fion-geur. vinegar. 
Fion-dearcan. wine grapes. 
Fion-f hafgan, wine prefs. 
Fion-lios. a vine-yard. 
Fionnadh. furs, hair. 
Fionnadh. to flea. 
Fionn-f huar. cold, cool. 
Fionn-f huarach. to cool. 
Fionnalta. Fingalian like. 
Fionn. chief of the Fingalians. 
Fionn-fgeul. a romance. 
Fionn. white, pale. 
Fionealt. fme wjiitened. 
Fionn-mheug. whey. 
Fionn- fgiathach. white {hickled. 
Fior. true. 
Fior-ghlan. pure, clean. Fior-ghloin. fincerity, 
Fior-uifge. fpring water. 
Fior-thobar. fpring well. 
Fios. to know. 
Fiofach. knowing. 
Fiofjiche. a footh-fayer. 
Fiofrach. inquifitive 
Fiofrachadh. to inquire. 
Fir. men. 
Fireadach. frivolous- 
Frreach. hill top. 
Fir-bholg. ancient, Iridi. 
Fireann. inak, mafculine. 
Fireantachd. truth, righteouf- 

nefs. 
Fire, faire. intcrjedion. 
Firlnn. tiuth. 
Fireanacha. tojuftlfy. 
Fir-tun. an eagle 
Flu. worth. 
Fiu. alike. 

Fiughantas. gsnerofity, worth. 
FuigL-antach. benevolent. 
Fiuran. a brifk youth. 
Flaiche. a blaft of wind. 
Flain-dearg. fanguine. 
Flaith. a prince, a lord. 
Flaithibh. great men. 
Flaitheal. princely, noble. 
Flaitheas, Flaitheanas. Heavenj 

ficy, abode of blefs. 
Flaitliinnis. happy ifland. 
Flann. blood, red. N. FOCHLATR GAIDHLIG AGO S BEURLA. 83 Flann fgaoife. bloody flax: 
Flann-flhulleach. red eyed. 
Flath. an hero. 
Fiaihadh. a Court of Jaftice. 
Fleadh a feaft. 
Fleadhachas. feafting. 
Fleafg. a v/realh. 
Fieafj^ach. a batchelor. 
Fleafgan. a mere youth. 
Flcodrun. a buoy. 
Flichne. fleet. 
Flicheachd. molfture. 
Fliodh. chicken wded. 
FHodh. excrefcence. 
Fliuch. wet, moift. 
Fluichach. wet, rainy. 
Fliuclilachd. rainy weather. 
Fliuchfhneachd. fleet. 
Fo. underi 

Fo-bhai'te. fuburbs of a city. 
Focal, a word. 
Focalaich. a good fpeakei. 
Focal-freamhachd. etymology. 
Foclair. a vocabulary. 
Focalan. a full-mart. 
Fochaid. fcoffing. 
Fochair, in company. 
Fochan. corn brairding. 
Fod. art, fcience. 
Fed. a clod. 
Fodar, flraw, provender. 
Fodradh. giving provender. 
Fogavach. an exile. Fogair. banifh: 
Fogradh. banilhment. 
Foghaintcach. mighty, brave 
Foghantach. a fervant. 
Foghlam. learning. 
Foghlom-f hear, a profeflbr. 
Foghlamach. an apprentice. 
Foghluimte. learned. 
Foghbhar. harveft. 
Foghnadh. ufe, doing good', 
FoghnUdh. fervitude. 
Fogus. nigh. 
Foi', fuidh. under. 
Foighne. fufficient. 
Foipe. under her. 
Foid. a turf, a peat. 
Foigfe. next. 
Foighid. patience. 
Foighidin. forbearance. 
Foighidneach. j5atlently, 
Foill. treachety, fraud. 
Foil, flowly, foftly. 
Foillfigh. reveal. 
Foillfighte. revealed. 
Folllfeacha. revealing. 
Foine. a wart. 
Foinneamh. flately, genteel? 
Foir. help, deliver. 
Foir-bhriathar. an Adverb, 
Foirceadal. a catechifm. 
Foireigneadh. oppreflion, 
Foirfe. perfefV, old. 
Foirfhiscla. the fore teeth; li 84 K. IHOCLAtR GAIDHLIC AGUS ALURLA. Folrfeachd. perfedion. 
Foirfeach. an elder. 
Foir-iomal. boundary. 
Foir-iomalach. utmoft bounds. 
Foireafach. inquifitivc. 
Folrm. a manner, form. 
Foirmeail. formal. 
Foirneart. violence, force. 
Foirneartacli. oppreffive. 
Forfair. a forrefler. 
Forfaireachd. ranfacking. 
Fois. reft, quietnefs. 
Foiftineach. compofure. 
Fola. of blood. 
Folach. to hide. 
Folachd. a ftanding feud. 
Folach. marfliy grafs. 
Follas. clear, evident. 
Follafach. manifeft, plain. 
Folt. hair of the head. 
Folt-liath. gray-hair. 
Fonn. land, earth. 
Fonn. delight, pleafure. 
Fonn. tune in mufic. 
Fonn diadhaidh. a hymn. 
Fonn mhor. melodious. 
Fore, a fork. 

Forcadh. to pitch with a fork* 
Fordall. ftraying, erring. 
I'Drtan. fortune. 
Fortas. litter, ftraw. 
For-theachdair. an u(her. 
For-uinneag. a balcony. Fbs. moreover, alfo. 
Fofadh. eafier. 
Fofgailte. open. 
Fofgladh. to unlock, to open 
Fofradh. to difturb. 
Fraigh. a partition wall. 
Fraighleach. fea-weed. 
Fraing. France. 
Frangachi a Frenchman. 
Fraingis. French tongue. 
Fraoch. heath, heather. 
Fraoch. rage, fury. 
Fraochail. furious. 
Fraochan. a patch on a flibe. 
Fraoileadh. half drunk. 
Fras. a (hower. 
Frafach* fhowry. 
Fras. f.nall fhot. 
Fras. feed. 
Fras-lion. lint feed. 
Fras-cainib. hemp feed. 
Freacadan. a watch, guard. 
Freacadanachd. watching. 
Freacadan-dubh. Black Watchj 

42d regiment. 
Freacadainiche. fentry. 
Freagradh. anfwering. 
Freagair. anfvver. 
Freagarach. accountable. 
Freagairear. defendant. 
Freamh. ftock, lineage. 
Freamh. root of a tree. 
Freamh fhocal. etymology. ii. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLi. g; Freamhacha. taking root. 
Freamhachd. an original. 
Freamhail. radical. 
Freafdal. providence. 
Freafdalach. provident. 
Freaf-gabhail. afcenfion. 
Frideag. a fmall tetter. 
Fridh. a deer-park. 
Fridhean. a fovi^'s briftle. 
Fritnafach. fretful. 
Frith-bhac. barb of an hook. 
Frith-ainm. a by-word. 
Frith-bhailte. fmall towns. 
Frithearachd.' peevifhnefs, 
Frith-bhuill. fmall ftroke. 
Frith-bhualadh. quick, pulfe- 

beating. 
Frith-choile. under-wood. 
Frithealla'. to provide. 
Fritheilean. a fmall ifland. 
Frith-eifg. bait for lifli. 
Frog, a fen, a cleft. 
Frogach. fenny, clefty. 
Frogan. tipfy. 
Froithleadh. being in liquor. 
Fuachd. cold. 

Fuadach, Fuadachadh. a rape, 
running away with a woman. 
Fuadh. a filly perfon. 
Fuaigheal. fewing. 
Fuaigheam. I will few. 
Fuagradh. a proclamation, an 
edia. Fuaim found. 
Fuaimneach. great noife. 
Fuar. cold. 
Fuaire. colder. 
Fuaran. a cold fpring. 
Fuar-chrlth. to fhiver with cold* 
Fuar-dhealt. mildew. 
Fuar-ghreadan. cold blafl. 
Fuar-agan. a fan. 
Fhuair, fhuair. found. 
Fhuaras. was found. 
Fual. urine. 
Fulan. a chamber pot. 
Fuall-uifge. ftrangury. 
Fuarag. croudy. 
Fuarachadh. to cool. 
Fuarachadh. the cool of a fever. 
Fuar-chrabhadh. hypocrify, 

formality. 
Fuar-lite. a cataplafam 
Fuafgladh. redemption. 
Fuafgladh. fetting at liberty* 
Fuafgailte. untied, loofed. 
Fuath. hatred. 
Fuath a mhadai. wolfs-bane. 
Fuath-radan. rats-bane. 
Fuathach. hateful. 
Fuathafach. deteftable. 
Fuath. a fpeftre, ghofl. 
Fuathas. an apparition. 
Fucadh. fulling. 
Fucadair. a fuller. 
Fud. under thee. 6.5 N. PHOCI.AIR GAIDHI.IG AGUS BEURLA. Fuieag. a thrum. 
Fuidh fo fa. under. 

Fuighlc. interje£llon. 
Fuigheal. relick. 
Fuighleach. remainder. 
Full, blood. 
Fuileach, Fuileachdacli. bloody. 

cruel. 
Full-chioniita. blood-gulltinefs. 
Fuil-dhortadh. blood-ihsd. 
Fuilteann. a fmall hair. 
Fuinneadh. baking. 
Fuinnteadh. kneaded. 
Fuinneadair. a baker. 
Fuirigh. wait. 
Fulreachd. waiting, ftaylng. 
Fuirm. form, manner. 
Fuirneis. a furnace. Fulang. to fuffer. 
Fulangas. fufferings. 
Fulangach. a fuiTerer. 
Fulanga na' haigne. affe£tion 

palTions. 
Fu'm. under me. 
Furaehair. attentive. 
Furachras. watching. 
Fureal. entice. 
Fulrealacha. incitement. 
Furas. eafy to do. 
Furan. to welcomCi 
Furanachi one that ingratiates. 
Furm. a (tool, a feat. 
Furtachd. comfort, relief. 
Furtachadh. comforting. 
Furadh. bluflcring. iGa, for ag'g a radh. faying it. 
Gabh. take. 
Gabaire. a tattler. 
Gabha. a fmith. 
Gabha-uifge. King's fiOier. 
Ghbhadh. danger. 
Gabhach. dangerous. 
Gabhail. taking, receivingi 
Gabhail fhearain. a farm. 
Gabhail. a yoking. 
Gabhalltas, land renting. 
Gabhaltaiche. a farmer* Gabhach. ctinning, artful. 
Gablitaire. an artful fellow. 
Gabhaltach. infedious 
Gabh air. beat him. 
Gabh trid. go through. 
Gabh romhad. go your way. 
Gabh bran; fing a fong. 
Gabhaidh ! flrange 1 
Gabhar. a goat. 
Gabhar-lann. a goat-fold. 
Gabhar-oiche. a fnipe. 
Gabhain; a ftlrkj a year old; N. FHOCI.AIR GAIDHLIC AGUS BEOLRA, 8? Gabhnach. a furrow cow. 
Gabhuin-ruadh. a year old deer. 
Gach. every. 
G.id. a withe. 
Gad uchd. a girth. 
Gadachd- theft. 
Gadhar a hunting dog. 
Gadaiche. a thief. 
Gag. a hooked inflrument. 
Gag, a cleft in a rock. 
Gagach. full of clefts. 
Gagach. a ftammerer. 
Gagaich. flammerlng. 
Gaganachd. noify, cackling. 
Gaibhneachd. fmith trade. 
Gaid. to Ileal. 
Gaid. withes. 
Gaibhinn. a clofet. 
Gaidin. a little withe. 
Gail, boiling, feething. 
Gaileach. feething hot. 
Gaile. the ftomach. 
Gaileach. ftormy. 
Gailbhich. a monument. 
Gail fhion. a ftorm of fnow. 
Gaine. fcarcity, ftrait. 
Galneamh- fand. 
Gainn. a wedge. 
G'ainnde. abftemious. 
Gainndeachd. abftemiouf- 

nefs. 
Gkire. a laugh. 
Gaireachdaich. laughter- Gair. a loud cry. 
Gair-chath. the Ihout of battle, 
Gair-fairge. boifterous fea. 
Gair-theas. fcorching heat. 
Gair-chreug. the echo, to re. 

found. 
Gairdeachas. joy, rejoicing. 
Gairdheas. conveniency. 
Gairdein. the arm. 
Gaireal. free-done. 
Gairgein. ftale urine. 
Gairgin. dung, ordure. 
Gairid. fhort. 

Gairm. to call, a proclamation. 
Gairm-chaoilich. cock crowing. 
Gairm-eifecchdach. effecSiual 

calling. 
Gairm pofaidh. proclamation of 

marriage. 
Gairmionach. the nominative. 
Gairfeach. a lewd woman. 
Gairfneach. lewd, horrid. 
Gairfineach. tempeftuous. 
Gaifde. a fnare, a trap. 
Gaifgeach. a hero. 
Gaifgeoil. heroifm. 
Gaifeadh. curling. 
Gal. weeping. 
Galan. gallon. 
Galar. a diftemper. 
Galar-fuail. the gravel. 
Galar-gafda. the flux. 
Galar-ploeach. the fquenzy. 88 N. rnOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA, Gabr-milteach. green fickncfs. 
Gall-bholgach. French pox. 
Gall, a Low countryman, 
Galldachd. Low country. 
Gall-tromp. a trumpet. 
Gall-chno. walnut. 
Gallad ghallad a litttle girl. 
Gallan. a branch. 
Gallan-greannch. tulTilago. 
Gallan-mor. butter bur. 
Gall-druma. a ketlle-drum. 
Gan, gun. without. 
Gann. fcarce. 
Ganndas. a grudge. 
Gann-tir. a prifon. 
Ganra. a gander. 
Gan-raich. a ftorm at fea. 
Gaoid. guile, deceit. 
Gaoid. a blemifh. 
Gaoidcan. a counterfeit. 
Gaoidhleig. old Celtic tongue. 
Gaoidhealtachd. Highlands. 
Gaogag. defe6l in a thread. 
Gaoil. boiling. 
Gaoifid. hair of beafls. 
Gaoifnin. a fmall hair. 
Gaol. love. 
Gaolach. lovely. 
Gaorr. dirt in tripes. 
Gaorrfach. a vulgar girl. 
Gaoth. wind, 
(iaothaichc. dron reed. 
Gaothar. wind v. Gaothar. a hound. 
Gaoithear. a trifling mani 
G^othaire. blowing reed. 
Gaoth'near. Eaft wind. 
Gaoth'niar. Weft wind; 
Gaoth-deas. South wind. 
Gaoth tuath. North wind. 
Gar. merit. 

Gar, an gar. nigh at hand. 
Garabhan. bran. 
Garadh. a garden. 
Garadair. a gardner. 
Garadh. a den, a cave 
Garan. underwood. 
Garbhag gnraidh. favoury. 
Garbh. rough, coarfe. 
Garbhanach. a ftout fellow. 
Garbh-thonn. a boifterous 

wave. 
Garbh-ait. a rough place. 
Garbh-chodach. a coverlet. 
Garbh-chuladh. coarfe clothe 
Garbh-chriochan. rocky coun"' 

try. 
Garbh-lios. rough country fide. 
Garbh-ghaineamh. gravel. 
Garg. fierce, cruel. 
Garlaeh. a ftarving child. 
Garmain. a weaver's beam. 
Garnail. a chcft to hold meal- 
Garradh. to warm. 
Garrach. gor-bellied. 
Garrachas. gluttony. N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGas BEURLA. 89 Garran. a grove- 
Gart. {landing corn. 
Gartan. a fmall held, between 
waters, alfo, a gaiter, 
&c. 
Gart-glanadh. weeding corn. 
Gart-lann. corn-yard. 
Gartha. warming, fnugly. 
Gafpaid. a hornet. 
Gafdan. a puppy. 
Gafganach. petulant. 
Gafda. clever, ftcut. 
Gafdachd. clevernefs. 
Gafraidh. vulgar. 
Gath a fpear. 
Gathdubh. a weed, a beai-d of 

corn. 
Gath cuip. medical ten(. 
Gath-muinne. a mane. 
Gath-greine. a fun- beam. 
Ge ge. whofoever. 
Geabh gheabh. fhall find. 
Geabhar gheabhar. fhall be 

found. 
Gead geadag. a fmall ridge. 
Geadh. though. 
Geadh. a goofe. 
Geadh. a taylov's iron. 
Geadha. boat-pole. 
Geal. white. 
Geal-adharc. white-horn. 
Geal-chos. white foot. 
Gealan. the white of the eye. 
M Gealagan. the white of an egg. 

Gealag buachair. a bunting. 

Gealachadh. to bleach. 

Gealach. moon. 

Gealach ur. new moon. 

Gealabhan. a fire. 

Gealbhonn. a fparrow. 

Gealbhonn-Iion. a lint-white» 

Geall. a pledge. 

Geall-daingniche. earneft- 
money, 

Gealladh. a promife. 

Geallanna. promifes. 

Gealltain. promifed. 

Gealitach. timourous. 

Gealltaire. a coward. 

Geamhradh. a crow of iron, 

Geamhradh. winter. 

Geamhrachail. wintry. 
Gean. well pleafed. 

Geanachd. pleafant. 
Geanm-chno. a chefnut, 
Geanamhlachd. graceful. 
Geanmaith. good will. 
Geanmnaidh. chafle. 
Geanmnuidheachd. chaflity, 
Geannaire. a hammer. 
Geannaireachd. hammering. 
Gearr. flioit. 
Gearnall. a granary. 
Gearrabreac. guillemot, 
Gearan, complaint 
Gearanach. complaining* 90 N. FHOCLAIH GAIDHLlG AGUS BEURLA. Gearradh. a cut. 
Gcarradh. a tribute. 
Gearradair. one that cuts. 
Gearra-coilleir. a cut-throat. 
Gearr^fhoirm. abridgement. 
Ge.irra-goirt. a quail. 
Gearr-ghath. a javelin. 
Gearran. a work horfe, aliack. 
Gearran ard. a bob-tailed horfe. 
Gearr-fgian. a dirk, a dagger. 
Gearr-fliaoghalach. fhort lived. 
Gearr-fporain. a cut-purfe. 
Gearfom. entrance money. 
Gearach. the flux. 
Gearair. a carver. 
Geafa. a conje£lure. 
Geafa. enchantment. 
Geafadair. a wizard, 
Geafadoireachd. divination. 
Geatadh. a gate. 
Geill. fubmiflion. 
Geilt. terror. 
Geimhlidh. fetters of iron. 
Geimnich. bellowing. 
Geintileach. a gentle. 
Geinn. a wedge. 
Geir. greafe, fuet. 
Geireach. greafy. 
Geifg. a creacking noifc. 
Geifgeil. creaking. 
Gcochd. wry-necked. 
Geocach. a glutton, 
peociichd. gluttony. Geoladh. a yawl. 
Gcolan. a fan. 
Gcug. a branch. 
Geugach. branchy. 
Geugach. beautiful. 
Gcur. fliarp, four. 
Geurnach. fowing. 
Geuracha. to fliarpen. 
Geur-fhoclach. repaiteeing. 
Geur-chuis. fubtile. 
Geur-f hiofracli. fully certain 
Geur Icanmhuin. perfecutiou 
Geur-mhothach. full convic- 
^ tion. (ing. 

Geur-rani'.facha. diligent fearch- 
Geurag bhileach. acrimony. 
Geuradh. Iharper. 
Geur-ghath. (harp weapon. 
Giall. jaw, cheek. 
Giamh. a defe£l. 
Giarnhach. defe£livc. 
Gidheadh. although. 
Giodh. tliough. 
Gidhrean. a barnacle. 
Gighis. mafquerade. 
Gilb. a chifcl. 
Gilbeadh. to chifd. 
Gilbeard. Gilbert. 
Gileachd. w!)itencfs. 
Gileasboig. Archibald. 
Gile. whiter. 
Gille. a man-fervant. 
Giile-cois. a fjot-man. THGCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. i>« Gill-each, a groom. 
Gille-mireain. a whirlegig. 
Gille-fuimbrin. a periwinkle. 
Gille-greifidh. a poftilion. 
Ginealach. genealogy. 
Ginealach. pedigree. 
Gineal. offfpring. 
Gineamliuin. a fprout, birtli. 
Gin. beget. 
Gintinn. to beget. 
Giob. tail of a garment. 
Giobag. a fringe. 
Giobach. nimble. 
Giobagach. tattered, ragged. 
Global, old garment. 
Giolam. tattling. 
Giolam goileam ! title I tattle ! 
Giolmhadh. to folicit. 
Giomanach. a liuntfman. 
Glomach. a lobfter. • 
Gionach. greedy. 
Gionmhar. January. 
Giorag. fear, dread. 
Giorra. fhorter. 
Giofg. gnafl). 
Giofgan. gnaftiing noife. 
Giosgan f hiacal. gnafhing of 

teeth. 
Girt, to tie a cingle. 
Giumhas. firj pine. 
Giumhafach. fir-wood. 
Giuig. a wry-neck. 
Giugacli. drooping the head. Giulan. carrying, 
Giulan. a fl^.oulder burial. 
Giuran. gills of fiOi. 
Glac. palm of the hand. 
Glac. a narrow glen. 
Glacach. a drain in the hand. 
Glacan. a prong, a fork. 
Glacadh. to apprehend. 
Glacadair. one that catcheth'. 
Glacciireachd. imprefiing. 
Glacaid. a handful. 
Glagan. clapper of a mill. 
Glagan-doruis. knocker of a 

door. 
Glagaire. a talkative perfon. 
Glaim. a fudden fright. 
Gl.'imfeir. a voracious eater. 
Glamhaireachd. eating greedily. 
Glaifeun daraich. a green finch ■ 
Glais-leun. fpearwort. 
Glaifeun-fealaich. willy wag- 
tail. 
Glan. clean. 
Glanadh. cleanfing. 
Glaodh. bird-lime, glue. 
Gbodh. a loud cry. 
Glaodhaich. crying. 
Glaodh a choileach, cock-crow' 
Glaoirean. rattling noife. 
Glaothar. a ftroak, fcolding; 
Glas. grey. 
Glas-chiabh. grey look. 
Glafdachd. wane, pak; 92 N. FHtfCLAiR GAIDHLtC AGUS BEORLA. Glas-llath. grcyifh. 
Glas. a lock. 
Glafadh. to lock. 
Glas-mhaip[h* a green fieW. 
Glas-nealach. pale, fickly. 
Gle. very, a compofitive par- 
ticle, as, 
Gle-gheal. very white. 
Gle-mhaith. very good. 
Gle-^hlic. very wife. 
Gle-laidir. very ftormy, &c. 
Gleachd. a fight, a wreftling. 
Gleithir. a gad-bee, a gleg 
Gleacair. a fighter, a ftruggler. 
Gleadhadh. induftry. Caving. 
Gleataich. being frugal. 
Gleann. a valley, a glen. 
Gleannach. full of glens. 
Gleidh. keep. 
Ghleidh me. I kept. 
Gleod. a floven. 
Gleorati. crefles. 
Gleogaireachd- ftupidity. 
Gleus. lock of a gun. 
Gleus. fixed, prepared. 
Gleuftadh. tuned, ready. 
Gleusdachd. well qualified. 
Glic. wife. 
Glideacha. moving. 
Gliocas. wifdom. 
Gliomach. a raw floven. 
Gliongarfaich. a tinkling noife. 
Glioftar. a clyfter. Glocaid. morniug dram. 
Glocdan. the throat. 
Gloine. a glafr.. 
Gloinnid. cleanlier. 
Gloineadair. a glazier. 
Gloichd. an idiot. 
Gloichdeal. idiotifim. 
Gloir. glory. 
Glormhor. glorious. 
Glorachadh. to glorify. 
Gloir- mhiann. ambition. 
Glomain. evening. 
Glorach. clamourous. 
Gloireamas. vain, boafting. 
Glothagach. frog-fpawn. 
Gluais. move. 
Gluafachd. behaviour. 
Gluaifte. moved, fiirred. 
Gluafag. water-wagtail. 
Glug. tumbling. 
Glugach. ftammering. 
Glugaire. one that ftammers, 
Gluinein. a garter. 
Glun. the knee. 
Glun-lubadh. bowing the knee, 
Gluneach-bheag. knot-grafs. 
Gnath. cuftom, manner. 
Do ghnath. always. 
Gnathathacha. ufual pra£licc, 
Gnath-f hocai. a proverb, bye- 
word. 
Gne. a fort or kind. 
Gneidheil. good humoured. N. FHOCLAIR GilEHLlG AGUS BETJRLA. 93 Gneidhealachd. tender, kindly. 
Gniomh. an a£l or deed. 
Gniomhanha. a(Jts, deeds, 

doings. 
Gniomhach. a£live, diligent. 
Gnothach. bofinefs. 
Gnothaichean. much bufinefs. 
Gnos. a fnout. 
Gnogach. fulky, furly. 
Gnogag. a little falky woman. 
Gnuis. face, countenance. 
Gnuls-nai reach, bafliful coun- 
tenance. 
Gnuis-mhalda' mild counte- 
nance. 
Gnuis-ftiugach. a blyth coun- 
tenance. 
Gnuifean. a •white faced cow. 
Gnufgadh. lowing of a cow. 
Gnufgula. grunting. 
Go, gu. to, untill. 
Go. dsceit. 
Gob. beak, bill. 
Gobach. pratting, 
Gobag. dog-fifli. 
Gobhlan-mara. a red-fliank. 
Gobha dubh. water-oufle. 
Gobhal, a pillar or port. 
Gobhlag. a fork, or prong. 
Gobalran. compaflcs. 
Gocann. a falling. 
Gocaman. an ulher. 
Gogag. a coquet. Goidideachd. coqueiry. 
Gog-cheannach. Ihaking of the 

head. 
Gogan. a timber difh. 
Goibhneachd. fmiths trade. 
Goilleara. troublefome noife. 
Goic. a taunt with the head. 
Goid. theft. 
Goil. boiling. 
Goimh. pain, anguifh. 
Goimheal. painful, fore. 
Goirmsan. wood. 
Goireafach. convenient- 
Goirt. fore, bitter. 
Goirt. fait. 
Goirtein. a little field. 
Goiftidh. a goffip. 
Goifte. a fnare, a halter- 
Golan gaoithe. a fwaliow. 
Gonnadh. to fafcinate. 
Gonnag. a churlilh womau^ 
Gorach. foolifli. 
Goraich. folly. 
Gorm: blue. 
Gorm-ghlas. azure blue. 
Gcorm-fhuileach. blue-eyed. 
Gort gart. (landing corn. 
Gort. famine. 
Gortach. hunger. 
Gort-ghlana. to weed corn. 
Gortuchadh. hurting, fouving-, 
Goth, a vowel. 
Gothath. a (lately pace. 94 N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGU5 CEURLA; Gotlunach. f.-nart j^ait. 
Gothanach. oprobrious. 
Grab, hhider. 
Grabadh. hinderance. 
Grabhala. engraving. 
Grabhaille. an engraver. 
Grad. quick, fudden. 
Gradag. a nimble woman. 
Gradan. raflinefs. 
Gradh. love. 
Gradhach. loving, 
Gradhmhorachd. lovingnefs. 
Gradh-dhulne. philanthropy. 
Grad-chr.rach. nimble. 
Graigh. a ftud of mares. 
Craigh. a drove of horfes. 
Graigheach. a {lallion. 
Grain. Grizel. 
Grain, lothfomc. 
Grainealachd. deteftable, vile. 
Graineal. abominable. 
Grainiche. difdaining. 
Graine. grain, corn. 
Graine-niullaich. top grain. 
Grainean. a fingle grain. 
Grainfeach. a corn farm. 
Grianeag. an hedge-hog. 
Grainfear. a farmer. 
Graifg. the mob. 
Graifgeal. low, vulgar. 
Gramaiche. fle(h-hook. 
Granabhal. pomegranate. 
Gran, drved corn< Granda. ugly. 
Graoftachd. obfcenity; 
Grapadh. a dung-fork. 
Gras. grace, fa\'our. 
Grafail. gracious. 
Gras-mhor. merciful. 
Grafani the graces. 
Grathunn. a while. 
Greadadh. fcorching heat; 
Greadan. parched corn. 
Greadhnachas. folemnity. 
Greallach. entrails. 
Grcamach. to take hold of. 
Greamana. gripes, flitches. 
Greamana. morfels. 
Greannach. briftly, uncombed 

hair. 
Greann. hair flanding up. 
Greanmhor. difcrect, affable. 
Greas. to haften. 
Greas. ingenuity. 
Greaduachd well handed* 
Greafadh. embroidering. 
Grcafaiche. a llioe-maker. 
Greideal. a gridiron. 
Greige. Greece. 
Grcigis. Greek tongue. 
Greim. a bit, a morfel. 
Greim-fola. pleurify. 
Greine. of the fun. 
Grian. the fun. 
Grianach. funny, warm. 
Grianan. a fuany field- N. FHOCLAIR. GAIDHLIG AGUS EEURLA. 95 Grian-ftad-Samhraidh. fum- 
mer-folftice. 

Grian flad-Gcamhraidh. win- 
ter folftice. 

Grlan-chrlos. zodiac. 

Grianacha. to bailee in the fun. 

Grian-fgarradh. a cranny. 

Grian-deatach. an exhaktion. 

Gribheag. hurry. 

Grim-charbad, a war-chariot. 

Grinn. neat, artificial. 

Grinneas. neatnefs, kind. 

Grinneal. channel. 

Grioglachan. conftellatiori, 

Griogair. Gregor. 

Griofadh. entreaty. 

Griofach. hot embers. 

Griurach. mealies. 

Gtis. a kind of trembling. 

Gris-dhearg. a mixture of red- 
gray, &c. 

Gris-fhionn. a mixture of 
white-black. 

Gvobach. a ferrate, iron pikes* 

Grobadh. to pierce. 

Grod. rotten. 

Grofaid. a goofeberry. 

Grogain. an awkward man. 

Grogaineachd. awkwardnefs. 

Gruaidh. the cheek. 

Gruag-thilgte. a perri-wig. 

Gruagach. a virgin. 

<^ruag. hair of the head. Gruaim. a furly look. 
Gruamach. morofe, gloomy. 
Gruaimean. a furly fellow. 
Gruamag, a furly woman. 
Gruaidhin. livers. 
Grudaire. a brewer, diftiller. 
Grudaireachd. art of brewing. 
Gruld. refufe of drink. 
Grullan. a cricket. 
Grnnnacha. to found. 
Grunnd. foundation, bottom. 
Grunnafg. groundfel. 
Grunndail. folid, fenfible. 
Grun dallachd. good manage, 

ment. 
Grunndas. dregs, lees. 
Gruth. curds. 
Gruthacn. curdy. 
Gu gu 'n uig. to that end. 
Gmgach. giddy, light. 
Gual. coals. 
Guailein. burning coalr. 
Guala. the flioulder. 
Guaildin. fhoulders. 
Guamach. careful, thrifty. 
Guanach. unconflant, waver- 
ing. 
Gucagach. cluftering. 
Guarai. Godfrey. 
Guidheachan. imprecation. ^ 
Guidhe. pray, befeech. 
Guidheam. I will intreat. 
Gul. weeping. N. PHOCLAIR GAIDHLlG AGDS BEURLIJ Guilleam. calumny. 
Guilcag a fwan-fong. 
Guileagag. a (hout of joy. 
Guin. (harp pain. 
Gulneach. prickly fores. 
Guin-cheap. pillory- 
Guirean. a blain, a pimple. 
Guirein. a fcab. 
Guirme. bluer. 
Guirmean. any blue dye 
Guifead. cloak of a ftocking. 
Guitear. a conduit, a fewer. 
Guite. a fieve, a fan. 
Gun, gan. without. 
Gu'n, for gu an, as, Gu'n uig. 

till then. 
Gunn. a gown. Gunna. a gun. 
Gunnaghice. a fowling gun. 
Gunna m or. a cannon. 
Gunnair. a gunner. 
Gunaircachd. engineering. 
Gus. that, 
Gur. hatching. 
Gus. until. , 

Gus. keen, lively. 
Gufmhor. fmart, fharp. 
Gufgan. a hearty draught. 
Guta. to gutfiOi. 
Guta. the gout. 
Guth. a voice. 
Guthach. noify, full of words. 
Guth-aite. an oracle. I, or fi. {he. 
I-fein. herfelf. 
I. an ifland. 
lad. they, them, 
lad-fan. themfelves. 
ladhadh. binding, tying, fur- 
rounding. 
Ia*-fhlat. honeyfuckle. 
lar-bhreith. after-birth, 
lal. light, 
lall. a latchet. 
lallach. full of thongs, 
laltag. a bat. lar'niar. the Welh 
lar fiar. downward, 
larr. feek, aflc. 
larras. I fought, 
larrtas. a requefl:. 
larunn. iron, 
lartaiche. a probe, 
larmad. a remnant, 
lar-fhlath- a vicc-roy. 
lar-fhlathachd. arillocracy. 
largulta. chuilifli. 
larguin. painful groan. 
larganach. great pains. N. FOCHLAIR GAIDHLI GAGUS BEURLA. 97 lar-ghaoth. Weft wind, 
lar-guilleach. warlike, 
lirla. an Earl, 
lama. a hefp of yarn. 
larnachan. any iron tool, 
larnacha. to fmooth. larunn-eafaidh. a cnlpmg iron. I, u fin a. a relic, 
lafachd. a loan. 
. Tafachda:hd, borrowing, 
lafachdaiche. a creditor, 
lafg. filli. 
lafgair. a fiQier. 
lafgaireachd. fifliing. 
lafg air chladh a fifh fpawning. 
lafgm. a little fi(h. 
lafg-Ioch. a fi(h pond, 
lafg-fleigeiach. fhell fiOi. 
lafgair-airneach. an ofpray. 
Iteadh-eifg. a fin. 
Ibhear. Iver. 
Ic. balm. 
Iceadh. healing, 
Idir. at all. 
Ifrionn. hell. 
Ifrionnach. a hellifh man. 
Igh. tallow. 
Im. butter. 
Im-cheift. perplexity. 
Imligh. licking. 
Imith. go. 

Imirich. flitting, removing. 
Imirigheadh. emigration. Imleag. the navel. 
Impidh. perfuafion. 
Impere. an Emperor. 
Imreafun. a difpute. 
Imtheachd. walking. 
Inbhe. quality, rank. 
Inneach. woof. 
Inealta. neat, well made. 
Inealtachd. neatnefs. 
Inghin, nighean. a daughter. 
Inid. fhrove-Tuefday. 
Inidh. bowels. 
Innis. an ifland. 
Innis. tell. 
Inilt. a hand-maid. 
In-mliiannichea. defireable. 
Inneadh. want. 
Inneal. inftrument. 
Innealta. well adorned. 
Inneal tra. pafturage. 
Innealtair. feed cattle. . 
Inneir. dung. 
Inneionach. hammering. 
Inneoin. an anvil, (trivance, 
Iimleachd. an invention, a con= 
Innfeadh. telling. 
Innfear. fhall be told. 
Innfeagan. little fields. 
Innte. in her, 
Inntin. mind. 
Inntineach. high minded,' 
loc. pay. 
lobairt. a facrifice. N K. FHOCLAIR GAAIDHLIG ACLTS BEURLA. locacih. making payment. 
locam. I will render, 
lochd. pity, corrpafTion. 
lochdalachd. clemency, 
lochdmhor. merciful, 
lochdar. the bottom, 
lochdarach. under part. 
lochdaran. an inferior, 
lodh. the cramp, 
lodhal. an idol, 
lodholadhra'. idolatry, 
lodhana. pangs of a woman, 
logan. deceit. 
loganacb. deceitful, 
lol. a compofitive partidC' 
lolach. (liouting. 
lolach. mirth, 
lolagach. merriment, 
lolamach. changeable, 
lolar. oppofite to. 
lolair. an eagle, 
lolair-ghreugaich. geir eagle, 
lomchar. behaviour, 
lomacharam. I will behave, 
lomachar. a bier, 
lomad. much, 
lomadaidh. fuperfluity. 
lomadh. many. 
lomadach. numerous, 
lomadachd. multiplying. 
lomadach. too much, 
lomagal. a dialogue, 
lomagan. difiatibfaction. lomaguin. anxiety, 
loiv.aguineach. anxious* 
lomain. driving cattle, 
lomai niche, a driver, 
lomaire. a ridge, 
lomairt. a£ling well or ill. 
lomairteach. a£tivenefs. 
lomall. a border, 
lomallach. remote, 
lomarckch. fuperfluous. 
lomartas. induftry. 
lom-bath, adjoining fca. 
lom-bathadh. furrounding fea. 
lom-choire. reflection, 
lomchoireach. one that reflects' 
lomchuidh. fit, meet, 
lomchuidheachd." fitnef?, meet- 

ntfs. 
lom-dhathach. party-coloured- 
lom-ghaoth. whirlwind, 
lomghuin. pangs, agony, 
lomhaidh. an image, 
lomlaid. exchange, 
lomlaideach. fickle, changeable, 
lomlan. full, complete, 
lomlanachd. fulnefs. 
lomltvath. talkative, 
lomluaineach. inconftant. 
lomluafgadli. commotion, 
lompaidh. to perfuadc. 
lompochadh. converfion. 
lomradli. fame, report, 
lomr.aitcach. famous, renowned. N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. lomrall. ftraylng, error, 
lomralladh. wandering, 
lomramh, lomram. rowing, 
lomraimlilche. a rower, 
lomruagadh. invafion. 
lomruiaigear. an invader, 
lom-fgaoleadli. difpernng. 
lomfgarthadh. feparation. 
Ion. fitnefs. 
lonad. a place, 
lonnad. in thee, 
lonnaibh, in you. 
lonnar. a ford. 
lonaltradh. pafture. 
lonann. alike, equal, 
lonmhus. treafure. 
lonmhuifear. a treafurcr. 
lonas. fo that, 
londrain. mifling. 
longan. the nail, 
longantas. wondering, 
longantachd. wonderful, 
longnadh. furprifed. 
longar. pus, matter, 
longarach. bilious matter, 
lonnlaid. waftiing. 
lonlaidhte. waflied, 
lon-mholtadh. praife-worthy 
lonmhuin. loving, 
lonmhuineach. defirable. 
lonraic. hone ft. 
lonracas. integrity. 
lonracan. an upright man. lonnfuidh. going to a place. 

lonnfuidh. an attack. 

lorgult. churlifn. 

lorgultuchd. churilfnnefs,. 

lotadh. thirll. 

JOS^. JESU5. 

lollann. a barn yard. 

loflachadh. lowering. 

lofleadh. lower. 

lofuip. hyfop. , 

lotadh. thirft. 

iotmhor. tliirfty. 

Ireas. hen-rooft. 

Irifeal. humble. 

Irifleachadh. to be humbled, 

Irifleachd. humility. 
• Is. verb ann. 

Is for agus' and. 

Ifeaball. Kabel. 

Ife. flie, her. 

Isbein, a faufage. 

Iteadh. a feather. 

Iteagach. feathered. 

Iteachan. a bobbin for yarn. 

Iteach. winged. 

itean. fins. 

Itealaigh. flying. 

Itheadh. eating. 

Ith. eat. 

Itheam. I will ear. 

Iteotha. hemlock. 

lubhar. a yew tree. 

lubhrach, a gallant woman. 
N2 N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. luchar. the do^ days, 
luchalr. a key, fpawn. 
lucharach. female fifh. 
ludhach. a Jew. 
lul, eol. knowledge. 
lulajT. the fea-cpmpafs< 
lulmhor. guidance, 
lullach. rnerry. lunnfacha. education, 
lunnfaighte. learned, 
luratin. a fpriglitly lad. 
lurram. the oar fong. 
lurpais. a long liarangue, 

refi:lefsne(s. 
lurpaifeacb. retllefs. La 16. a day. 
Labkn. nafly. 
Labhach. mire, mud. 
Labhair. a layer. 
Labhairt. fpeech^ 
Labhair. fpeak. 
Labhair e. he fpoke. 
Labhraidh mi. I will fpeak. 
Labhran. Laurence. 
Labhrach. loquacious. 
Labhras. a bay tree. 
Labhuin. a reckoning. 
Lach. a duck, drake. 
Lach. a reckoning. 
Lachlan. Lachlan. 
Lad. a mill-lead. 
Ladhar. a hoof. 
Ladhrach. fork-toed. 
Ladarn. bold. 
Ladarnas. boldncfs. 
Laetheil. daily. 
Lag, a hplIoAV Lag. weak, feeble. 
Lagachadh. weakening. 
Lagan, a little hollow. 
Lag^n maife, a dimple. 
Lagan, fiumery. 
L^g-chridheach. faint-hearted, 
Lagh. as, a bent bow, 
Lagh. law. 
Laghail. lawful, legal. 
Laibhin. leaven. 
Laidin. Latin. 
Laidh-fiubhla. cliild-bcd. 
Laidir. ftrong. 
Laidire. llronger. 
Laige. weaker. 
Laigfe. refpiie. 
Laimh. the hand. 
Laimh ris. near him, hard by. 
Laimh-cheard. handy-craft. 
Laimh-chleas. flight of hand. 
Laimh-fgiatli. a fliicld. 
Laimhfigheadh. handling. N. FIIOCLAIR GAIDHLIG AGUS EEURLA. Lainihrig. a pier, harbour. 
L-iine. ft ore, full. 
Laipheid. inftrument for fpoons. 
Laithfeil. daily. 
Laithe. days. 
Lalthilr. fetting bounds. 
Lamh. a hand. 
Lamhach, report of guns. 
Lamh-an uachdar. upper hand. 
Lamh-laidir. Ilrong hand. 
Lamh-dheas. right hand. 
Lamh-chli. left hand. 
Lamhain. a glove. 
Lamhan-iaruinn. a gauntlet. 
Lamh-anarf. a towel. 
Lamh-choille. a cubit. 
Lamh-lub. a hand loop. 
Lamh-fgriobhadh. manufcript. 
Lnmh-fgrobhaidh. hand writing. 
Lamh-fpeic. a hand fpike. 
Lan. . full, 
Lanachd. fullnefs. 
Lan mara. full tide. 
Lanuinn. a couple. 
Lhn-chriochnuight. fully fi- 
nished. 
Lan-f hiofrach. perfect know- 
ledge. 
Langa. a fort of fifli. 
Langan. noife of dcers. 
Langaid. fetters. 
Langafaid. a couch. 
Langan braghad. the weafantl. L-in-phung. a period. 
Lann. a fword. 
Lanngar. fetters- 
Lann. a fcale. 
Lannann. fcales- 
Lannrach. fcally. 
Lannrach. gliftering. 
Laoch. a hero. 
Laochail. brave, valiant. 
Laochan. a young hero, 
Laochraidh. heroes. 
Laodhan. pith of timber. ' 
Laogh. a calf. 
Laogh-allaidh. a fawn, wild 

calf. 
Laogh-f heoil. veal. 
Laoghar. a claw, toe. 
Laoi-Jeabliar. a deary.^ 
Laoi la. a day. 
Laoidh. an hymn. 
Laosbochd. an he-goat. 
Lapach. a marfh. 
Lar. the ground. 
Larach. a veftige, lite. 
Laraich. field of battle. 
Larum. an alarm. 
Las. kindle. 
Lifadh. kindling. 
Lafair. fiame. 
Lafag. fniali flame. 
Laifaire. a flafliy fellow. 
Lafachadh. flackening, at e ife, 
Lafair choiile. a goldfinch. 
U. FHOCLAIR GAIDHLIC AGUS BEURLA. Lafan. anger, pafTion. 
Lafarra. iPvely, brifk. 
Lafanachd. furioufncfs. 
Lathaeh. clay, mud. 
Laftachad. faucinefs. 
Lathair. prefent. 
Laithreachd. prefence. 
Le. with. 
Lea. with her. 
Leaba. a bed. 

Leaba-chluimh. a featlier bed. 
Leaba-fhraolch. a heather bed, 
Leaba-thogalach. a folding bed. 
Lsabag. a little bed, a piece. 
Leabag. a flounder. 
Leabag-chearr. a foal. 
Leadhadh. reading. 
Leadhadair. a reader. 
Leabhadaireachd. reading. 
Leabhar. a book. 
Leabhar-chlar. pafte-board. 
Leabhar-reiceadair. a bookfel- 

ler. 
Leabhair-lann. a library. 
Lcabhrach. bookilh. 
Leabhran. a little book. 
Leac. a flat flone. 
Lcac. the cheek. 
Leacan. fide of a hill. 
Leacanta. precife, neat. 
Lcac-lithe. a grave-ftone. 
Lcac-oidhre. a flake of ice. 
Leadan. teazle. Leadau-llofta. burr-dock. 
Leadan. a litany, a fine head 

of hair. 
Leadanach. mufical, fine hair' 
Lcadairt. to tear, to mangle. 
Leagli. melt. 
Leaghadh. melting. 
Leag. throw. 
Leagadh. a fall. 
Leaghad. downhill. 
Leaghadair. a founder. 
Learn, leamfa. with me. 
Leam-leat. flattery, a deceitful 

perfou. 
Leamli. iafipid, folly. 
Leamhadas. ioipertinence. 
Leamhan. elm. 
Leamh-dhanachd. fool-hardi. 

nefs. 
Lean me. I followed. 
Leanadar. they followed. 
Lean ris. • adhere to him. 
Leanabh. a child. 
Leanaban. a little child. 
Leanabail. childifli. 
Leanabaidh. pufillanimous. 
Leanabh altrom. a fofter child. 
Leanadh. a meadow. 
Leanag. a little meadow. 
Leantain. following. 
Leann. ale. 

Leann-loifgte. dregs from ale. 
Leannaq. a fweet-heart. N. FHOCLAIR GAIDHLlG AGUS BEURLA. Leannan-fitli. a familiar fpivit. 
Le'r for le ar. with, cur, 
Lear, tlie fea. 
Lear, clear- 

Learf haicfin. feeing clearly. 
Learg. rain, goofe. 
Learg, Leargadh. a fmall rifing 
floping fide of a country. 
Leargacb. fteep. 
Leas, light, a flambeau. 
Leas, a blifter. 
Leafachadh. bliftering. 
Leas-ainm. a nick-name. 
Leas-mhathair. a ftep-mother. 
Leas-athair. a ftep-father. 
Leas-mhac. a ftep-fon. 
Leas-mhurfaid. a galoon. 
Leas, advantage. 
Leafachadh. improving. 
Leafachadh. manure. 
Leaf.iich. corre£V, amend; 
Leafraidh. thigh. 
Leaftair. an arrow maker. 
Leat, LeatHi. wi:!h thee. 
Leath. the half. 
Leath-taic. a pillar, fupport. 
Leath- taobh. one fide. 
Leathad. declivity. 
Leathain. broad. 
Leath-amach. out-fide. 
Leath-aftigh. in-fide. 
Leathar. leather. 
Leath-bhreith. partial judging. Leath-bhruich. par-boiled. 
Leath-bhreac. half-marrow. 
Leath- cheann. fide of the head* 
Leath-chearcal. femicircle. 
Leath-mhas. a buttock. 
Leath- mhias. half mefs. 
Leath-rofg. purblindnefs. 
Leathtrom. pregnancy. 
I>eathtromach« cpprefFion. 
Leig. a precious ftone. 
Leig leis. permit, allow, let 

him alone. 
Leig as. loofe from the yoke. 
Leig ort. pretend. 
Leig an guna. fire the gun. 
Leigh, a phyficiari. 
Leigheas. healing. 
Leim, leap. 

Lcmnich uaine. a grafshopper, 
Leimeadoir. a dolphin, a jum- 
per. 
Leine. a (hirt, a fliift. 
Lein' aifrionn. a furplice. 
Leinne. by us, with us. 
Leir, gu leir. altogether. 
Leir. flght. 
LeirHn. feeing. 
Leirfineach. all-feeing. 
Leirfgrios. utter deftrudlon. 
Leireadh. pain, uneafinefs^ 
Leis. with him. 
Leifin. it is his. 
Leife. of a thigh, I04 N. rHOCLAIR GAIDHLIG AGUS EEURLA. Leifg. lazy, floih. 
Leifgcan. a lazy perfon. 
Leithid. the like. (on. 

Lekh-iomilaeh. bordering up- 
Leith-fgeul. an cxcufe. 
Leith-tir. fide of a country. 
Le m'. with my. 
Leo. with them. 
Leobliar. long, tawdry. 
Leogach. foppilli. 
Leogiradh. vain, boafting, 
Leoir. enough. 
Leomach. prudifli. 
liComhan. a lion. 
Leoman. a moth. 
Leinn. with us* 
Leon, a wound. 
Leontadh. wounded, lame. 
Leubaideacli. naught, 
Leud. breadth. 
Leudachadh. making broader. 
Liadh. a laddie. 
Liagh. the blade of an oar. 
Liarh. gray-haired. 
Liathachadh. grown gray. 
Liath.chearc. the hen of the 

black-cock. 
Liathag. a fmall trout. 
Liath-lus. mugwort. 
Liath-reodh. hoar-froft. 
Liathtas. mouldy. 
Liath-troifg. a field-fare. 
Lldc. a jot. Linn, a line, a thread. 
Linn. a generation. 
Linne- a pool, deep water. 
Liobar. a lip. 

Liobarnach. awkward, fiovenly,, 
Liobafda. Untight. 
Liobhadh. fmoothing. 
Liobhan. a file. 
Liobhagach. a kind of weed. 
I.,iobhairf delivering. 
Liobhair. deliver. 
Liobliraai. I will deliver. 
Liobrach. thick-lipped. 
Liodairt. tearing. 
Liodradh. bruifing. 
Liodach. lifping. 
Liomhaidh. to whet. 
Lion, flax, lint. 
Liomhadh. to brandifh. 
Lion-eadach. linen cloth. 
Lion, a net, a fnare, 
Liongadh. a (landing pool. 
Lion an damhain allaidh. a cob- 
web. 
Lionfag. a fhrowd. 
Lion fear Is fear, one by one. 
Lionadh. filling. 
Lionobair. net-work. 
Liontachd. ftately. 
Lionadair. a farmer. 
Lionmhor. numerous. 
Lionmhorachd. very numerous. 
Lionn-dubh. melancholy fits. N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. 105 Lionradh. a thin mixture. 
Llos. an enclofure. 
Lios. longing for a thing. 
Lios-f hear, a gardener. 
Liofda, Liofdachd. lingering, 

ilownefs, alfo conftant. 
Lioftachd, application. 
Liotach. to lifp. 
Liteadh. porridge, croudy. 
Litir. an epiftle, a letter. 
Liter-dhealaiche. a bill of di- 
vorce. 
Litir. a challenge. 
Liugadh, Liugach. creeping, 

one that fneaketh. 
Liurach. noify, taudry. 
Liuthad. fo much. 
Lo la. a day. 

Lobarcan. a diminutive man, 
Lobh. rotten. 
Lobhtha. putrifa£lion. 
Lobhthach. rottennefs. 
Lobhar. a leper. 
Lobhrachd. leprofy. 
Locar. a plane. 
Locar-fgaithich. (havings. 
Loch an arm of the fea. 
Loch:in. a fmall lake. 
Loch, a water loch. 
Lochd, a fault. 
Lochdach- faulty, criminal. 
Lochlannach. a Dane. 
Loch-lein. the flank. Lochrann. a lamp. 
Lod. a puddle. 
Lodan. a fmall puddle. 
Loghadh. remiiTion. 
Logh. pardon, remit. 
Loghdail. fubilantial. 
Loneag. a tuft of wool. 
Lomgcis. fhipping. 
Lolniicil. good liking. 
Loire a gammon. 
Loilc. burning heat. 
Loifg. barn. 
Lorn. bare. 
Lomairt. (hearing. 
Lomadh. fliearing llicep. 
liOrnadair. a fiicarer. 
Lomradh. a fleece. 
Lom-chofach. bare footed, 
Lomhnuidh. the gout. 
Lomnochd. naked. 
Lomnochdachd. nakedncfs." 
Lomlan. quite full. 
Lomaidh. making bare, peeling 
Lon. provifion, food. 
Lon. a meadow, mar Hi. 
Lon. an elk. 
Lon-dubh. a blackbird. 
Lonach. greedy, voracious. 
Lonann. a talkative fellow. 
Lonaid. a churn-ftick. 
Long, a Ihip. 

Long-bin ifeadh. (hip- wreck. 
Long-phort. a liarbour. 

o io6 N. fHOCLAIR CAIDHLIC AGUS BEURLA. Long-cliogaidh. a (hip of war. 
L'jng-fpuUiclh. a pirate. 
Long-f hada. a galley. 
Long-fliaor. a carpenter. 
Long-thogbhail. fliip building. 
Long-fgar. a rift in a fliip. 
Lonaiti. a path for cattle. 
Loinn. timber laid under a 

fhip for launcliing. 
Lonnagan. a tale bearer. 
Lorg na lorg. one that fucceeds. 
Lor;;, a ilaff. 
Lorg. a trad, tracing. 
Lorgaireachd. purfuing a traci:. 
Lorgaire. one that traccth. 
Los. a purpofe, defign. 
Lofaid. kneading. 
Lofgadh. burning. 
Lofgadh braghad. the heart- 
burn. 
Lofgan. a frog, a load. 
Lofgan. a drag or flede. 
Lot. a wound, bruife, 
Lotadh. wounding. 
Lotadh. a loft, a garret. 
Lotli. a filly. 
Luach. price, value. 
Luachair. bullrufhes. 
Luachrach. full of ruflies. 
Luacharan. a pigmey. 
Luachmhor. precious. 
Luaciimhoirc. more precious. 
Liiadh. mention. Luadhadh. mentioning, 

Luadh-gh?iir. (hout for joy. 

Lur'-ghais. fetters. 

Luaidh. lead. 

Luaidrean. a vagabond. 

Luaimneach. fickle, uncon- 
ftant. 

Luain. a loin, kidney. 

Lunfgadh. moving, rocking. 

Luafgach. waveri::g. 

Luafg-ichd. toihng, fwinging. 

Luafgan. a cradle. 

Luath. fwift, quick. 

I^uathas. fpeedintfs; 

Luath. aflies. 

Luaithre. wallowing in allies. 

Luaithreagan. a mean perfon- 

Luaifgte. to wave. 

Luath-lamhach. covetous, 
theft. 

Luath-mharcach. an exprefs 

Lub, Lubach. a loop, a wind- 
ing river, ferpentine, &c. 
Lubaire. a crafty fellow. 
Lubadh. bending. 
Luch, a moufe. 
Luchag. a little moufe, 
Luchairt, a palace, 
Luchd. people, a company, 
Luchd-aird. retinue, 
liuchd. cargo of a vefiel. 
Luchdachadh. to load. 
Luchdacluidh. being filled. N. FHOCLAIR GAIDHLIG ACUS BEURLA. 107 Luclid-coimhead. attendants. 
Luchd-fjirge. fea-faring-men. 
Luchdmhor. containing much. 
Ludag. the liule finger. 
Ladach. a hinge. 
Ludaichean. hinges. 
Ludairt. rolling in mire. 
Ijudarrachd. befmearing. 
Ljgach. bow-legged. 
Lugahi. an ill looking fellow. 
Lughad. littlenefs. 
Lugha. lefs, leaft. 
Lughdachadh. to dlminifli. 
liUgh. an oath. 
Lughachan. to fwear, to wifh 

hurt. 
Lughadh. fwearing. 
Luibh. an herb. 
Luibhneach. herbage. 
Luib. a fmall corner. 
Luireach. patched clodi. 
Luireach. a coat of mail. 
I.uid. a flovenly fellow, a fmall 

rag. 
Luideach. ragged. 
Luldheir. a vent, a chimney. 
Luighe. lying dowri. 
Luighe-phlaid. an ambulh. 
Luigeanach. mean appearance. 
Luigheachd. requital. 
Luigheafuch. allowance. Luighifich. permit. 
Lunneag. a chorus, a fong. 
Lainneagach. merry difpofed. 
Luinnineach. tofiing about. 
Luinnfeach. a watch-coat. 
Luinfeach. a fhare. 
Luirgne. legs. 
Luirifteadh. fliabby. 
Lumainu. a coarfe fheet. 
Luireach mhunail. harnefs for 

the neck. 
Lunafd. Lammas. 
Lunndach. lazy, idle. 
Lunndaire. a lluggard. 
Lunndarachd. fluggifllmefs. 
Lunn. handle of an oar. 
Lurach. handfome. 
Lurag. a pretty lafs. 
Lurgadh. a (haft, a leg. 
Luirgeanach. long legged^ 
Lurg-bheart. leg-harnefs. 
Lus. an herb, plant. 
Lufach. herbage. 
Lugas. Luke. 
Lufragan. a botanift. 
Luth. llrength, vigour. 
Luthas. vigour. 
Luthmhor. very ftrong. 
Luth-chleafach. chivalry. 
Lnth-chleas. flight of hand.* 
Luthus. Lewis. O;; io» N. FHOCLAiR CAAIDHLIG AGUS BEURL/. U When a fabftantlvc begins 
with m, taking a pronoun h^:- 
fore it, the afpirare /:, as in b, 
is required, and changes tlie 
found into v, but fofter than 
the b as mathair, mother ; 
mo nthathair, vaihair, my nio- 
tner ; maife, beauty ; do mhaife ; 
beauty ; vatfe, &c. 

Ma. if. 

Mac. a fon. 

Macan. a Httk fon. 

Mac-tire, a wolf. 

Mac-Ieabhair. copy of a book. 

Macfamhail- the fanie, alike. 

Maca-ballaich. a clownifli boy. 

Maca-mna. a handfome girl. 

Macail. filial. 

Macanta. meek. 

Macantas. meeknefs, 

Machair. an out-field. 

Mac an dogha. burdock. 

Maclag. matrix, the womb. 

Mac-maoraigh. efcallop, fiiell. 

Mac-memni. the fancy. 

Macnas. wantonnefs. 

Macnaf.icii. licentloufnefs. 

Mac-talla. an echo. 

Madadh. a dog. 

Madadh ahidh. a wolf. INLidaJh rujdh. a fox. 
M.idadh donn. an otter- 
Madraidh. dogs. 
M.dar. the iierb madder - 
INIag. the paw. 
Magan. a toad. 
Magaran. creeping. 
Magadh. mocking. 
Magail. fcofling. 
Magaire. a fcofFer. 
Mngairle. a teRicle. 
Magh. a level field. 
Magh-f hal. field-barracks. 
Maide. a flick, timber. 
Maide-milis. liquorice. 
Maide-gobhlach. timber tongs. 
Malde-fdiuraidh. a pot-ftick. 
Maide flacaidh. a fwingle-ftlck. 
Maidin. morning. 
Maigh. May. 
Maideanag. morning flar. 
Maighdean. a maiden. 
Maighdeanas. virginity. 
Maighdean mhara. mermaid. 
Maighifdir. a mailer. 
Maighifdir fcollc a fchool- 

mafter. 
Maiglifhcarachd. fupreme rule. 
Mailghean. eye brows. 
Maille. together, with. N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. lO^ JVIaille ribh. with you. 
Maille rium. with me. 
Maille riunn. with us. 
Mainnir. a fold for cattle. 
Mainnifdear. a monaftry. 
Maitbh-ghreim. morphew. 
Mairg. woe. 
Mairgeach. woeful. 
Mairneall. flownefs, delay. 
Malrneallach. flowly. 
Mairtean- Martin. 
Mairtearach. a martyr. 
Malfe. beauty. 
Maifeach. beautiful. 
Maifeachail. elegant, handfome. 
Maifleag. the maftic tree. 
Maiftir. urine. 
Maiftearadh. churning. 
Maith. good. 
Maitheas. goodnefs. 
Maltheanas. forgivenefs. 
Maitheamh. abatement. 
Mai. rent, fubfidy. 
Maladair. a farmer, a renter. 
Malairt. to barter. 
Malairteachd. exchanging. 
Mala, the eye-brow. 
Malaid. a bag, budget. 
Malairteach airgiod. a banker. 
Malcadh. rottennefs. 
Mal-{hluadh. troops. 
Mall. flow. 
Mall chcumach, flow paced. Maillis. dilatorlnefs. 
Mall dromach. faddle-backed. 
Maltadh. modeft. 
Maltachd. modefty. 
Mallachd. a curfe. 
Mallaighte. accurfed. 
Mallachadh. curfing. 
M .11-trialach. flow travelling. 
Mam. a handful. 
Mam. a rifing ground. 
IMam-fioc. a rupture. 
Ma feadh. if it be fo. 
Ma'n. ere, ever. 
Manach. a monk. 
Manachan, the groin. 
Mhannadh. fore-telling. 
M'an cuairt. round about. 
INIandach. that ftammereth. 
Mantaiche. a Hammerer. 
Manrach. fheep-fold. 
Manran. amoroufnefs. 
Manranachd. making love. 
M'anfachd. my love. 
Maodal. a paunch. 
Maol. bald. 
Maoile. baldnefs. 
Maol. a promontory. 
Maol. blunt, ftupid. 
Maol. a fliavcn monk. 
Maolan. a beacon. 
Maol- chair, between brows < 
Maol-dheare. mulberrv. iro N. FHOCLAIR GAIDHLIC AGUS BEURLA. Maol-challum. St Culumbus' 

fervant. 
Maoin. fubftance. 
Maol-domhnuicli. Lodovick. 
Maols. Mofes. 
Maois. five hundred. 
Mioifeag. a fmall bafket. 
Maokheamh. upbraiding. 
Maoitheachas. boafting. 
Maoifeach. a flie-deer. 
ISIaoim. terror, furprife. 
Maoim-fleibh. a torrent. 
Maor. an officer. 
Maor-balle. a town officer; 
Maor-eaglais. a beadle. 
Maorach. fliell-fifli. 
Maoth. tender, foft. 
Maothan. the breaft, a griUle. 
MiOthan. a twig, a bud. 
Maothran. an infant. 
Maothacha. moiftcning. 
Maoithadh. reproaching. 
Marach- to-morrow. 
Marag. a pudding. 
Mir. as, alike. 
Mar fo. as thus. 
Mir fin. in that manner. 
Mar gu bcadh. as it were. 
Mararald. Mirgaret. 
Mjra. of the fea. 
Maraiche, a feaman. 
Miraon. as one, together. 
M.irafgal, fubjc(Stion. Marafgal cogaidh. Field- Mir". 

ffiall. 
Marbh. dead, llfclefs. 
Marbhadh. flaughtcr. 
Marbhantas. benumbnefi. 
Marbhaiche. a flayer. 
Marbhach. deadly. 
Marbh-roinn. an elegy. 
Marbh-bhaifg. an imprecation; 
Marbh-phalfg. a dead man's 

fhroud. 
Mar-bhann. the margin. 
Marcach. a rider. 
Macrachd. horfemanfliip. 
Marc-fliluadh. cavalry. 
Marg. a merk in money. 
Marg-fearuinn. merk of land, 
Margadh. a market. 
Margail. marketable. 
Marfonta. a merchant. 
Marfontachd. merchandifing, 
Marros. rofemary. 
Mairncal. delay, flow. 
Marraifd. a contracSl:, marriage. 
Mairrighd. a mariner. 
Marrughadh. mooring. 
Mart. March month. 
Mart, a cow. 
Mart-fheoil. beef. 
Marfaili. Margery. 
Mar 'ta. as it is. 
Marthainn. in being. 
Marthanach, dureabic: N. FOCHLAIR GAIDIILI GAGUS BEURLA. lit Marthalncachd. eternity. 
Ma is, ma's, if fo. 
Mafeadh. if it be h. 
Mas. the buttock, hip. 
Mafdaidh. a hound. 
M.ifgadh. to mix, to brew. 
Mafladh. fcandal. 
Mafluchadh, to reproach. 
Ma'ta. if, then. 
Mathair. mother. 
Mathaireil. motherly. 
Mathair-abhair. firfl caufe. 
Mathair-uifge. fourcc of water, 
Mathair-ipngair, the fource of 

bilious matter. 
Mathacha, manure. 
Meacan, a hire, reward. 
Meacan. a parfnip. 
Meacan-buidhe. a carrot. 
Meacan ruadh. a raddifh, 
Meachan. abatement. 
Meadar. a two handed difh. 
Meadarachd. metre, verfifying. 
Mead bhroinn. dropfy. 
M'eadail. my treafure. 
Meadhon. midft, middle. 
Meadhonach. mediocrity. 
Meadhon- lo. mid day. 
Meadhon-oiche. midnight- 
Meadholn. mean, or caufe. 
Meall. fl lump, a knob. 
Meall. a hill, hillock. 
Meallach. knotty. Mealladh. deceiving. 
Mealltoir. a deceiver^ 
Mealltach, deceitful. 
Mealltalachd. deceitfulnefs. 
Mealltoireachd. fraudulence. 
Mealadh. enjoying. 
Mheal mi. I enjoyed, 
Mealaidh. fhall enjoy. 
Meala. of honey. 
Mealag. the milt of fifh- 
Meamrum. parchment. 
Meanaidh. an awl. 
Meanagaich. yawning. 
Meanbh. fmall. 
Meanbhcliuileag. a gnat. 
Meanbh-chuifeach. curious, pry- 
Meang. craft, guile. {ing^ 

Meangail. crafty, unfair. 
Meangan. a twig. 
Meanglan. a branch. 
Meann. a kid, 
Meannt. fpearmint. 
Mear. wanton, merry. 
INIearachd. a miftake, error. 
Mearachd-bar'ail. wrong op^^ 

(nion. 
Meargant. fportive, brilk. 
Mearlach. a thief. 
Mearla. theft. 
Meas. fruit. 
M'f hear, my hufband. 
Meas-chraobh. a fruit tree, 
Meas. refpejfl:. riz N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGDS BEURLA. MeafaLl. refpedful. 
Meas. opinion. 
Meafa. worfe. 
Meafan. a lap-dog. 
Meafam. I fuppofe. 
Meafarradh. temperate. 
Mcafarrachd. temperance. 
JNIeafg. amongfl. 
'Ur nieafg. among you. 
'Nar meafg. among us. 
Nam meafg. among them. 
Meafgadh. mixing. 
Meat* faint, cowardly. 
Meatachd. faintifli. 
Meatha. decaying. 
Meathlucha. fainting for cold. 
Meigh. a balance. 
Meill. the clapper. 
Meighlich. bleating. 
Meike. grinded. 
Mein. the mind. 
Mein ghne. good flate. 
Mein. ore, a mine. 
Meinn. the quality. 
Meinneil. affable, difcrect. 
Meirbli. weak, feeble. 
Melrbh, four drink. 
Melrge. ruft. 
Meirgeach. full of ruft. 
Meirin nam magh; acrimony. 
Meif^. of a difli. 
Meifg. drunkennefs. 
Meifiiear. a drunkard. Meifneach. courage. 
Melfiieachail, courageous. 
Meifnich c. encourage him, 
Meoghmhair. memory. 
Meoracha. meditating. 
Meoranach. memorandum. 
Meud. greatnefs. 
Mtudacha. to enlarge. 
Meug. whey. 
Meur. a finger. 
Meuran. a thimble. 
Mi. I, myfclf. 
Mi. a negative particle. 
Mi-ghean. diffatisfaction. 
Mi-mhodh. an affront. 
Mi-mhodhail. unmannerly. 
Ml-nos. mlfbehaviour. 

Mi-chliu. fcandalizing. 
Mi-thlachd. dlfguft. 

Mlann. defirc. 

Miannach. longing for. 

Mlas. a dlQi, or platter. 

Mlc. of a fon. 

Mi-cheil. folly, madnefs. 

Mi-chreldimh. unbelief. 

Mi-cheart. unjuft. 

Migeldich. bleating as a gont, 

Mi-ghniomh. lewdnefs. 

Mi-gheur. blunt, ftupid. 

Mill, honey. 

Millanta. brave, heroic. 

Miilbhir. mead. 
Mile, a tlioufjnd. N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS EEURLA. Blile. a mile. 
Mills, fweet. 
Milfe. fweeter. 
Milfeachd. fweetnefs. 
Milfeanan. fweet difties. 
Milfean-mara . a fea-weed. 
Milleadh. fpoiling, ruining. 
Millteoir. a deftroyer. 
Mi-mheas. to defpife. 
Min. Co ft, fmooth. 
Min, mineach. meal, barley. 
Mine, fmoother, 
Mineag. a meek woman. 
Mineachd. gentlenefs. 
Min-fheur. foft-grafs. 
Miniafg. fmall filli. 
Mlnidh. an aw!. 
Minnean. a little kid. 
Minici frequent. 
Mineacha. explaining. 
Mineacha. polifliing. 
Minifdear. a minifter. 
Minifdearalachd. miniftry, 
Mio-adh. misfortune. 
Mio-adhmhor. misfortunate. 
Mio-bhui!. unthrifty. 
Mio bhuidheach. ungrateful, 

unthankful. 
Miodal. flattery. 
Miodahch. flattering. 
Miodar. good pallure. 
Mi-dhiadhaidh. ungodly. 
Mi-dhileas. unfaithful. Mi-dhreach. bad appearance. 
Mio-fhallain. unhealthy. 
Mio-fhoighidin. impatient. 
Miog. a fmile, a fmirk. 
Miogach. fparkling. 
Miog-ftiuileach. fmiling eyes. 
Mi-ghenmnuidh. lewd. 
Mi-iomchuidh. unfit. 
Miol. a loufe. 
Miol-caorach. a (heep-tick. 
Miol-balladh. a wall loufe. 
Miol-monaidh. a creature that 

fwims in mcfiy water. 
Miol-mhor. a whale. 
Miol-chrion. a moth. 
Miol-fpagach. a crab. 
Miolach. loufy. 
Miol-chu. a grey-hound. 
Mio-mhodh. to taunt. 
Mio-mhor. niggardly. 
Mio-mhodhail. unmannerly; 
Mio-narach. (hamelef;. 
Mio-onarach. diihoneft. 
Mion. exa(51:. 
Mion-fgrutadh. fcrutiny. 
Mionbhriathr'. minching talk; 
Mio-nadurra. unnatural. 
l^.Iionaid. a moment. 
Mionacha. to illuftrate; 
Mionoideach. particular, 
Mionn. an oath. 
Mionnacha. fwearing^ 
Miontas. a mint. 
t P N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEUKLA. Miorbhuil. a miracle. 
Miorbhiiileach. miraculous. 
Miorun. malice, ill will. 
Mio-runach. malicious. 
Mio-riafunta. unreafonable. 
Mio-riaghailt. confufion. 
Mlo-riaghaikeach. turbulent. 
Miortal- a myrtle. 
Mios. a month. 
Miof-buidhe. July. 
Miofachan. an almanack. 
Mio-(huaimhneas. difquietude. 
Mio-fdiuradh. mifleading. 
Mio-ftuamadh* immodefl. 
Mio-fhonadh. unhappy 
Miotailt. metal. 
Miotag. a mitten, 
Mio-tharbhach. unprofitable. 
Mir. a bit. 

Mireag. fporting, playing. 
Mireagach- frolickfome. 
Mifeach. a young goat. 
Mi-fgeul. a falfe report. 
Mife. I, myfelf. 
Mifneach. courage. 
Mlfneachail. courageous. 
Mi-thoileach. reluctant. 
Mithlch. fit feafon. 
Mifncadh. flothful. 
Miuran. a carrot. 
Miuran geal. parfnip. 
Mna. of a woman. 
Mnaibh. women. Mo. my, mine. 

M'athair. my father. 

M6. greater. 

Mnch. early. 

Moiche. eai'lier. 

Moch-eirigh. early rifing. 

Moch-thrath. morning dawr>^ 

Mod. a court. 

Modh. manner, faflilon. 

Modhail. mannerly. 

Modhanach. moral. 

Mogach. fliaggy. 

Mogan. boot-hofe. 

Mogul, a huflc. 

Mogul na ful. winker of ths 

eye. 
Moghur. foft, precife. 
Moid, boid. a vow. 
Moille. delay. 
Moidheach. a hare. 
Moim. fpeat of water, 
Moine. peat, turf. 
Mointeach. mofs. 
Moir, for mor, in compounds. 
Moirear. a Earl, a great man. 
Moirearachd. a Lordfliip. 
Moir-intinneach. high minded, 
Moir-ghniomh. mighty deed. 
Moir-mheas. high eftcem. 
Moir-lheifcir. fevcn. 
Moir. Sarah. 
Moit. fulky. 
Moiteil: fulkincfs. N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. 1C5 Mol. pralfe. 
Moladh, pralfing. 
Molam. I will praife. 
Moll. chafF. 
Molt, a wedder. 
Moltair. nioulter. 
Moilt f heol. mutton, 
Momhor. (lately. 
Mo'n. if not. 
Monadh. a mountain. 
Monaifeach. flow, dull. 
Monadail, mountainous. 
Monaiftir. monaftry. 
Monar. a fmall part. 
Monacan. a mountain berry. 
Mongach-mhear. hemlock. 
Monmhor murmuring. 
Mor. great, noble. 
Mordhachd. majefly. 
Mordhalachd. majeftick. 
Mordhail. any great conven- 

vention, a Parliament. 
Moran. a great many. 
Mor-chuifeach. magnanimous. 
Mor-f hlath. great chief. 
Mor-f hlaithe. high mightinef- 

fes. 
Mor-aigneadh. high-mind. 
Mor-roinn. a province. 
Mor-uaflln. nobility. 
Mor-uachdaran. a Regent. 
Mor-ghaifge. great heroifm. 
Mor-f hairge. tlie ocean. Mor-luach. very precious. 
Mor-leathtromach. far advan- 
ced in pregnancy. 
Mor-f hliogh. mafterwort. 
Mor-ghath. a fifli-fpear. 
Mor-mhaor. Lord Mayor, 

Earl High Condable. 
Mor-chridheach. high min- 
ded. 
Mortadh. murder. 
Mort-f hear, a murderer. 
Mort-athar, no mathar. par- 
ricide. 
Mofach. nafty. 
Mofgain. worm-eaten, rotten 

timber. 
Mofgladh. awaking. 
Mofgail. awake. 

Mhofgail e. he awaked. 

Mothugha. fenfe, feeling. 

Mothuigh. fetrl. 

Mothachail. attentive. 

Mothur. grafly ground. 

Muc. a fow. 

Mucair. a fow-keeper. 

Muc-mhara. a whale. 

Miic-bhireach. a porpoife. 

Much, quench. 

Muchadh. to extinguifn. 

Muchadair. an extinguifliei. 

Muchcag. the berry hip. 

Muc-bhlonag. fwines greafe. 

Muc-flineacadh. a fncw-balL 

r2 i6 N. FHOCLAIR GAIDHLIC AGUS BEURLl. Muic-f heoll. bacon, pork. 
Muiglie. a churn. 
IMuigein. a pitiful fellow. 
Muileat. a mule. 
Muilcion. penny- grafs. 
Muileag. cranberries. 
Muillnein. the chaff. 
Muillean. a mill. 
Muillear. a miliar. 
Muillear-luadh. a fuller. 
Muillearachd. grijiding grain. 
JMuilchinn. a fleeve. 
Muime. a ftep-mother. 
Muilin. a fweet berry. 
Muime chioch. a nurfe. 
Main, the back. 
Muineadh. teaching. 
Miainear. a teacher. 
Muin damh. teach me. 
Muinte. inftru£l:ed. 
Muinghin. to truft. 
Muineal. the neck. 
Muing. a mane. 
Muintir. people. 
Muintearach. a domeflic. 
Muintearas. fervitude. 
Muinghin. confidence, truft. 
Muinghineach. full truft. 
Muire-oighe. the Virgin Mary. 
Muir. the fea. Muirichinn. children, 
Muirn. affe£lion. 
Muireal. Marrion. 
Muirneach. fond. 
Muirnean. a gallant lovev. 
Muirfcinn. fpout-liih. 
Muis-eall. a muzzle, a curb. 
Mulad. grief, fadnefs. 
Muladach. fad, mournful, 
Mulach. top of an hill. 
Mulchag a cheefe. 
Mulchan. a fmall cheefe. 
Mulan. a littie hill. 
Mulan. a ftack of corn, aa 

axle tree. 
Mu'n. before that. 
Mun m'ur. unlefs. 
Mun. urine. 
Munbhur. grudging. 
Murach. a leper. 
Muireadh. leprofy. 
Muthadh. changing. 
Muiteach. fickle. 
Mutach. thick and fhort. 
Matan. a coarfe glove for 

weeding corn. 
Mijgach. fneevling. 
Mufgain* film on the eyes, 
Mucacli. fwinifti. 
Murch^. Murdoch. -N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BE'JRLA. 117 N Na. than. 
Na. not- 
Na 'na. in. 
Na or 'n. the. 
Nach. negative particle. 
Nabaidh. neighbour. 
Nadurr. nature. 
Nadurrtha. natural. 
Namhdid. an enemy. 
Naimhdeas. enmity. 
Namhdeal. hoftile. 
Naimhdean. enemies. 
Naird. up higher. 
Naire. fhame. 
Narach. fliameful. 
Naraich. put to fhame. 
*Nall. from the other fide, 
'Nan. is it fo. 
Naoidh. nine. 
Naothadh. ninth. 
Naoidheantas, infancy. 
Naoidheachadh. golden num- 
ber. 
Naolean. Neven. 
Naoimh. faints. 
Naoidh-dhidin. a fandiuary. 
Naoi'-mhios. November. 
Naomha. holy. 
Naomhachd. fandlification, 
^aonUiacha, hallowing. Naomh-dheana'. canonizing. 
Naomh-ghoid. facrilege. 
Naomh-reachd. holy law. 
Naomh-oran. an anthem. 
Naomh-fliluagh. holy people. 
Naomh-thaifg. a veftry. 
Naomh-thigh. an hofpital. 
Naoi 'near, nine in number. 
'Nar. that, not. 
Nar, for naire. (hame. 
Narach. bafliful. 
Karachadh. to affront. 
Nafg. a collar on the neck. 
Nafgadh. to bind. 
Naifgteadh. engaged, bound, 
Naifgear. a furety. 
'Nafgaidh. for nothing. 
Nathair. a ferpent. 
Nathair-nimh. a venomons fer- 
pent. 
Natharach. of a ferpent. 
Neach. any one. 
Neacol. Nicol. 
Nead. a neft. 
Neadacha. to nellle. 
Neal. as in a trance. 
Neamh. Heaven. 
Neamhaidh. heavenly. 
Ncamhnuid. a pearl. ii3 N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. Neamh, neo'. a negative compo- 

fitive particle. 
Neaiitag. a nettle. 
'Nearadh. a refuf.il. 
'Near, the Eaft. 
'Near-dheas. South-Eaft. 
'Near-thuath. North-Eaft. 
Neart. ftrength. 
Neartmhor. powerful, ftrong. 
Neartughadh. to ftrenthen. 
Neas. a weazle. 
Neafgaid. an ulcer. 
Neafgaideacli. ulcerous. 
Neathas. revengefulnefs. 
Neo, air neo. otherwife. 
Neo'-ni. nothing. 
Neo'-adhail. unfortunate. 
Neo'-airidh. worthlefs. 
Neo'aoibhin. joylefs. 
Neo'aithrighte. impenitent. 
Neo'briogh. to contemn. 
Neo'bheufach. immoral. 
Neo'chaochlach. unchangeable. 
Neo'-charthanach. uncharita- 
ble. 
Neo'cho'throm. unjuftice. 
Neo'choruighte. immoveable. 
Neo'-chriochnach. infinite. 
Neo'choimeafgta. unmixed. 
Neo'-churam. carelefsnefs. 
Neo'cheannfaighte. ungovern- 
able. 
Neo'-chiontach> innocent. Neo'-chinteach. uncertaln- 
Neo'chearbach. neat, exa£l. 
Neo'chiallach. foolifti. 
Neo'chruthaighte. uncreated. 
Neo'chealgach. upright. 
Neo'chrabhach. impious, (ver, 
Neo'-chreidmhich. an unbelie- 
Neo'chomafach. impotent. 
Neo'dhaicheal. unlikely. 
Neo'dhlitheach. unlawful. 
Neo'dhiadhaidh. ungodly. 
Neo'-dhilis. unfaithful. 
Neo'dhuineil. unmanly. 
Neo'dhiongalta. infuflicient. 
Neo'dhuine. infignificant man. 
Neo'eagalach. fearlefs. 
Neo'eifeachdach. inefFe£tual. 
Neo'f haicfineach. invifible. 
Neo'f heimeil. needlefs, unne- 

cefTary. 
Neo'f hireannach. unrighteous. 
Neo'f hoghluimte. illiterate. 
Neo'ghlan. impure, unclean. 
Neo'ghlanas. pollution. 
Neo'nach. uncommon. 
Neo'ghnathachte. extraordi- 
nary. 
Neo'ghealtach. bold, intrepid. 
Neo'-gheimnidh. unchafte. 
Neo'ghrafmhor. ungracious. 
Neo'iomlan. incomplete, (fit. 
Neo'iomchuidh. improper, un- 
Neo'ionnan. unequal. N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. Ne6'mheangall. fincere, 
Neo'mheafarrtha. intemperate. 
Neo'mhearachdach. unerring. 
Neo'rannpartaighte. incom- 
municable. 
Neo'fheafmhach. unftable. 
Neo'fhuilbhir. morofe. 
Neo'fgairtheil. infeparable. 
Neo'thabhairteach. niggardly, 

ftingy. 
Neo'tharbhach. unprofitable. 
Neo'throcaireach. unmerciful. 
Neo'thruaillidh. uncorruptible. 
Neo'thoileach. unwilling. 
Neo'thrathail. unfeafonable. 
Neo'thuiteamach. infallible. 
Neo'thearainte. uncautious. 
Neo'thimchiolghearradh. un- 

circumcifed. 
Neo'thruacanta. uncompaf- 

fionate. 
Neo'uafal. ignoble. 
Neo'uallach. unambitious. 
Neul. a cloud. 
Neuhiidb. the clouds. 
Neuladoir. an aftrologef, 
Neal. Neil. 
Ni. cattle, wealth. 
Ni. not. 

Ni bheil. it is not. 
Ni'm. I will do. 
Ni headh. not fo. 
Ki'd. they will do. 'Niar. Weft. 

'Niar-dheas. South-Weft. 

'Niar-thuath. North-Weft, 

'Nighean. a daughter. 

Nighneag. a little girl. 

Nigheadh. wafliing. 

Nighte. wafhed. 

Ni'm. I will make. 

Nimh. poifon. 

Nimhneach. poifonous. 

Nior. not, before the paft tenfe. 

Nios, anios. coming up. 

Nis. now. 

Ni's mo. no longer. 

Nitear. (hall be done. 

Nithe. things. 

No. or. 

Noch which. 

Nochd. to night. 

Nochd. naked. 

Nochd. fnew. 

Nochdam. I will declare. 

Noln, tra'-noin. noon-day. 

Noinean. a daify. 

N63. cuftom. 

Noifeach. a novice. 

Nollaig. Chrlftmas- 

Notha, nuadh. new. 

Nuadhachd. news. 

Nuadh bhriogh. to tranfub- 

ftantiate. 
Nua'-choinfcach. a kept-mif- 
trefs. N. FHOCLAIR GAiDHLIG AGUS BEURL^. Nuair, an uair. when. 
Nuallan. bellowing. 
Nuallartach. howling, roaring. 
Nuas, anuas. coming down . 'Nuige fo. until, now. 
Nunn. to the other fide. 
Nuiridh. laft year. 
Nuimhir. number. O ! Och I Oh ? inteijeaion. 
O. from whence. 
O. fmcc. 
Ob. hops. 

Obadh. a refufal, denial. 
Ohainn. rafli, hafty. 
•"'bair. work, labour. 
Obair-ghreis. embroidery. 
Obair-uchd. bread- work. 
Obair-lionain. net-work. 
Obair-fnathaid. needle work. 
Ocair-ghloine. glafs-work. 
Obalr-thelnc. a fire-engine. 
Obair-uifge. a water-engine. 
Oibreigheadh. a worker. 
Oibrighte. wrought. 
Oban, a fniall bay. 
Ocar. ufury. 
Ocarach. an ufurer. 
Ochd, uchd. the bofoni. 
Ochd. eight. 

Ochdnear. eight in number. 
Ochd-mhios. 0£lober. 
Ochdfliliofnach. oflagon. 
Ocras. hunger. 
Ocrach. hungry. Od ud. there, yonder. 
Odhar. pale, dim. 
Oifig" office. 
Oifigeach. an officer. 
Og 6g. young. 
Oifreal. an offering. 
Oganach. a youth. 
Ogall. youthly. 
Og-fhear. a young man. 
Og-bhean. a young woman. 
Ogha. a grandchild. 
Oglach. a man-fervant. 
Ean-oglach. a maid-fcrvant. 
Og-iofgan. a tad-pole. 
Ogluidheaohd balhfulnefj, 

fearfulnefs 
Og-mhaduin. dawn of the day. 
Og-mhios. June. 
Olde. a ftep-father. 
Oide-altrom. a fofler- father. 
Oideas. inftrudion. 
Oidhche. night. 
Cige. younger, a web. 
Oidhirp. an attempt. 
Oidhre* ice. 
Oighreachd. an inheritance. N. FHOCLAIR CJAIDHLIG AGUS BEURLA* nt Oighfig. Euphan. 
Oighre. an heir. 
Oigeach. a ftallion. 
Oighe. a virgin. 
Oigh-cheoil. virginals. 
Oighnionnach. a thiftle. 
Oigheamach. tradable. 
Oil. to be vexed. 
Oil. a flint. 
Oilcan, teaching. 
Oil-gharadh. a nurfery. 
Oileanacha. to teach. 
Oilbheum. offence, reproach. 
Oil-bheumachd. fcandalizing. 
Oil-mheidh pair of balances. 
Oilean, eilean. an ifland. 
Oile, eile. another. 
Oilthireach. a pilgrim. 
Oilthireachd. pilgrimage. 
Oil-thigh, a college, academy. 
Oilt. terror. 
Oilteil. terrible. 
Oir. for. 

Oir, air. upon, above. 
Oir. border, hem. 
Oirbh. upon you. 
Oirdheirc. illuftrious. 
Oir-chifeachd. gifts of bounty. 
Oirdheirceas. excellency. 
Oireachas. fupremacy. 
Oir-ghreas. embroidery. 
Oirleach. a;i inch. 
Oivne. upon us, over us. 
t Oirip. Europe. 

Oirthir. coaft, plain (hore. 

Oifein. a corner. 

Oifean. the famous Fingalian 

poet. 
Oitir. a bank. 

Oitir ghalnich. a fand bank. 
Ol, 61. drinking. 
Ola. oil, ointment. 
Olar, olarachd. drunkennefs. 
Ola-bai?. extreme undion. 
Olach, olach. foaking, 
Olann. wool. 
Olannach. woolen. 
Olc. bad, evil. 
Okas, naughtinefs. 
Ollamh. a do£lor. 
OUamh-diadhachd. dodor of 

divinity. 
Ollamh-lagha. dodor of law. 
Ollamh-leighis. dodor of phy- 
Ollaaihacha'. inflruding. (fie 
Ollanachadh. to bury. 
Oll-dreag. funeral pile. 
Omar, amber. 
Onoir. honour. 
Onorach. honourable. 
Onoruighte. honoured. 
Onfhadh. tempeft. 
(»)r, or. gold. 
Or-cheard. goldfmith. 
Or-bhuidh. yellow like gold. 122 N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. Or-bhonn. gold-coin. 
Or-ghruagach. yellow haired. 
Oracal. an oracle. 
Organ, an organ. 
Oraid. oration. 
Oraifde. an orange. 
Oran. a fong. 
Oran-fabhalai' Hofanna. 
Oranach. difpofed to fing. 
Oranaiche, a fongfter. 
Ore. the cramp. 
Ord. an hammer. 
Ordan- a little hammer. 
Ordag. a thumb. 
Ord ugh. a decree. 
Orduighte, appointed. 
Ordughadh. decreeing. 
Orm. upon me. 
Orp. houfe leek. 
Orra. on them. Orradh for oir. brow of an hill. 
Orrachdan. a widower. 
Ort. on thee. 
Os. above, befides. 
Of-barr. moreover. 
Of-ceann. over, above. 
Of-aird. manifeft, publick. ■ 
Ofag. a blaft of wind. 
Of-iofal. quietly, filently. 
Ofan. a flocking or hofe. 
Ofcar. any couragious flout 

perfon. 
Ofcar. Oifean's fon. 
Ofcaradh. bold, intrepid. 
Ofd'thigh. an inn. 
Ofdair. inn-keeper. 
Ofnadh. a figh, a groan. 
Ofnaigh. groaning. 
O taim. fince I am. 
Otrach. dung. Pabhall. a pavement. 
Pac a pack. 
Pacair. a pedlar. 
Pacachadh. to pack up goods. 
Padraic. Patrick. 
Paganach. a heathen. 
Paidir. pater-nofter. 
Paidearan. a ftring of beads. 
Paidheadh. to make payment. Paidhear. one that pays. 

Paidhlr. a pair. 

Pailliun. a pavilion, tent. 

Pailm. pilm-tree. 

Pallt. plenty. 

Pailteas. plenteous, abundance. 

Paineachaa. a penalty. 

Paintere. fnares. 

Painiuir. a fnare. N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. 123 Paipeir. paper. 
Pairc. a park, enclofure. 
Pairceadh. to enclofe. 
Pairilis. palfey. 
Pairt. a fhare, portion. 
Pairteach. having a (hare. 
Pairteachadh. to (hare. 
Pairt-f hear, a partner. 
Pais- a paflion. 
Paifean. to faint. 
Paifde. a child. 
Paifgtc. f waddled. 
Pait. a hump. 
Paiteach. thirfty. 
Papanachd? popery. ^ 
Papa, the Pope. 
Papanach. a papift. 
Parras. paradife. 
Partan. a crab-fifli. 
Pafgan. a bundle. 
Parradh. paring. 
Peacach. neat, fine. 
Pca'chaolach. a pea-cock. 
Pea'chearc. a pea-hen. 
Peaeadh. fin. 
Peacach. finful. 
Peadar. Peter. 
Peacachadh. to commit fin. 
Peallaid. a (hcep (kin drefled. 
Peallag. coarfe haraefs. 
Peallach. a rough colt. 
Pealladh. to ruffle. 
Peallaifleir. a penny-ftone. Peanas. punifhment. 
Peanas Eaglais. church cenfure. 
Peanafacha. topunifb. 
Peann. a writing pen. 
Peannagan. a pen-cafe. 
Peannfal. a pencil. 
Pearluinn. purled, edging. 
Pearlughadh. to plait a border. 
Pearfa. a perfon. 
Pearfanta. perfonable. 
Peas-ghaduich. a cut-purfe. 
Peafan. a diminutive fellow. 
Peafg. a gafli, 
Peafgadh. gafhy. 
Peighinn. a. penny. 
Peic. a peck. 

Peighinn-rioghail. penny-royaL 
Peileir. a bullet, a pillar. 
Peileir-talrneanaich. thunder- 
bolt, 
Peiric. a long pole. 
Pear, pear fruit. 
Peirceoll. a jaw-bone. 
Peifteag. an infe£t. 
Peifl. a worm. 
Pelteag. a waift-coat. 
Peifir. peafe. 
Peifir-chapul. vetches. 
Peifir-Fhrangach. French-peas. 
Peifir-gheal. garden-peas. 
Peubar. pepper. 
Pian. pain, torment. 
Pianair. the teaze. Qji 124 N. FHOCLAIR GAIDHLIC AGUS BEURLA. Planadh. vexing. 
Piantachail. tomenting. 
Piantaighear. a tormenter. 
Pic. pitch. Picil. Dickie. Pighe. a pye. 
Pighead. a mag-pyc. 
Pigheadach. .like a mag-pye. 
Pigeadh. earthen pitcher. 
Pill. turn. 
Pilleam. I will turn. 
Piller.r. (hall be turned. 
Pill-chugam. return to me. 
Pillean. a pack-faddle. 
Pion-chrann. a pine-tree. 
Pinneadh. a pin, or peg. 
Pinnt, a pint. 
Piob. bag-pipe. 
Piob-mhor. a great bag-pipe. 
Piobag. a fmall pipe. 
Piobaire. a piper. 
Plobaireachd. a march on the 

pipe. 
Pioban. a fmall cock of a bar- 
rel. 
Pioban. a reed. 
Piob-uifge. a conduit pipe. 
Piob thaofgaidh. a pump. 
Piob-fliionnaich. a pipe blown 

with a bellowo. 
Piocai*', a mattock. 
Plocadh. to pick. 
Tioraid. 3 head cap. Piofaidh. filver or gold coins. 
Pios. a cup for drinking. 
Piofach. fortunate. 
Piuthar. filler. 
Piutharail. fifterly. 
Placaid. a clofe timber difli. 
Plaigh. the plague. 
Plaigheal. contagious. 
Plaid, ambufh. 
Plaide. a blanket, a plaid. 
Planaid. a planet. 
Plantacha. to plant, to fix. 
Plaofg. a (liell or huflc. 
Plaofg;ich. full of fliells. 
Plaofgadh. a glimmering light. 
Plafd. a plaifter. 
Plafdair. a plaifterer. 
Plafdadh. plaiftering. 
Plath. a glance. 
Pleadhag. paddle, dibble. 
Pleadhan. a little oar. 
Pleadhanachd. rowing with a 

little oar. 
Pleodar. pewter. 
Ploc. a flick with a round 

head. 
Plocadh, knocking on the head. 
Plocach. fwelling. 
Plod, a fleet anchoring. 
Plodadh. floating. 
Plodnnachd. rowing in water, 
Ploidheafg. a dult, a booby. 
Plofg. quick, lively. K. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLl. 125 Plofgeoil. moaning. 
Plolgairteach. panting, bray- 
ing. 
Plubuil. plunging. 
Flue, a knot, a bung. 
Pucadh blowing the checks. 
Plucaire. having fwcHed 

cheeks. 
PUiic-mhallach. beetde browed. 
Pluchadh. preiTnig, fqueezing. 
PIulc. a cheek. 
Pluiceach. blub-cheeked. 
Pluiceach. toothach. 
Plumbais. plumbs. 
Pi nndr,iiii. to plunder. 
PlLir. flower meal. 
Pluran. fweet fcented bud. 
P uran. a pleafant perfon. 
Pobull. people. 
Poibleachadh. many people. 
Pocaid. a pocket. 
Pog. a kifs. 
Pogan. kifTes. 
Pogadh. killing. 
Poit- a pot. 
Poit. drinking. 
Poitear. a drunkard. 
Poitearachd. great drinking. 
Poll, mire, filth. 
Poll iafg-iieh. a fifh-pond. 
Pollairean. noflrils. 
Poll-marcachd- road for Ihips. 
Pone, article, point. Poncail. diftindl. 
Ponair. beans. 
Ponair-Fhrancach French- 
beans. 
Por. feed of any kind. 
Port, a tune. 
Port, an harbour. 
Port, re port, wind bound. 
Portair. a ferry-man. 
Pofadh- marriage. 
Polladh. married. 
Pofam. I will mary. 
Pofl. a pillar. 

Pofladh. to tramp in wafhing. 
Pod. a news-carrier. 
Prabadh. to ravel yarn. 
Prabach. liumour on the eyes. 
Prabar. dregs of mankind, 
Prais. brafs. 
Prainfeag. a haggis. 
Praifeach. a brafs pot. 
Praifeach. a manger. 
Praifiche a brazier. 
Pramh. flumber. 
Prafgan. wortldefi mob. 
Preas. a bufli. 
Preafan. bufhes. 
Preas-ros. a rofe-buili. 
Preafnan dearc. a berry-bufh. 
Preas. a wrinkle. 
Preafach. wrinkltd. 
Preas-arnach. flirubbery. 
Prigeadh. prigging. 12<5 N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. Priomh. prime, chief. 
Priomhach. primate, fupreme 

ruler. 
Priomh-athair. a patriarch. 
Priomh-chiall. great wifdom. 
Priomh-chleirich, fecretary of 

ftate. 
Priomh-dhraoith. arch-druid. 
Priomh-easbuig arch-biihop. 
Priomh-phort. royal harbour. 
Priomli-flieol. main-fail. 
Prionnfa. a prince. 
Prionnfail. princely. 
Priofan. a prifon. 
Prifoanach. a prifoner. 
Prios. price, value. 
Priofail. precious. 
Procadair. a proftor. 
Proghan. dregs of any thing. 
Proifeal. brave, bold. 
Pronn. fmooth. 
Pronnadh. to beat fmall. 
Pronnadh. to mince, 
Pronnan. fragments. 
Pronnadh." to dafh. 
Pron-ghloir. whifpering. 
Pronndal. low noife. 
Pronnafo. brimflone. 
Prop, a pillar. 
Propanach. a ftripllng. 
Pronadh. to fuppoit. Pubull. a tent, a tabernacle. 
Proftan. the refufe. 
Publiocanach. a publican. 
Pucaid. bilious matter. 
Pudar. powder. 
Pudarach. powdered. 
Pudhar. a hurt. 
Puic. a bribe. 
Puinfion. poifon. 
Puinfionach. poifonous. 
Puirt. tunes. 
Puirt. harbours. 
Puirt. gun-holes, 
Puift. pillars. 
Pulag. a round ball. 
Punan. a fheaf of corn. 
Punc. a point, a tittle. 
Puncail. diftindl, exa£l. 
Punnt. a pound. 
Punnt-fafganach. a pound 

Sterling. 
Punntaln. benumbing. 
Purpair. purple, 
Purgadolr. one that vexeth. 
Purgaid. a purge. 
Purradh. to pufh. 
Putadh. puQiing. 
Pus. a lip. 
Pufach. crufl-y. 
Putag . an oui pin. N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. 127 Rabhadh. caution, warning. 
Rabhadar. they were. 
Rabhan. a rhapfody. 
Racadal. liorfe radifh. 
Racaire. idle romancer. 
Racaireachd. idle, prattling. 
Rach. go. 
Racham. I will go. 
Rachadar. let them go. 
Rachadh. going. 
Rachgan. an harrow. 
Radan. a rat. 
Radh. faying, a fpeech. 
Radharc. fenfe of feeing. 
Rag. ftiff. 

Rag-mhuinealach. ftifF-necked. 
Rag-bheartach. perverfe. 
Ragach. full of rags. 
Ragaire. a villain. 
Ragaireachd. violence. 
Ragaire. a rogue. 
Raidh. quarter of a year. 
Raic. impertinence. 
Raidheal. quarterly. 
Raiceil. unmannerly. 
Raidhmheas. a romance. 
Raibh. was. 
Raidealach. craftincfs> 
Raibeird. Robert. 
Raimh. oars. Ralnig. reached. 
Ralnig iad. they reached. 
Raiteachas boafting, pride- 
Raiteachail. arrogant. 
Raith. an appeal. 
Raithneach. fern brakens. 
Raith. an umpire. 
Ramh. an oar. 
Ramhaiche. a rower. 
Ramh-long. a galley. 
Ran. a fqueel. 
Rann. a verfe, a fong. 
Ranaich. roaring. 
Rannachd. verfifying. 
Rannaiche. a fongfter. 
Ranntachd; making verfes. 
Ranng. rank, order. 
Rann-phairt. partaking of. 
Rannphairteacha. to commu- 
nicate. 
Rannfuigh. fearch. 
Rannfuchadh. fearching. 
Raod. a thing. 
Raon. a plain field. 
Raoir. laft night. 
Riipach. noify. 
Rapaire. a noify fellow.: 
Ras. a ftrub. 
Rafach. Ouubbery. 
Rafan. harping on fome thing. 2S N. FHOCLAIR GAIDHUG AGUS BEORLA, Rafdal. a rake. 
Rafdaladh. to gather. 
Rath, good luck. 
Rathail. fortunate. 
Rathmhor. profperous. 
Re. the moon. 
Re. fpace of time. 
Re. fign of the future parti- 
ciple. 
Reachd. law. 
Reachdadair. law-giver. 
Reachd-mhbd. Court of Juf- 

tlce. 
Reachd-dhaingnidh. fettled by 

law. 
Reachdail. lawful, right. 
Reachd. keen forrow. 
Reachtach. ftroug. 
Readan. a reed. 
Redan, a mite. 
Reamhar. fat. 
Reamhrachd. fatnefs. 
Reamh, roimh. before, ufed for 

a compofitlve particle. 
Reamhradh. preface. 
Reamh-orducha. fore-ordained. 
Reamh-eolas. fore-knowlcdgc 
Reamh, aithnich. to fore-know. 
Reamh-theachdaire. fore-runner. 
Reainh-fliealla' fore-fight. 
Reang. reins. 
Reangach wrinkled. 
Rcangadh. ftarving. Reafgach. ftubborn. 
Reic. fdl. 
Reic e. fell it. 
Reic e e. he fold it. 
Rciceadh. to fell. 
Reiceadoir. a feller. 
Rcidh. reconciled. 
Reidh. plain, level. 
Reidhlean. a plam field. 
Reidh. prepared, ready. 
Reingean. timbers of (hips. 
Reir. will, pleafure. 
Reir, do reir. according to. 
Rcis. a fpan. 
Reife. a race. 
Reite. agreement. 
Reiteachadh. reconciliation. 
Reithe. a ram. 
Reithe-flacaireachd. batttering- 

ram. 
Reodha. frofl. 
Reodhta. frozen. 
Reub. wound. 
Reubadh. tearing. 
Reubainn. robbery. 
Reubainnear. a robber. 
Rcudag. a mite. 
Reult. a ftar. 
Reultadh. flars. 
Reultagach. ftarry. 
Reult-tlhraoith. altrologer. 
Reult-eolas, aftronomy. 
Reult-cluigearan. conftellation. N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGU3 BEURLA. 129 keum. phlegm. 
Reumach. phlegmatic. 
Reufan- reafon; 
Reufunta. reafonable. 
Reufunachadh. reafoning. 
Ri, righ. a King. 
Ri, ris. to, againft. 
Ri ! interjettion ! 
Ria, with, or againfl her. 
Riabach. briftly. 
Riabag, a patch, a clout. 
Riabhag a lark. 
Riabhag monaidh. a tit-lark. 
Riabhan. thin fmooth grafs. 
Riach. brindled. 
Riachan. brindly. 
Riachdanas. neceflary. 
Riachdanach. incumbent. 
Riadh. interell of money. 
Riadhach. darkilli. 
Riagh^ilt. a rule, a canon. 
Riaghluchadh. regulating. 
Riaghailteach. fober, regular. 
Riaghlui'-ear. fupreme ruler. 
Riamh. ever, pafl time. 
Rian. to fettle a thing. 
Rianachadh. to diftribute; 
Rianaii. well difpofed, 
Rianaich. divide. 
Riaraich portion out. 
Riaracha. to pleafe. 
Riar. pleafure. 
Riafg. ley ground. Riafgach. moorifh, heathy. 
Ribh. to you, againft you. 
Ribeag. a whilker. 
Ribheid. a pipe, or reed. 
Ribeagan. hairs of the noftrils; 
Ridere. a knight. 
Ridear-arm. an ambour-bearer. 
Ridere nan fpleadh. a Don 

Quixote. 
Rideall. a riddle, a feive. 
Ridealladh. to riddle. 
Rig. to reach a place. 
Rigeam. I will reach. 
Righeachd. a kingdom. ^ 
Righ-chathair. a throne. 
Righ-cholbh. a fceptre. 
Righ-chorun. a royal crown;" 
Righ-nathair. a cockatrice. 
Righinn. tough, flow. 
R-lghncacha. growing tough. 
Rimheach. curious. 
Rimheach. precious. 
Rimheadh. carefling. 
Rimhinn. a gallant woman. 
Rinn me. I did. 
Rinneadh, It was done^ 
Rinn nan rufg. apple of the «ye4 
Rioblach. ragged. 
Riochd. likenefs. 
Riobhaid. a reed. 
Rioghail. kingly, 
Rioghacha. to reign, 
Rionnach. a mackerel, R I3» N. FIIOCLAIR CAIDHLIG AGUS BEURLA; Rireadli. in reality. 

Do rireadh. very true. 

Ris. unto him. 

Ris, aris. again. 

Riu' unto them. 

Rium. unto tne. 

Riut. unto thee. 

Riubh. unto you. 

Roromh. before. 

Roi'bhias. fore-tafte. 

Ro, Ro-mhor. the fuperlative, 

very much. 
Ro-ghlic. very wife. 
Ro-bhiafla. moft fweet. 
Ro-mhuith. moft good. 
Ro-dhiieas. very dear. 
Ro bheartach very rich. 
Ro-chardail. very friendly. 
Ro-fhonadh. very happy. 
Ro-churam. too much care. 
Ro-bhaidheach. very compaf- 

fionate 
Ro-bheag. very fmall. 
Ro-thaitneach. very pleafant. 
Roc. a rock. 

Ro-thalmhaidh. very bulky. 
Rocach. rocky. 
Rocus. a rook. 
Roghain. choice. 
Roghnacha' to make choice. 
Rogha. the beft. 
Rod. a way. 
^od mor. highway. Rod treud. retreat. 
Rodagach. gall. 
Roibean. a whifker. 
Roimh cheile. confuficn. 
Roi' chraicean. fore-fkin. 
Roineach. h.niry. 
Roineachail. hairinefs. 
Roinn. a point. 
Roinn. fliare, divifion. 
Rolnneas. to divide. 
Roi' ifeal. very low. 
R.ofaid. rofin. 
Roiftinn, gridiron. 
Roithlean. a wheel, a circle. 
Roladh. a roll, a volunie. 
Rolladh. to roll. 
Rollaire. cylinder. 
Rolag f heoir. fwath of hay. 
Romham. before me. 
Romhpa. before them. 
Roimpe. before her. 
Romhuibh. before you. 
Ronall. Ronald. 
Ron. feal-fifh. 
Ron. tail, hair. 
Ronn. rheum. 
Ronnach. fnotty faliva. 
Ronnghalar. rheumatifm. 
Rongas. a rung. 
Rongaire. a driver of hoops^ 
Rongaire. a flow perfon. 
Ropadh. a rope. 
Ros. a rofe. N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. '31 Ro*. a promontary. 
Rofdadh. to road. 
R.OS. an ifthmus. 
Rofaiil. boafting. 
Rofaileach. gafconadlng. 
Rofg. the eye fight. 
Rofgail. clear fighted. 
Rofachd. midiap. 
Roi'thaghadh. to predeftinate. 
Roth, a wheel. 
Roth'lair. a wheel-right. 
Ruadh. reddilli. 
Ruadhan. fomewhat red. 
Ruadh-ag. a young hind. 
Ruabh-bhoc. a (lag. 
Ruadh-thuil. flood of water. 
Ruagadh. chafing. 
Ruagaire. a purfuer. 
Ruagaireachd. hunting away. 
Ruais. a ftupid fellow. 
Ruaig. a flight. 
Ruaimle. to agitate water. 
Ruamhar. delving. 
Ruanail. lying. 
Ruanachd. rLmancing. 
Rxibadh. to rub. 
Ruarai. Roderick. 
Riachan. the throat. 
Ruchd. a rick of hay, Sec. 
Ruchail. rumbling. 
Rud. a thing, 
Rudan. the knucle. 
Rug. overtook. E.ugadh. was born. 
Rugh. rue, an herb. 
Rugha. a point jutting into 

the fea. 
Ruidhe. ray. 
Ruidhe gruaidh. fhame faced- 

nefs. 
Ruighe. the arm. 
Ruifg. fnells. 
Ruifg. make bare. 
Rufgadh. peeling. 
Ruifgte. dripped naked. 
Ruifg-fliul, eye-lid hairs, 
Ruifeal. rafli. 
Ruith. running. 
Ruith me. I ran. 
Ruithe, e. he will run. 
Ruitheach. hand-culTs. 
Ruiteach. ruddy. 
Rum. a room, fpace. 
Rumach. a marfli. 
Run-fheomar. Council Cham- 
ber. 
Run. a fecret, purpofe, incli- 
nation. 
Runach. a miftrefs. 
Runaich e. defire it, 
Runaich. a confident. 
Run-chleirich. a fecretary. 
Run diamhair. a myflery. 
Run-pliairtich. one who gets 

a fecret. 
Rurgaid, rhubarb. 
R 2 13a N. FHOCLAIR OAlDHLie AG17S BEURLA, Rufg. a fleece. 
Rufgan. a piece of fkln. Rufgadh. to make bare. 
Ruta. a ram. S, as was obfcrved before, is 
the only mutable confonant 
that takes another mutable af- 
ter it. 

Sa. in thee. 

Sabaid. a fquable. 

Sabh. fpittle. 

Sabh. falve, ointment. 

Sabh. a faw. 

Sabh-laimhe. a whlp-faw. 

Sabhadh. to faw. 

Sabhadoir. a fawer. 

Sabhadh. forrel. 

Sabhail. fpare. 

Sabhala' faving. 

Sabhailt. fafety. 

Sabhalaich. one that favcs. 

Sabaid. Sabbath. 

Sabhal. a barn. 

Sabhfair. a faufage. 

Sabhfadh. a fauce. 

Sac. a fack, a bag. 

Sacan. a fmall bag. 

Sac-eadach. fack-cloth. 

Sacuchadh. preffing in a bag. 

Sac-dhlolaid, fac dhrathair. pack- 
faddle. 

Sadach. mill-duft. Sidadh. to duft. 
Sigiiirt. a pricft. 
Sagairtcachd. prieft-hood. 
Safgun. England. 
Sdibhir. opulent. 
Saibhreas. wealthinefs. 
Saigean. a little thick man. 
Saighead. an arrow. 
Saigheadoir. a foldier. 
Saighdearachd. brave a£lions. 
Sail, a beam. 
Sail, the heel. 
Saileag. a heel piece. 
Sail bhrugha. a bruifed heel. 
Saile. fak-water. 
Sail chuach. a violet. 
Saillcar. a falter. 
Sailleadh. pickling. 
Saill. fat, greafe. 
Saillte. faked. 
Salm. a pfalm. 
Sailm. pfalms. 
Salmadoir, pfalmift. 
Saltair. pfaltery. 
Sakairt. treading. 
Saikhein. beams. 
Sailtichean. hatches. 
Saimh. fweet. N, FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. 133 Saimh. pleafure. 
Saimheachd. love of pleafure. 
Saimh-f hios. etymology 
Saifde. faucy. 
Saith. vile. 
Saitheas. vllenefs. 
Salach. filthy, nafly. 
Salachar. filthinefs. 
Salach. defiling. 
Sal. drofs, ruft. 
Sal-cluaife. ear-wax. 
S^lan. fait. 

Salan-aoghan. a fait pan, 
'S am. I am. 
Samh. a bad fmell. 
Samh, reft. 
Samhach. quiet, flill. 
Samhadas. quietnefs. 
Samhach. helve» or haft, 
Samhan a little dog. 
Samhain. all faints. 
Samhnadh. hallow-day. 
Samhail. the like. 
Samhlacha'. likenefs. 
Samhlacha'. comparing. 
Samhladh. to refemble. 
Samhla. an apparition. 
Samhradh. funimer. 
Samhrag. clover. 
Samhfa. feed of forrel. 
S an. in. 
Sanas. a whifper. 
3inas. a warning. Sanafan. a gloffary. 
Sannt. covetoufnefs. 
Sanntugha. coveting, lulling, 
Sainntach. greedy. 
Shanntaiche e. lie coveted. 
Sannt-biodh. an appetite. 
Saobh. foolifli. 
Saobhadh. going aftray, infa- 
tuation. 
Saobh-chial. witlefs, nonfenfe* 
Saobh-chrabha'. hypocrify. 
Saobh-chreidimh. heterodoxy, 

fuperflitious. 
Saobhnos. bad manners. 
Saobhnoliich. peeviflmefs. 
Saod. care, attention. 
Saodmhor. good management. 
Saoducha' to conduft. 
Saoghal. the world. 
Saoghalta. worldly. 
Saoghaltachd. worldlincfs. 
Saoghalach. long lived. 
Saoi. generous, pious. 
Saoi. worthy, godly. 
Saoidh. hay. 
Saoilfin. thinking. 
Saoileam. I think fo. 
Saor. a carpenter. 
Saor. cheap. 
Saor. free. 
Saoradh. to free. 
Saorfain. freedom, cheapnefi. 
Saorfain. requital. »34 N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. Saorfaineachd. wrIght-Mork. 
Saoranach. a freeman. 
Saor-chridheach. cjndid, free- 
hearted. 
Sior thoH. free-will. 
Saothair. labour. 
Saothracha. labourinj:;. 
Saothrach. hard working. 
Saothair. tollfome. 
Saothraicheadh. land-labourer. 
uS.^.r. very, fuperlativc particle. 
Sar-mhaith. very pood. 
Sar-mhaifeach. more beautiful. 
Sar-p;hniomh. a great adlian. 
Sarachadh. to diftrefs. 
Saraighte. to overcome. 
Sardal. a fprat. 
Sas. faft hold. 
Sas. ftraitened. 
Safachd. fufficiency. 
Safaichear. will fitisfy 
Sathach. full fitiated. 
Safdachd. felf-fufiiciency. 
Safdadh. eafy, indifferent. 
Sath. plenty. 
Sathadh. a pu(h, a thruft. 
i>athalvn. Saturday. 
Sbruilich. fragments. 
Sbairn. agony. 
Sbairncal. agonizing. 
S'.agadh. llraining, a chink. 
8cail. a (hadow. 
t>caiksn. a fan, ua"»brclla. Scaileach. fliadowy. 
5jaileachd. darknefs. 
Scailp. a hollow cave. 
Scalneadh. a fudden cleft. 
iScainteach. cleaning afunder. 
Scair. a rift in timber. 
Scairteachd. loud crying,.flireik- 

Scaireap. l;;vifhnefs. 
Scairt. the midriff, caul. 
Scairt. brifk, lively. 
S'jairteil. , cleverly, brilkly, 

boldly. 
Scaite. cut off. 
Scaiteach. fliarp. 
Soala. a bowl, a bafon. 
Sea! an. weighing fliells. 
Scalog. a fervant. 
Scalachan. a bird in the neft. 
Scallais. mocking. 
Scannail. fcandal, flander. 
Scannaileach. fcandalous. 
Scannradh. difperfing. 
Scannraite. frightened. 
Scarbh. cormorant. 
Scarlaid. fcarlet. 
Scathach. (beddings of trees. 
Scat, a flcate. 
Scathach. bafliful. 
S^eachog. hawthorn-berry Sceacli. 
Sceilc. 
Sccilm. hawthorn, 
furprife. 

vain prattling- N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. Sceilmeal. talkative. 

Sceil. fidll. 

Sceip. a bee-hive. 

Sceir. a fea rock. 

Sceireach. rocky. 

Scian. a knife. 

Scian-phronuidh. a choping- 

knlfe. 
Scian bhearaidli. a rafor- 
Sciob Sciobadh. a Ihlp, or boat 

crew. 
Sciobair. a pilot or Ikipper. 
Sciobal. a barn. 
Sciobalta. tight, neat. 
Sciuradh. hafty words. 
Sciura'-focail. provoking 

words. 
Sciurail. reproachful. 
Sclamhadh. feizing by force. 
Sclamhaire. an ufurper. 
Scleat. a flute. 
Scleatair. a flater. 
Scleo. boafting. 
Scleoid, a fop. 
Scleoideil. foppifli, filly. 
Scod. corner of a fail. 
Scoideag. a coquet. 
Scoideas. coquetry, 
Scoil. a fchool. 
Scoilear. a fcholar. 
Scoilearachd. fcholarfliip. 
Scoilt. cleave. 
Scoiltean. a fplinter, a ckft. Scoltadh. to ilit, to rend. 
Scoitiche a mountebank. 
Scolb. a prick. 
Scolb. a wattle for tlutcl.. 
Scolb. a fplinter. 
Scornan. the throat. 
Scor. a notch or mark. 
Scor. fcarify. 
Scoradh. to fcarify. 
Scor-f hiaclach. buck-toothed. 
Scoth-Iong. a yacht. 
Scoth. a fmall boat. 
Scotan. a fmall flock. 
Screab. a fcab. 
Screabach. fcabbed. 
Screach. a fhriek, a fcreech. 
Screachai!. fcreeching. 
Screachag. a jay. 
Scread. a wild cry. 
Screadail. loud crying. 
Screataidh. difgufting. 
Screatachd. abhorring. 
Scriob. a fcratch. 
Scriobadh. to fcratch. 
Scriobach. the itch. 
Scrioban. a curry-comb. 
Scrobati. crop of a bird. 
Scrodha. a fcrew. 
Scrogag. an oatli. 
Scroth. a turf. 
Scrotha. to drag or pulh- 
Scrubaire. a fcrub. 
Scrudadh. to fearch. N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGDS BEURLA. Scrudadh; examining. 

Scuirt. the lap. 

Sdad. flop, (lay. 

Sdadaich. floppage in fpsech. 

Sdaid. flate, condition. 

Sdaideal. goodly, (lately. 

Sdaide. a furlong. 

Sdair. hiftory. 

Sdeall. a fpout of water. 

Sdcalladh. fpouting. 

Sdealladoir* a fyringe. 

Sdeig. a flice, a flake. 

Sdeig-bhraghad. the gullet. 

Sdeigh. defence. 

Sdeld. a fleed. 

Sdiall. a flreak, a flripe. 

Sdiallacli. party coloured. 

Sduir. the helm. 

Sduireadh. the helm. 

Sdiuradair. one that fleereth, 

Sdoc. a trumpet. 

Sdoideil, fulky. 

Sdoil. beads. 

Se. it is. 

>Se. he, him. 

Se. fix. 

Seabhag. the fpleen. 

Seabhag. falcon-hawk. 

Seabhagair. Falconer. 

Seabhadair. a wanderer. 

Seacadh. withered. 

Seacachadh. drying up. 

Seach m'aii feach. one by one. Seach a chEile. one from znh- 
ther. 

Seach. on the other fide. 

Seachad. pafTing by, afide. 

Seachad. to lay up. 

Seachain. fliun. 

Seachnadh. to fhun, to avoid. 

Seacham. to pafs by m^ 

Seachd. ftven. 

Seachduin. a week, feven- 
days. 

Seachd- reultan. feven flars. 

Seachduin na lua'radh. ember-; 
week. 

Seachd-f hilt, feven-fold. 

Seachd-mhios; September. 

Stachd-fhliofnach, heptagon. 

Seach-labhraddh. allegorical. 

Seachran. going aftray. 

Seach fheadh. double entered, 

Seachran. an error. 

Seachranach. wandering. 

Seach-rod. a by-path. 

Seadh. yes. yea. 

Seadh. it is. 

Seadhail. fenfible. 

Scadhach. having a meanings- 
Seagal, rye. 

Seagh. efteem 

Seagh. a meaning. 

Seaghach. courteous. 

Seal, a fpace of time. 

Sealbh. cattle, a drove. N. FHOCLAIPw GAIDHLIG AGUS BEURLA. 137 Sealbh. poffcffion. 
Sealbhacha'. pofTefling. 
Sealbhadoir. a proprietor. 
Sealbhag. forrel. 
Sealbhag nan fiodh. mountaln- 

forrel, 
Sealbhan. the throat, 
Sealg. hunting. 
Sealgair. ahuntfman. 
Sealgaireachd. hunting, hawk- 
ing. 
Sealg-bhata. a hunling-pole. 
Seall. behold. 

Sealladh noifich. raree-fhow. 
Seamadh. winking 
Seamrag. trefoil, clover. 
Seamh. mild, modefl:. 
Seamhas. quietnefs. 
Seamhfail. fortunate. 
Sean. old. 
Sean, charm. 
Seanadb. charming. 
Seanadh. denying. 
Seanadair, a charmer, 
Seanadh. a fynod. 
Seanachas. antiquity. 
Seanadoir. a fenator. 
Sean-fheara; a presbytery. 
Seanmhor: profperous. 
Sean-aois. old age. 
Sean-duine. an old man. 
Sean-bhean. an old woman. 
Sean athair- a grand-father. 

t F Sean-rnhathair. a grand- mo- 
ther. 
Sean-f hocal. a proverb. 
Sean-radh. an old faying. 
Sean-nbs. an old cuftom. 
Seang. flender, fmall. 
Seangacha. making flender. 
Seangan. an ant, emmit. 
Sean-ghille. an old bachelor; 
Seanoir. an elder, a Druid. 
Sean-tiomna. old Teftament. 
Seanfair. chaunter. 
Seanfair. drone of a bag-pipe; 
Searbh. bitter, four. 
Seapadh. to fneak. 
Searbhadas. bitternefs. 
Seapatr. one that fneaks. 
Searbhadair. a towel. 
Searbh- ghloir. vain boafting; 
Searog. a fweet-heart. 
Searcair a lover. 
Scarg. v/ithered. 
Seargadh. confumed. 
Searmoin. a fermon. 
Searmonacha. preaching. 
Searmonaiche. a preachero 
Searrach. a foal, a colt. 
Searrag. a bottle. 
Seas, ftand. 
Seafamh. (landing. 
Seas-dubh. a ftandifh. 
Seafg. barren. 
Seafgach. barren cattle; 138 N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS EEURLA. Seafgaireachd. being at eafe. 
Seafgaire. eafy. 
Scafgan. gleanings of corn, 
Seafganach. old bachelor, 
Seafjj[air. foft, effeminate. 
Seafmhach. firm, ftedfaft. 
Seath. fix. 

Seathnar, fix in number. 
Seiche, a flcin, a hide. 
Seath-bhog. marjoram. 
Seicleadh. heckling. 
Seid. blow. 
Seideadh. blowing. 
Seid. a belly-full. 
Selbh. poffeffion. 
Seilichig. a fnail. 
Seile. a fpittle. 
Seileadan. fplt-box. 
Seileadan. nofe-napkin. 
Seilelch. willows. 
Seilear. a cellar. 
Seilg. hunting. 
Selleafdair. flower-de-luce. 
Seillean. a bee. 
Seileunn. a flieep-ked. 
Seimh. mild, fmooth. 
Seime. fquinting. 
Seimealair. a chimney. 
Seine. Jean. 
Seinfireachd. fcniority. 
Seinfir. anceftors. 
Seinn. . fing. 
Seinncachd. finging. Seinnenr. a finger, a fongfter. 
Seinnlbh. fing ye. 
Seirbheis. fervice. 
Seirbhifeach. a fervant. 
Seirc. charity. 
Seirccil. charitable. 
iSeircean. a d.irling. 
Seircear. an wooer. 
Seiiig. trefoil, clover. 
Seirgean. a confumptive perfon. 
Seirgte. lean, fickly. 
Seirfealach. a robufl: perfon. 
Sfifd. a fiege. 
Seifdeadh. befieging. 
Seife. a fit match. 
Seifeail. humane, mild, com- 

pafTionate. 
Seifion. SefTion, a Court. 
Seifreach. a plough of hcrfes. 
Seifreach fhearaln. a plow-land. 
Seod. a hero. 
Seoid. heroes. 
Scol. a method. 
Seol. a fail. 
Sebladh. failing. 
Seoladair. a faiior. 
Seol-mrra. a tide. 
Seolam. I will direft. 
Seoha. neat, fkilful. 
Seoltachd. methodical. 
Seomar. a chamber, a room. 
Seomar-leaba. a bed room. N. THOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA, :39 Seomar-culaidh. a veftry, a 

ward- robe. 
Seomar-diteadh. a dining-room. 
Seomar-araich. a nurfery. 
Seomrach. full of chambers. 
Seonaid. Janet. 
Seomarair. a chamberlain. 
Seorfa, gne. fort, fpecies. 
Seth, gu feth. altogether. 
Seud. a path, a way. 
Seud. a jewel. 
Sejdain. jewels. 
Seudair. a jeweller. 
Seul. a feal. 
Seuladh. fcaling. 
Seumas. James. 
Seun. prote6ting, charming. 
Seunmhor. enchanting. 
Seunadh. denying. 
Sgabag. a winter mart. 
Sga'fgath. fake of. 
Sgabadh. confuming. 
Sgabtaidh. M'afted, difpetfed. 
Sgabard. a fheath. 
Sgadan. herrings. 
Sgadan-garbh. old-wife-fifh. 
Sgagadh. to fplint. 
Sgaltadh. fcalded. 
Sgairneach. broken pieces. 
Sgairp. a fcorpion. 
Sgairt. bawling out, 
Sgairteachd. loud crying. 
Sgaiteach. burfting, ilormy. 

S2 Sgalanta. (hrill nolfv.. 
Sgallach, bald. 
Sgallagach. bird-feed. 
Sgamhan. the lungs. 
Sgamh-ghalar. confumption of 

the lungs. 
Sganain. the c-iu'. 
Sgaog. a giddy woman. 
S'^aoil. fcatter. 
Sgaoileardh. fpreading. 
Sgaoilear fhall fcatter. 
Sgaoim. fright, fear 
Sgaoth. a fwarm. 
Sgapadh. profufcnefs. 
Sgarachduin. feparating, 
Sgaradh. feparation. 
Sgaradh. grief, woe. 
Sgathadh. deftru^lion. 
Sgathan. a looking glafs. 
Sgath-bhard. a fatirift. 
Sgath-lann. a gourd, a cover. 
Sgeadachadh. drefs. 
Sgeaduighte. drefled, clothcf^; 
Sgeaduicheam. I will adorn. 
Sgeadais. ornaments. 
Sgeallagach. wild-muftard. 
Sgeslb. a fplint, 
Sgealbadh, to fplint. 
Sgeamh-chran. polypody. 
Sgcanadh. a furious look. 
Sgeanach. wildnefs. 
Sgea'rach. ingrafting. 
Sgeig. hilTing, taunting. !|4» N. FHOCLAIR GAIDHLlG AGUS BEURLA, Sgeiglre. a buffoon. 
Sgeigearr.chd. wanton, mlrtli. Sgeith. a vomit. 
Sgeithrich. vomiting. 
Sgeolach. an ancient cup. 
Sgethe. handle of a (hield. 
Sgeiil. a (lory, news. 
Sgeulachd. hiflory. 
Sgeuiaiclie- a news-monger. 
Sgiamh. fair, beauty. 
Sgiamhach. bea'.tiful. 
Sgiamhiachd. fquallng. 
Sgiamh-bhreacda. gilding. 
Sgiath. a ftiield. 
Sgiach. a wing. 
Sgiathach. winged, 
Sgige. jeering. 
Sgigeail. fcornful. 
Sgigeadh. ridiculous. 
Sgllleag, a fmall peeble. 
Sgllkan. a fliilling. 
Sgiobul. fklrt of a garment. 
Sgiolladh. to fhell grain. 
Sgiollamail. loquacious. 
SgioUta. prepared. 
5gioradh. mifchance. 
Sgireachd. a parifh. 
Sgireachdail. parochial. 
Sgioth. weary. 
Sgiothas. fatigued. 
Sgiothachz- wearying. Sgiuchadh. to Rartle, 

Sgiuman. the neck. 

Sgiurfair. a fcourge. 

Sgiunach. rapid work. 

Sgiurfcidh. whipping. 

Sglamhadh. to fcold. 

Sgleip. idicnef?. 

Sgleipeara. an idle fellow. 

Sgiiurach, a tawdry woman. 

ggliurachd. idle golFiping. 

Sgob. fnatch. 

Sgobadh. to bite. 

Sgob as e. drink it off. 
Sgolbanach. a ftrippling. 

Sgolbanta. flender. 
Sgreabhag. a cruft. 
Sgriobaire, a graving tool, 
Sgriobadoir. a grater. 
Sgriohan. a wool cud. 
iSgriobh. write. 
Sgriobhadh. writing. 
Sgrlodan. a tra£l:. 
Sgriobhadair. a writer, a cleik^ 
Sgriobtuir. Icripture. 
Sgrios. deftruclion. 
Sgriofadh. to deftroy. 
Sgriofail. deftrudive. 
Sgrudadh. fearching. 
Sgruigean. neck of any thing. 
Sgrutach. rapid fpeaking. 
Sguab. a fiieaf. 
Sguaban. (heafs. 
Sguabach. a befom. N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. ^,9 Sguabadh. fweeping. 
Sgud. a fcout. 
Sguab-eadach. a cloth brufh, 
Sgudaln. a fmall flock. 
Sguibhir. an Efquire. 
Sguirfeadh. to fcourge. 
Sguir. ceafe. 
Sguirfear. , a whip. 
Sguir lad. they ceafed. 
Sguitfeadh. threfhing. 
Sguitfear. a beetle. 
Sgum fcum. 
Sgumadair. a fcummer. 
Sgumrag. a cinder wench. 
Sguman, a rig of corn. 
Sgur. ceafing. 
Sguradh. fcourlng. 
Sgurain. grath of wafhing, 
Sgutachd. quick walking. 
S\. {he, her. 
Sia. fix. 
Siabann. foap. 
'S lad. they, them. 
Sian. ftorni, rain. 
Siann. yelling noife. 
Siannail. fcreaming. 
Siar. afide. 

Siaradh. avoiding a flroak. 
Slar-fliuil. fquint eye. 
Slbh. ye> you. 
Sibheaka. civil. 
Sighinn. venifon. 
Sighean. failles. oileadh. dropping. 

Sile. a fpittle. 

Sile nan full, dropping of the 

eyes. 
Silteach. running Iflue. 
Simplidh. fimple. 
Simplieachd. fimplicity. 
Sin. that. 

Sinneadh. nipple, teat. 
Sineadh. delaying. 
Sineadh. ftretching, 
Sineam. I will ftretch. 
Singilte. fingle, alone. 
Sinn, we, us. 
Sinnfeora. progenitors. 
Sinteach, ftraight. 
Sinteag. a pace. 
Siobhag. a ftraw. 
Siochalre. fairy like. 
Sioda. filk. 
Siodall. filky. 
Siol. corn. 

Siol-chur. fowlng corn. 
Sioigan. refufe of corn, 
Sloladh. a fy liable. 
Sioladh. dropping. 
Siolan. flraining. 
Siolgadh. to pick, to choofe. 
Siolmhor. fertile. 
Siolmhorachd. fertility. 
Siol-fhulleach. running eyes 
Siolalfte. a cherry. 
Siomaide. a mallet. 142 N. PHOCLAIR GAIDHLIG AG'us BEURLA. Sloman. a rope of draw. 
Sion. a (lorm. 
Sionail. flormy, rainy. 
Sion bhuailte. weather beat- 
ten. 
Slonnach. a fox- 
Sior. long countlnuance. 
Siorruidh. everlafling. 
Siorruidheaclid. eternity. 
Sior-bhraoile. conftant noife. 
Sior-chainnteachd. continual 

talking. 
Sior-eigheadh. conftant crying. 
Sior-iarruidh. importunity. 
Sior-lofgadh. ever burning. 
Siolann. a ftrainer 
Sios. down. 
Shios. below. 
Sio3-fuas. topfy turvy. 
Siofar. a pair of Ihears. 
Sirreadh. feeking. 
Sirream. a ftieritf. 
Sifteal. a ciftern. 
Sith. peace. 
Sith-chainnt peaceable. 
Sitli-bhailte. civil. 
Sithchail. placable. 
Sithchoimhdear. a conllable. 
SItheacIudh. to pacify. 
t .Irh-bhtifeadh. quarreling. 
Slth-bhreithcanih. juftice of 

the peace. 
SitLIjiin. vcnifou. Sitreach. neighings of a liorfc 
Sithidh. attempt to hurt. 
Siubhal. meafure in mufic. 
Siubhlach. fwift, fpeedy. 
Siubhlam. I will move. 
Siucar. fugar. 
Siudan. to fwing. 
Siurdan. a rattling noife. 
Siurtach. a ilrumpet. 
Slurtachd. whoredom. 
Slabhgan. a fea-weed. 
Slabhraidh. a chain, a crook. 
Slacan. a beetle. 
Slacairt. beating v/ith a beetle. 
Slacan draoi'eachd. a magicai 

rod. 
vSlad. theft. 
Sladaiche. a robber. 
Sladadh. to plunder. 
Slad-mhortadh. murder and 

robbery. 
Slaib. mire. 
Slaim. great booty. 
Slainte. health. 
Slainteal. healthy, 
Slamban. curdled milk. 
Slaman. light, mift. 
Slan. whole, entire. 
Slan-leat. farewell. 
Slanachadh. to heal, to nurfe. 
Slanui'ear. a faviour. 
Slan-lus. ribworth. 
Slaod. very much. N. FHOCLAIR GATDHLIG AGUS BEURLA, H3 Slaodadh. to drag. 
Slaodan. a fmall raft. 
Slapaire. a floven 
Slat, a yard or rod. 
Slatag. a twig. 
Slat-iafgaich. a fifliing-rod. 
Slat-brodaidh. a goad. 
Slat-mhara. a tangle. 
Slat-mharcachd. a riding-whip. 
Slat-rioghail, no' fliuaohcantais, 

a fceptre-v/and. 
Slat-fhuil. fail-yard. 
Sleachd. kneel. 
Sleachdadh. fubmlffion. 
Sleachdam. I will yield, bow. 
Sleagach fneaking. 
Sleagh. a fpear, a war lance. 
Sleaghach. armed with a fpear. 
Sleamhain. flippery. 
Sleannhnacha. flipping. 
Sleimhnichd. flipperynefs. 
Sleimhne, more flippery. 
Sliabh. a large mountain. 
Sleibhte. mountains. 
Sliabh-ear. mountaineer. 
Slias, flies. the fide, or 

thigh. 
Slige. a fliell. 
Slige chreachain. a fcollopped- 

fhell. 
Slige neamhnuid. mother of 

pearl. 
Sligeach. (hcUy. Slige-tomhais. fcale of a bal- 
ance. 
Slighe. a way, a road. 
Slighe cham. a crooked way. 
Sligheach. artful, fly. 
Slighearachd. craftinefs. 
Slinn. a weaver's fliuttle. 
Sllnnean. the fhoulder. 
Sliunean muilt. a flioulder of 

mutton. 
Slinnteach. houfe-tiles. 
Sliochd. feed, offspring. 
Siioclid. a tribe, a family. 
Sliochd buileadh. mark of a 

ftroke. 
Sliogadh. to fmooth. 
Shorn, fleek, flim. 
Sliomadh. to flatter. 
Shop, a lip. 

Sliopach. blubber hpped. 
Slios. fide of a frith. 
Sliofag. a chip, a fpcal. 
Sliafadh. to flice. 
Slifeagan. fliavings. 
Sloe, a pit, a liollow. 
Slocan. a little pit. 
Slocach. full of pits. 
Sloc-guail. a coal-pit. 
Slod, lod. ftanding pool. 
Slodhag. flint, or lining of a 

horn. 
Sloinne. firname. 
Sloinntearachd. genealogy. 144 N, FHOCLAIR GAIDHLIG AG US BEURLA. Sloinntear. a genealoglfl. 
Sloitearr. a villain. 
Sloitearachd. villiany. 
Sloit. roguery. 
Sloit. iron ore, Sec. 
Sluagh. a multitude. 
Sluaghmhor. much people. » 
Sluagh-coife. inf.mtry. 
Sluagh-marcach, marc-fliluagh. 

cavalry. 
Sluafaicl. a (hovel. 
Slugadh. fwallowing. 
Slugach. that fwalloweth. 
Slugaid. a miry flough. 
Slugan. the throat or neck of a 

bottle. 
Siug-pholl. a whirlpool. 
Slugaire. a glutton. 
Smachd. correction. 
Smachdacha. reproving, chaf- 

tifing. 
Smachdail. authoritative. 
Smachdaire. one that corre£ls. 
Smachd-lann. houfe of correc- 
tion. 
Smad. avi^eing. 
Smadail. threatening, 
Smagail keeping under. 
Smag. a paw. 
Smal. fuuffof a candle. 
Smaladair. fnuffers. 
Smal. forrow^. 
Smalan. vexation. Smarag. an emerald. 
Smeachan. the chin. 
Smearachd. feeling, handling. 
Smeid fmeideadh. nodding, 

winking, figning. 
Smeorach. a mavis. 
Smeuran. black-berries. 
Smid. a fyllable. 
Smig. the chin. 
Smigein. a fmile. 
Smior. marrow. 
Smior. the befl:. 
S'.niorail. brific, lively. 
Sniiotach. crop-eared. 
Smodan. a fpot, nafty, 
Smuain. a thought. 
Smuaineadh. reflections. 
Smuainteacha' meditations. 
Smuaintin. thoughts. 
Smuaintichim. I will mufc. 
Smuairin. grief. 
Smuaireanach. fore vexed. 
Smuais. fat, greafe. 
Smuals. break in pieces. 
Smucail. fnoring. 
Smudan. ring-clove. 
Smudan. fome fmoke. 
Smugaid. a fpittle. 
Smugadh. fpitting. 
Smugaid na cumhaig. cuckow- 

fpittle. 
Smugail. phlegm. 
Smuid. fmoke, vapour.' N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. MS Smuideal. fmoky. 
Smuidrich. fmoking. 
Smuirnean. mote in the eye. 
Srnurach. duft, mote. 
Smutach. fliort-fnout. 
Snagan daraich. a wood-pecker. 
Snaidh. to fnead. 
Snaidheadh. lopping off. 
Snag, the hickup. 
Snag-labhairt. ftammering. 
Shagadh f hiacal. gnafliing of 

teeth. 
Snagadh. crawling. 
Suagan. flow, creeping. 
Snagalre. flow of motion. 
Snaim. a knot, a band. 
Snaime. knitting. 
Snamh. fw^imming. 
Snamh-luath. fvvift of fwim- 

ming. 
Snamhaich. a fwimmer. 
Snamhach. ' a float. 
Snaoifean. a fnuff. 
Snaoifinichd. fauffing. 
Snap, pull the trigger. 
Snapail. flafhing in the pan. 
Snas. decent. 
Snafmhor. very elegant. 
Snafach. very nice. 
Snafach. veiy neat. 
Snafta. brave. 
Snath, thread, yarn. 
Snatl\ain. a thread. 

T Snath, fuigheal. fewing thread, 
Snathad. a needle. 
Snathadachan. a needle cafe. 
Sneachd. fnow. 
Sneachdach. fnowy. 
Sneagh. a nit. 
Sneaghach. full of nits. 
Snidhe. drops from the roof. 
Sniomh. twifting. 
Sniomh. fpinning. 
Sniomhaiche. one that fpins. 
Snodhach, juice. 
Snoigheadair. a hewer. 
Snoighte. hewn, carved. 
Snoighe. to hew, to carve. 
Suuadh. appearance. 
Snuadh-mhor. well looked. 
So, dean fo. this, do this. 
So, 'an fo. here. 
So. the compofitivc particle. 
So-aithneach. well known. 
So-aomadh. eafy perfuaded;' 
So-theagafg. teachable. 
So-bhiafda. favoury. 
So-bholtrach. fragrant. 
So-dheanta. eafy done. 
So-fhaicfin. vifible. 
So-labhra'. affable. 
So-aireamh. eafy numbered; 
So-lubadh. yielding. 
Socharach. very obliging, 
Soreite. reconcilable. 
Sobh. fweet to the tafte; 146 N, FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BE'JRLA. Sobhall. delicious. 
So' nihor delicacies. 
Sobhrach. a primrofe. 
Soc. a plough-fhare, a fnout. 
Socach. a beak fnoiit. 
iSocair. eafc, reft* 
Sochair. eafy, yielding. 
Socrach bein^ at eafe. 
Socruighte. fettled. 
Sodan. fudden joy. 
Sodanach fondnefs. 
Sodarnadh. ftout for travel. 
Sodaire. a trotter. 
Soilbhcir. cheavful. 
tSoilbhcire. more chearful. 
Soilleir. manifeft, clear. 
Soilleircachd. clearncfs. 
Soilleire. more clear. 
Soil-leirfm. an axiom. 
Soillfe. brightnefs. 
Soillficheadh. to enliven. 
Soin. cflecm. 
Soinean. fair weather. 
So-fliion. calm, mild. 
Soineanta. meek, pleafant. 
* Soirbh. pliable, eafy. 
Soirbheas. profperity. 
Soirbheacha' profpering. 
Soirbheachd. affability. 
Soirinn. ferene weather. 
Soir-canta. mild, pleafant. 
Soirthe leat. farewell. 
Soirthe na cloinne. the womb. Soileag. a cylinder. 
Soifgeul. the gofpel. 
Soifgculach. evangclift. 
Soitheach, a veflel. 
Soitheamh. agreeable. 
Soithidh. comely, lovely. 
Solamh. Solomon. 
Sol. ere, before. 
Solar. provifiOHi 
Solaracha; to provide. 
Solaireacha. one who provides^ 
Solas, joy, comfort. 
Solafach. joyful. 
Solafacha. to rejoice. 
Solus, light. 
Solufach. full of light. 
Somhaiiein. a primrofe- 
Somalta. bulky. 
Somhlan. fafe and found. 
Sompla. a pattern. 
Somhairle. Samuel. 
Son. for the fake of. 
Sonadh. happy. 
Sonas. happinefs. 
Sonn. a hero. 
Sonn-mharcach. an aid de 

camp. 
Sonnta. courageous. 
Sonracha. appointing. 
Sonruigh. fix. 
Sonruighte. cfpecially. 
Sonraighte. particularly.- 
Sop. a wifp. N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGDS BEURLA. »47 Soplath. full of vvlfps. 
Sop-reic. a tavern (Ign. 
Soradb. to hefitate. 
Soraide. falutation. 
Saroidh. to conipliment. 
Sorb, nafty. 
Sorb-charn. a dung-hill. 
Sorbadh. to pollute. 
Sorbaiolreadh. a lampooner. 
Sorchan. a ftraw ftool. 
Sorchan-leigldh. a gauntrec 
Sord. thrift. 
Sordal. economy. 
Soman, fkate fifh. 
Sorn. fnout, mouth of an oven 

or kiln. 
Sornanach. long chined. 
Soman, a fmall hillock. 
Sotal. flattery. 
.Softalach. cbmerous. 
Sotalach. fl attery. 
Soth. luxury. 
Sothbhail. luxurious. 
So-thuigfm. fenfible. 
Sothaire. a fpruce fellow. 
Spad. flat, dead. 
Spadach. cloudy. 
Spadag. a fillip. 
Spadadh. to knock down. 
Spadaighte. damaged. 
Spadal. a plough's ftafF. 
Spadum. I will benumb. 
Spadantachd, fluggiflinefs. Spad-chluafach. flat-eared. 
Spad-chofach. wry legged. 
Spad-phlucaich. blub-cheeked. 
Spad-(hrohach. flat-nofed. 
Spad-thineas. lethargy. 
Spag»^ a claw. 
Spagach. club-footed. 
Spagalre. a club-footed fellow. 
Spaid. heavy rain. 
Spaid-thalmhain. a land-flood* 
Spaidhir. a pocket hole. 
Spailleadh. to fwaddlc. 
Spain, a fpoon. 
Spainn. Spain. 
Spairn. a hard flruggle. 
Spairneil. wrefl:ling. 
Spairt. a plafh of water. 
Spairteachdi to fplalh. 
Spaifdeireachd. walking. ' 

Spal. a weaver's fhuttle. 
Spalag. huflc of peafe. 
Spalpaire. a fpruce man. 
Sparag. bit of a bridle. 
Sparran. a crifping pin. 
Sparr. a joift, enforce. 
Sparradh. to enforce, to drlv^ 

by nailing. 
Sparran- doruis. the bolt of a 

door. 
Speal. a fcythe. 
Speahdair. a mower. 
Spealadaireachd, mowing. 
Spealanta. ready fpoken. 
T2 I4S N. FHOGLAIR GAIDHLIG IGUS BEURLA. SpealantacKd. acutenefs. 
Spealg. a fpllnter. 
Spealgan, fplinters. 
Spealgadh' fpHtting. 
Speic. a fpikc 
Speiclelr. fpeflacles. 
^peid. a flood of water. 
Speid. good fpeed. 
Speidealachd. fuccefs, fuhiefs. 
3peir. a hough, an ham. 
Speirean. claws of a bird. 
3peireag. a fp arrow-hawk. 
Spelreach. clawed. 
Speis. to love. 
Spelfeil. to efleem. 
Speifealachd. fondnefs. 
^peur. firmament. 
Speuradair. a ftar-gazer. 
Speur-ghlan. fair weather. 
Spid. fpite. 
Spideal. fpiteful. 
Spidealachd. malicious. 
Spideall. an hofpital. 
Spideog. a nightingale. 
Spiolladh. to fnatch. 
Spion. pull. 

Spionadh. pulling, dragging. 
Spionadair. one that pulls. 
Spionnadh. ftrength. 
Spionnar. very flrong. 
Spionntagan. currants. 
Spiorad. a fpirit. 
Bpioradail. fpiritual. Spies, fpicc. 

Spiofraidh. fpiceries. 

Spiothag. 2 fmall (lone. 

Spionag. r. goofeberry. 

Spiiies. a hen-rooft. 

»Spirlein. a haminock, mif- 
chance- 

Spleadh. romance, 

Spleadhachas. fabulous. 

Spleadhach. vain-glorious. 

Spliuchan a tobacco pouch- 

Spollda. a joint of meat. 

Spold-laoigh. a loin of veal. 

Spong. a tinder fpunge. 

Spong. fpunks. 

Sporan. a purfe. 

Spor. a riding fpur. 

Sporach. a gun flint, claws, 
talons. 

Sporradh. to incite. 
Spors. derifion. 

Sporfadh. pride. 

Sporfalachd. felf-conceit. 
Spothadh. to geld, caftrate. 
Spothadair. one that gelds. 
Spraic. a reprimand. 
Spralceil. rebuking fharply. 
Spreidh. cattle. 
Spreidheadh. fcattering. 
Spreidhtidh. difperfed. 
Spreigp. to chide, to blame. 
Spreigeil. bold. N. FHOCLAIR GAIDHLIG A GUS BEURLA. [49 Sprochd. fadnefs. 
Sprochail. crop of a bird. 
Sprochdail. • fore grief. 
Sprogallle. dew-lap. 
Spruan. brufh-wood. 
Sprufail. fpruce, neat. 
Spruialachd. fprucenefs. 
Spuineadh. plundering. 
Spulneadair. a plunderer. 
Spuirfe. a milk-weed. 
Spurfan. a gizzard. 
Sput. fpout of water. 
Sput. bad drink. 
3putadh. to fpout. 
Srabh. a draw. 
Srabhach. plentiful. 
Sracaireachd. extortion. 
Sracaire. an extortioner. 
Sracanta. opprelTive. 
Sracadh. tearing. 
Srad. a fpark. 
Sradan. fparks. 
Sraid. a ftreet. 
Sraideag. a lane, a wynd. 
Sraideachd, walking. 
Sraith. a file of men. 
Sraith. a layer of hay, &c. 
Sramh. milk gufliing out. 
Srann. a fnore. 
Srannraich. fnoring. 
Srannan. hoarfenefs. 
Sraonn. a huff, pettifli. 
Sraonnadh. huffingly. Srath. a low valley, 
Srathach. an inhabitant of the 

valley. 
Srathair. a pack-faddle. 
Srathaire. a ftroller. 
Sreang. a ftring, a cord. 
Sreangach. full of ftrings. 
Sreangadh. to bind with cords- 
Sreang-tart. loadftone. 
Sreatha'. fneezing. 
Sreath. a row, a glafs. 
Sreathail. that is in rows. 
Sreathain. fpread on a kill un- 
der corn. 
Srian. a bridle. 
Srianadh. to bridle. 
Sriutach. quick rehearfal. 
Sriutaiche. one that repeats 

rapidly. 
Srol. fattin, gauze. 
Sron. the nofc. 
Sron. a promontary. 
Sronagaich. fmelling. 
Sronail. nafal found. 
Sruban. a fucking in. 
Srubadh. to fnufF. 
Sruth, druth. a learned man* 
Sruth. a ftream. 
Sruthan. a fmall ftream. 
Sruthanach. full of ftreams. 
Sruth-chlais. ' a channel. 
Sruth-ladh. cleanfing, rindfing* 
Sta'. ufe. N. FHOCLAIE. GAIDHLIG AGU3 EEURLA. Stathail. ufcful. 
Stacacli. dull of hearing. 
Sthdha* ftays of a fliip. 
Staideil. (lately. 
Sta'ubileachd. ftatelinefs. 
Staig bhragad. ' a wind-pipe. 
Staighir. a ftair. 
Staile. boading. 
Staileadh. a ftilc. 
Stain, tin, lattcn. 
Stairfnich. thrcfhhold. 
Stall, a place for horfes. 
Stallain. a ftone horfe. 
Stalcaire. a gazer, a fowler. 
Stalcadair. ftarch. 
Stalcaireachd. gazing, flaring. 
Stalcadh. fixing. 
Stalain. ftcel. 
Stamh. tangle. 
Stamnadh. to manage. 
Stamnadh. to tame. 
Stannadh. a t-tb. 
Stang. a ditch. 
Staoig. a collop. 
Staonadh. bending. 
Stapull. a bolt. 
Starbhanach. a robuft fellow. 
Statuin. fhatutes. 
Steach. within. 
Stealladh. to fprlnkle. 
Steallach. that fquirteth. 
Stearnal. (ign of an houfe. 
Stearn.il. a bittern. ■ Steigh. a foundation* 
Steilleach. a laxative. 
Stinlicheadh. to exulccrate. 
Stialladh. tearing in pieces. 
Stim. a fnood. 
Stlomadh. to fpeckle. 
Stinleng. hinge of a door. 
Stiobhard. a (leward.. 
Stiopal. a fteeple. 
Stirrean. a fturgeon. 
Stiuradh. to lead. 
Stobadh. (lab. 
Stobhadh. to flew. 
Stoc. a found, horn, a poft o: 

pillar. 
Stoc-acalre. an anchor ftock. 
Stoc-luinge. a gun-wall. 
Stoc-leaba. a bed ftock. 
Stocaire. a trumpeter, a trum- 
pet maker. 
Stocachadh. growing ftifF. 
Stocain. ftockings. 
Stoirm. a ftorm. 
Stoirmeal. ftorm y. 
Stol. a ftool. 
Stolda. fettlednefs. 
Stor. ammunition. 
Storafach. wealthy. 
Storas. wealth. 
Strachd. a ruler to meafure 

corn. 
Stracadh. to rend afundcr. 
Straic vain boafling. N. FHOCLAIR GAIDHLIG ACUS.BEURLA. 151 Straiceal. felfifli. 
Straicealachd. felfifhnefs. 
Strangalreachd. contention. 
Srangadh. fudden anger. 
Straoilich. much noife. 
Strapnid, a proflitute. 
Streap. climb.* 
Streap. (Irife. 
Streapag. a Ikirmilli. 
Strioc. fubmit. 
Striceadh. fubmiflion. 
Striopach. a whore. 
Striopachas. fornication. 
Stro* prodigality. 
Stroillich. noife. 
Struidhear. a prodigal. 
Struidheadh. profufcnefs. 
Struth. an oflrich. 
Stuacach. boorilli. 
Stuac. a little hill. 
Stuadh. a gable. 
Stuamag. a little modefl wo- 
man. 
Stuaim. modcdy. 
Stuamadh. modeft. 
iStuamachd. moderation. 
Stucach ftucan. full of little 

hillocks. 
Stuidear. a fludent. 
Stuidearachd. ftudious. 
Stur. duft. 
Sturrach. rugged. 
Sturrag. a pinnacle. Stuth. fubftance. 
Stuth. fluff, corn. 
Suacan. an earthen pot. 
Suadhadh. to ftlr about. 
Suaill. inconfiderable. 
Suaim. an accent. 
Suaimhneas. quietnefs. 
Suaimhneach. compofed, calm, 
Suain. fleep. 
Suain-ghalar. lethargy. 
Suaineartach. found fleeping* 
Suairce. civil, affable. 
Suairceas. affability. 
Suaiteachd. mixing together. 
Suaite. mixed. 
Suaicheantas. enfign armorial^ 
Suaicheantas. a fceptre-wand^ 
Suaitheantas. a prodigy. 
Suaithnea*. colours. 
Suanach. a beautiful garment. 
Suarach. little worth. 
Suaraicheas. negle£l, contempt, 
Suas. up, high. 
Suas leis. up with it 
Subaltan. a parafite. 
Subh. a berry. 
Subham. to fuck. 
Subh-lair. a ftraw-berry. 
Subhacb. merry. 
Subhachas. joy, gladnefs 
Subhailc. virtue. 
Subhailceachd virtuous. 
Sud. that, there, yoadcr. N. FHOCLAIR GAIDHLIC5 AGtJS BEURLA. Sugach. chearful. 
Sugradh. mirth. 
Sugaire. a droll. 
Sugan. a llraw rope. 
Suganach. full of ropes. 
Suidheachan. feats. 
Suidhe. fitting of a court. 
Suidh. a faint. 
Suidheach. to plant, 
Suidhiglite. planted. 
Suidhighte. fettled. 
Suidheacha. fetting. 
Suidheann. cables of a vefTel. 
Suidhte. feafoned 
Suidhteachd. fteadinefs. 
Suil. the eye. 
Suil bheum. blink of an evil 

eye. 
Suileach. fharp fightcd. 
Suileag. an orifice. 
Suileagach. full of little holes. 
Siiil. fails. 
Suilbhear. joyful. 
Suilbhearachd. joyfulnefs. 
Guil-mhalairin. a cockatrice. 
Suil-mhargaidh. a forcilaller. 
Suil chrith. quagmire. Suim. refped. 
Suimeal. refpeflfuli 
Suipeir. a fupper. 
Suire. a mermaid. 
Suireadh. wooing. 
Suirelcheadh. a fuitor. 
Suifte. a flail. 
Suifleachd. threafhing. 
Suithidh. foot. 
Suite, feafoned. 
Sul-mhor. qiiick fighted. 
Sul-radharc. fore fight. 
Suit, fat, good liking. 
Sultmhor. fatnefs. 
Sumhail. well conditioned. 
Sumhlachadh. packing clofe* 
Sumhlaighte? packed. 
Sumag. a pack-faddle. 
Snmaine. waves. 
Sunnt. joy. 
Sunntach. gladnefs. 
Surd, carefulnefs. 
Surdalachd. induftry^ 
Surdail. induftrious. 
Suthbhrl'. devotion. 
Suth. juice. 
Suthmhor. juicy. 
Suthain. eternal. a. FnoCLAiR GATDHLIG AGUS BEURLA. 153 r is frequently put before 
words beginning with any of 
the vowels, as, 

An t athnir. the father. 

An t' eagal. for fear. 

An t iarruii. the iron. 

An t-ord. the hammer. 

An t uan. tlie hmb. 

And before many words be- 
ginning with S after the arti- 
cle an, and the fign of the 
Dative do'n, as, 

An t (lighe. the way. 

An t fluaigh. the people. 

Do'n t faoghal. of the world. 

Ta tha. I am, is, yes. 

Tabar. a timbrel. 

Tabh. the ocean. 

Tabhachd. fubftance. 

Tabhachd. ftoutnefs. 

Tabhachdach. powerful. 

Tabhan. birking. 

Tabhuan. perfevering. 

Tabhair. give. 

Tabhairt. giving. 

Tabhram. I will give. 

Tabhairteach. one that bellows. 

Tabhartas. a prcfcnt, a gift. 

Tabhal. a fling. 

Tabokl. a broil, difcord. 

U Tacaid. a (litch. 
Tacaid. a racket. 
Tacan. a fliort fpacc. 
Tacar. provifion. 
Tacar. good, agreeable. 
Tachas. itchinefs. 
Tachais. fcratch. 
Tachair. meet. 
'I'.ichraidh. fliall happen. 
Tachairt. to happen. 
Tacharan. a cow r , feeble, 
Tachdadh- to ftrangle. 
Tngadh. to doubt. 
Tachdar. a multitude, 
Tagair. plead. 
Tagradh. pleading. 
Tagradoir, a pieader. 
Tagbhail. chance, hap^ 
Taghadh. to choofe. 
Tagham. 1 will choofe. 
Taghar. {hall be chofen. 
Taighte. chofen. 
Taibhrea!. laurel. 
Taibhis. apparition, vifion, 
Taic. dependence. 
Taiceil. firm, folid. 
Taiceachd, utmoft exertion, 
Taiceadh. to recommend. 
Taidhleachd. fplendid. 
TaidlJeachd. pleafant. ?54 N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGCJS BEURLA. Taiglileor. a taylor. 
Taillceas. contempt. 
Tailceafach. defpiteful. 
Taileafg. fporting. 
TailealachJ. firmncfs. 
Tailifg. a war inftrument. 
Taim. I am. 
Tailrn. a fllnpr, to Hiifsr. 
Taimh. filent. 
Taimh-leac. a grave- ftone. 
Taimhneul. flumbcr. 
Taimhneulach. flumbering. 
Taing. thanks. 
Taingell. thankful. 
Tauigcalachd. thankfuhiefs. 
Tainis. a proprietor. 
Thaitiic. came. 
Tair. to defpife, to reproach. 
Taircal. reproachful. 
Taireachd. to contemn. 
Taire. bafer. 
Thairis. over. 
Tairbb, profit, advantage. 
Tair-bhealach. a defile. 
Tairbheartach. fruitful, 
Taireafg. a peat-fpade. 
Taireis. afterwards. 
Talr-geug. a graft. 
Taivguin. nails. 
Tairgfe. to offer. 
Tairgcam. I will ofTer. 
Tairis. trufty. 
Tairifneachd. fiuthfulacfs. Tairfeach. a threfliold. 
Tair-learach. from beyond 

fea. 
Tais. moid. 
Tairrigts. to draw. 
Taifcachadh. to moiilen. 
Taifleacha' to foften. 
Taifeal. . foft. 

Tuif^T.ead.ich. a winding-fheet* 
Taife. gholb. 
Taiab.an. an apparition. 
Taisbean. revelation. 
Taisbeanta. (liown, prefented' 
Taisbvianar. fhall be iliown. 
Taisbeanald. a fliovv. 
Talfdecd. a journey. 
Taifdccilach. a traveller. 
Taifeachd. moifter.i'ig. 
Tai^-ealbha'. to perfonate. 
Taifig. reflore. 
Taifge. lay it up. 
Taifge. a pledge. 
Taifgtv.-. laid up. 
Taifgeach. hoarded up. 
'I'aifg-arm. an armoury. 
'J'aifg-ionad. a flore-houfe. 
Tair:;-ead,iich. a wardrobe. 
Taifg-inntin equivocation. 
Taitneach. agreeable. 
Taitnigh. will pleafc. 
Thaitin. it pleafed. 
Tal. a cooper's plane. 
Tal-cull. a kind of planes. N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. 15s Taladh. to hufh, to rock. 
Taladh. to tame. 
Talich. to complain. 
Talamh. the earth, foil. 
Talamh-tiream. dry-land. 
Talamh fliuch wet ground. 
Talmhaidh. earthy. 
Talmhaidh. firong, robuft. 
Talmhanta. a mineral. 
Tallann. a talent. 
Talcanta. vigorous. 
Talcara. fturdy. 
Tall, thall. over, oppofite. 
Talla. a hall. 
Talpa. a mole. 
Tal-radharc. cautioufnefs. 
Tamall. iliort time. 
Tamailt. to difparage. 
Tamailteach. reproachful. 
Tamh. reft. 
Tamhacb. unactivenefs. 
Tarn. when. 

Tamhaiche. an inhabitant. 
Tamh-fiiuain. quiet deep. 
Tamhachd. dulntfs. 
Tamham. I will fettle. 
Tamhanach. a blockhead. 
'Tan. when. 
Tan. a country. 
Tanadh. thin, 
Tanaid. thiner. 
Tanaiche. thinnefs. 
Tanaidheachd. to rarify. Tanaifteir. heir apparent. 
Tanaifte. a governor. 
Tanaifteachd. regency. 
Tanaifteadh. fwaying, ruling; 
Tanaifte. middle finger. 
Taualachd. fliallov/ water. 
Tanas, dominion. 
Tanafg. an apparition. 
Thangadar. thdy came. 
Tangnachd. malice, fraud. 
Tannaladh. bellowing. 
Taobh. the fide. 
Taobh aftigh. the In-fide. 

Taobh a muigh. the out-fide; 

Tuobhachd. partiality. 

Taobh-bhreith, partial fentencc' 

Taobhach. taking a fide. 

Taobh-cheim. digreffion. 

Taobh-ghlan. fair fide. 

Taobh-dhubh. black fide. 

Taobh-rod. a bye path. 

Taobh-throm. pregnant. 

Taobhan. a rafter. 

Tapd. a halter. 

Taodan. a fmall halter. 

Taodhaire. an apoftate. 

Taoghach. one that ele£ls; 

Taoghal. frequenting. 

Taoghlam. I will refort. 

Taoig. a fit of pafllon. 

Taoim. water in a fhipi 

Taoifeach. a chieftain, 

Taois. doughi Vz 156 N. FHOCLAIR GilDHLlG AGUS CEURLA. T.ioifeacha kneading. 
T'.oifi-achta; kneaded. 
Taom. niadnefi. 
Tivom. empty. 
Taoniacli. emptying. 
Taoman. a veflcl f>)r laving wa- 
ter. 
Tdomaire. a pump. 
Taofgacli. brim-fu!'. 
T.iolgadh. pouring out. 
Taofgoir. a rlrainer. 
' Taothlam. I will vifit. 

Tap. lint, or wool on the rock. 

Tapaidh. quick, lively. 

Tapachd. cleveniefs. 

Tapadh. good luck. 

Tapag. accident. 

Taplach. repofitory for fmaH 

things. 
Taponta. briikly. 
Tar. diftant, out of. 
Tar. eome. 

Tar an tlgh. come to tliehoufe. 
Tharad, over thee. 
Taran. the ghoft of a:i unbap- 

tized child. 
Tarbairt. a neck of land. 
Tarbh. a bull. 
Tarbhan. a little bulL 
Tarbh-uifgc. a fca-bull. 
Tarbh-tana. a parilh bull. 
Tarbhach. fiuitful. 
Tarbhach. fubftaiuial. Tarbhachr. profitabIenef«» 
Tarbhanta. ftern, fierce. 
Tarr-bhas. a furfeit. 
Taicuis. contempt. 
Tarcujfeach. contemptuous. 
Tarcuifich. defpife. 
Tar-radharc. fcjuinting. 
Tar-uinncag. cafement. 
Targadh. governing. 
Targaid. a target. 
Targaideach. armed with a 

target. 
Targan. a noifc. 
Th.iraibh. over you. 
Tliarais. over him. 
Thairte. over her. 
Tharainn. over us, 
Turladh. happening. 
Tharladh. it came t;o pafs. 
Tarmochan. termagant. 
Tarnadh. change. 
Tarnadair. inn-keeper. 
Tarnaineach. thunder. 
Tarpan. a duller. 
Tar pan. a crab-fifh. 
Tarr. the lower part. 
Tarrang. a nail. 
Tarrargart. needle in the com. 

pafs. 
Tarrgradh. to fore-bode. 
Tarrgraichc. one who fore- 
bodes. 
Tarrfa. come thou. N. FMOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. 157 Tai ruing, draw. 
Tarrnaidh iad. let them draw. 
Tarraing, . a fifh draught. 
Tharraing e air ais. he drew 

back. . 
Tarfan. a crofb barr. 
Tarfnain. crofs ileps in a lad- 
der, ("pokes. 
Tharr-fnamh. to fwini over. 
Tart, thirft. 
,Tart-mhor. third y. 
Tartmhorachd. great drought. 
Tarthagh. a girth. 
Tartan, party coloured. 
Tas. fee urge. 
Tafan. flow. 
Tafgair. a taJt-mafter. 
Tafga. a talk. 
Taftan. a fliilling. 
Tathadh. foldering. 
Tathadh. to cement. 
Tathach. reforting to. 
Tath-bheum. a fling. 
Tathaicheam. I will refort, 
Tath-uiche. a familiar fpirit. 
Thathaich iad. they reforted. 
Te. {he, her. 
Te, an te ud. that woman. 
Teach, a dwelling. 
Teach lann. a tabernacle. 
Teachd, is come. 
Teachd amach. out-come. 
Teachd afteach. in-come. Teachd an tir. hvelyhood. 
Teachdaire. a meflenger. 
Teachdair-coife. a foot-pofl. 
Teachdaircachd. embafiagc. 
Teagamh. perhaps. 
Teagadh. to doubt. 
Teagar. provilion. 
Teagraidhear. a provider, 
Teagradh. acquifition. 
Teaghair. a teather. 
Teagram. I will provide- 
Teagafg. teaching, do6trine. 
Teagaifgear. fhall be taught. 
Teagaifgtc. taught. 
Te^ighlach. a family. 
Teagmhaifeach. accidental- 
Teagmhail. interference. 
Teallach. an hearth. 
Teallaid. a concubine. 
Teallfanachd. philofophy. 
Teamhaidh. pleafant, quiet. 
Teamhair. delightful. 
Teampull. a church, a temple' 
Teampullach. a church-man, 
Teanchar. a pincers, a vice. 
Teancharachd. to pince. 
Teanga*. tongue. 
Teanga'. language. 
Teangach. loquacious. 
Teangair. an oraior. 
Tcann. ftrait, tight. 
Teknn. niggardly. 
Teannadh. to Urarten. N- THOCLATR GAlDHLtG AGU3 BEURL A. Teann-f hafp;a. fqueezinn; hard. 
Teann-ghlaca. ftrait holding. 
Teannacha. hard preflcd. 
Teanuair. a Iqueezing prefs. 
Tf.arbadh. feparating. 
Tearbain. feparate. 
Tearlach. Charles. 
Tearc. fcarce, rare. 
Tearcas. fewnefs. 
Tearc-eun. a phenix. 
Tearmann. defence. 
Tearmannair. a prote£lor. 
Tearuinn, defcend. 
Tearnadh. to defcend. 
Tearnadh. to efcape. 
Tearunte. being in lafety. 
Tearulnte. cautious. 
Tearuintachd. fecurity. 
Tearr. pitch, tar. 
Tearradh. tolar- 
Teas. heat. 
Teafach. a hot fever. 
Teafaighte. heated. 
Teafairg.. deliver. 
Teafairgin. delivering. 
Teafairgtc. favcd. 
Teasbhach. fukrinefs. 
Teas-bhuala. hot-baths. 
Teas-ghradh. fervent love. 
Teas-ghaoth. fcorching wind. 
Teafuidheachd. great heat. 
Teas-loifgich. burning heat. 
Teich. flee. Teichc.idh. fleeing 
Theich e. he fled. 
Teich-reult. tl 
TeiJ, thcid. fliall go. 
Theid iad. they will go. 
Tcileng. a lime tree. 
Tjimeal. drofiy. 
Tcine. Are. 
Tein' adhair. lightning. 
Teinie. fiery. 
Teinneafach. quick, hafty. 
Tointein. the hearth. 
Tcin'treach. flaflies of light- 
ening. 
Teinn. a ftrait. 
Teinnid. feverity. 
Their, fiiall fay. 
Theirir. fhall be faid. 
Theirim. I will fay. 
Theirig e. it is fpent. 
Teirigie e. it will be donei 
Telrin. defcend. 
Theirin e. he came down. 
Teiriaeafg. a misfortune. 
Teirmeafg ort. ill luck befal 

you. 
T<nrm. a condition. 
Teirme. a feafon, a fpace. 
Tcineas. anxiety, hafte. 
Teineafoch. quicknefs. 
Teo. warming. 
Teomadii. inrtrufted, expert. 
Tco-chridheach. warm-hearted. N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS EEURLA. "59 Teotachan. n chaffinp; clifli. 
Teoth-f hrafa'. warm Hiowers. 
Teth.. icalding heat. 
Teachd. mighty feats. 
Tend, a mufical firing. 
Teudan. firings. 
Teudach. ftringi^d. 
Teud-chleafiiich. a rope-dan- 
cer. 
Teum. a bite. 
Teamadh. to bite. 
Ti-mhor. great god, 
Ti. he, him. 
Tiadhan. a tefllcle. 
Tiarmail, prudent. 
Tiarmalachd. fagacity. 
Tiamhachd. darknefs. 
Tigteadh. fhall come. 
Tig. thig. come. 
Tigh. an houfe. 
Tiglieafach. a houfe -keeper. 
Tigh-caineachd. cuflom-houfe. 
Tigh-cuineadh. the Mint. 
Tigh-cluiche. a play-houfe. 
Tigh-eiredin. an infirmary. 
Tigh floir. a magazine. 
Tigh-ofda. an inn. 
Tigh-baine. a diary. 
Tigh-fcoiie. a fchool-houfe. 
Tigh-togbhalach. a brew-houfe. 
Tigh-mahiirt. an exchange. 
Tigheadas. houfe keeping. Tigh-eadaoch. careful in houfe- 

. hold affairs. 
Tighearna. a lord. 
Tighearnas. lordfiiip. 
Tighearnail. lordly. 
Tighin. coming. 
Thigeam.. I will come. 
Tilg* throw, call:. 
Tilgeadh. throwing. 
Tilgeadh. vomiting. 
Tileadh. poop of a fhip. - 
Tilleadh. to return. 
Thill e, phill e. he returned. 
Tim. lime, 
Timeal. timeous. 
TimchioH. round about. 
Timchioilach. "circuitous. 
Timchioll-gTiearra. • circumci- 

fion. 
Tim-chioilghearta. circumcif.d. 
Tlneach. thy kindred. 
Tineas, clofenefs. 
Tinn. fick. 
Tinneas. ficknefs. 
Tlnneafach. difeafed. 
Tinneaf-cloine. child birth. 
Tinne. link of a chain. - 
Tiobairt. a fpring well, a foun- 
tain. 
Tiocfad. they fhall come. 
Tiodal. infcription. 
Tiodala. titles. i6o N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGL'S EEURLA. Tiodhlaca'. gifts. 
Tiodhlalc. beftov | 
Tiodhlacach. a bountiful per- 

fon. 
Tiogar. a tyger. 
Tiolpadh. fnatching. 
Tiolpadair. a cut-purfe. 
Tiom. foft tender. 
Tiomacha. foftening* 
Tiomachd. fearful. 
Tim-chridh'. a tender heart. 
Tiomnad)i. a teftament. 
Tiomnui'ear. a teftator. 
Tiomnam. committing my all 

to another. 
Tiomna-nuadh. New-Teda- 

ment. 
Tiompan. a timbril. 
Tiompanaiche. a mufician. 
Tia-nal. gathering. 
Ticnaladh. to affemble. 
Thlbnail iad. they afTembled. 
Tionalaidh. fhall affemble. 
Tioucadh, to prevent, to de- 
liver. 
Tionacaiche. a deliverer. 
Tioncar. an iron crow. 
Tionndadh. turning about. 
Thiondaine. he changed fides. 
Tionnfgain. begin. 
Tiounfgna. to begin. 
Tionnfghna. an element. 
Tioramh drying on a kiln. , Tioradaireach. drying grain. 
Tiotan. a moment. 
Tir. a country. 
Tireal. commodious. 
Tir-:nor. continent. 
Tireachas. to fettle a colony. 
Tirim. dry. 
Tiormacha. drying. 
Tiormaich. dry thou. 
Tltheach. defirous. 
Tiubhram. I will give. 
Tiucfad. they (hill come. 
Tiugh. thick, clofe. 
Tiughe. thicker. 
Tiudhlach. thick liquid. 
Tiudhald. thicknels. 
Tiugh.icha'. condenfing. 
Tla, foft, fmooth. 
TIathas. foftnefs. 
Tlachd. pleafure, delight. 
Tiachdmhor. pleafant. 
Tlachdmhorachd. deliglitful. 
Tlachd-fliubh. a ftravv-berry. 
Tlachd- fgrioba. geography, 
Tlachd-thomas. geometry. 
Tiaim. a handful, 
Tlamadh teazmg. 
Tlus. compafTion. 
Tlufail. compaffionate. 
Tlufalachd. kindnefs. 
Tnuth. envy. 

Tnuth-ear. a jealous husband, 
Tnuthmhor. envious. N. FHOCLAIR GAIDPTLIG AGUS BEURLA. i6i Tnuthmhcr. envious. 
Tobir. a well. 
TohiT baifcle. a font. 
Tobar-fioruifg' a fpriiig well. 
Tobar-tarriunge. a draw-well. 
Tocadh. fwelling. 
Tochladh. to dig. 
Tochail. dig. 
Tochailte. digged. 
Tochailiche. a miner. 
Toch*iikeach. foffile. 
Tochradh. marriage-dowry; 
Tochras. winding yarn. 
Tochrais. wind. 
Tochralfte. wound up, 
Tochdadh. fwelling. 
Tochd. k bed tick. 
Tochadh. hamftring. 
Toch. a hough. 
Tocfaid" an hogfhead. 
Tod. a clod. 
Todan. fmall clods. 
Togbhail. brewing. 
Togbhail. lifting up. 
Tog e. lift it up. 
Togta, to heave up. 
Togbhani. I will build up. 
Togarach. defirous. 
Togradh. to defire. 
Tograidh crabhach. ejacula- 
tions. 
Togairf de firing. 
Togram. I will defire. Toibheum. reproach. 
Toibheumach. reproachful; 
Toic. wealth, riches. 
Tolceach. wealthy. 
Toigh. love, fondnefs. 
Tcighe. more loving. 
Toil, the will. 
Toileach willing. 
Toil-intinn. contentment; 
Toileal. obftinate, wilful. 
Toilichim. I will pleafe. 
Toilichte. well pleafed. 
Toill. deferve. 
Thoill e. he deferved. 
Toillteantas: demerit; 
Toillteanach. deferving: 
Toi'feachan. a riddle. 
Toi-fichean. balances. 
Toimheas. guefs. 
Toiunte. twifted. 
Toinneamh. twiftlng. 
Toinntean. a thread. 
Toir for tabhair. give; 
Toir. a purfuit. ^ 
Toireachd. purfuing. 
Tuiriche. a purfuer. 
Toirbheartas. bounty. 
Toirbheartach. bountiful; 
Toir air ais. deliver up. 
Toiream. I will reftore. 
Toirreach. with child. 
Toirrchios. conception. 
Toirrfgian. a peat-fpadc; X iriz N.H FOCLAIR gaiuhlig agus beurla. Tolrlcam. to alight. 
Thoir leum. jump. 
Toirm. nolfe, found. 
Toirm-mhor. great nolfc. 
Toirmeal. nolfy. 
Toirmifj^te. prohibited. 
Toirmeifg. forbid. 
Tolrnich. feafon a cafk. 
Toirt, tabhairt. giving. 
Toirt. value, bulk. 
Toirteal. lufty, flout. 
Toirtealachd. fruilfulncfs. 
Toirtcis. a tortoife. 
Toifcach. foremoft. 
Toifiche. beginning. 
Toifich. begin. 
Toificheam. I will begin. 
Tolfg. boars-teeth. 
Toifg. proper time. 
Toifgeil. finifter, left. 
Toifgeulach. left-handed. 
Tolt. fmoke, vapour. 
Tolteach. fmoky. 
Toitean. a beef-ftake. 
Toith. a bad fmell. 
Tolanta. Holland. 
Tolg. a clour, a bulge. 
Tolgadh. bulging. 
Toll, a hole. 
ToUadh. to bore holes. 
ToUach. full of holes. 
ToUta. bored. 
ToU-cluaifc a touch-hole. Tolman. an hillocks. 
Tolmar.ach. full of hillocks- 
Tom. a bufli. 
Tomach. a thicket. 
Tomadli. to dip. 
Tonibaca. tobacco. 
Tonihas. meafure. 
Tomas. Thomas. 
Tomonta. felfifh, rude. 
Ton. the breech. 
Tonach. large hipped. 
Tonlagan. Aiding on the arfc. 
Tonlagan. fawning. 
Tonn.ig. a covering on the 

ftioulders. 
Tonn. a wave. 
Tonnan. waves. 
Tonnan. a tub. 
Tonnadaireacd. tunning liquor. 
Tonnadair. a tunning difli. 
~ed on 
waves. 
Tonn-Iuafga. wavering. 
Torr. a caflle, a tower. 
Torrmuilt. Norman. 
Torr. an eminence. 
Torrach. fertile. 
Toradh. fruit. 
Torman. a noife. 
Torain. vermin in corn. 
Toramh. an augur. 
Toran. a founding noife. 
Torathair. a monfter^ N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. 163 Tore, a boar, a fow. 
Torchar. being killed. 
Thorchair, e leat. he fell, or 

was killed by you. 
Torraicheas, anabaigh. embryo, 

foetus, mifcarriage. 
Torr-chathair. a throne. 
Tofd. filence. 
Tofdach. filent. 
Tofdaicheam. I will filence. 
Tofgaire. an ambaflador. 
Toflal. arrogance. 
Toftalach. arrogant. 
Tot. a fod. 
Tola, a rower's feat. 
Tothadh. to tow a vefTcl. 
Trachd. a tra£l, a draught. 
Trachdaire. an hiftorian. 
Trachdadh. to propofe, defign. 
Trachladh. fatigue. 
Tradh. a lance. 
Tradanach. contentious. 
Tragh-rod. a path by the fea. 
Traigh. fea-fliore. 
Traighe. ebbing. 
Traigh-gheadh. a fhore-goofe. 
Traill, a flave. 
Trailleal. flaviOi. 
Traillealachd. flavery. 
Trait, cataplafm. 
Traoghadh mara. ebb of tide. 
Traogliadh. to ebb. 
Traoi^h. a foot. Traoigh. a foot in length. 
Trapan. a clufter. 
Trafgradh. to opprefs. 
Trath. feafon, time. 
Trallis' n draft, now, at this 

time. 
Trathall. tlmcous, due time. 
Trath-nona. noon-day 
Trath feafgair. evening tide. 
Trath-urnuigh. hour of prayer. 
Tre, trid. through, by. 
Treabh. a tribe. 
Treabhan. tribe?, 
Treabhach. valiant, bravery. 
Treabhantas. mighty feats. 
Treabhadb. plowing. 
Treabhalche. a plowman. 
Treabhailt. a mill-happer. 
Treabhta. ploughed. 
Treachladh. digging. 
Treachail. dig; 
Treachlaite. fatigued. 
Trealais. the fpleen. 
Trealamh. indifpofition. 
Treanadh. Whitfun-wcek, 
Trean re trean. a corn crake. 
Trearthach. artificial. 
Treafg. groats of corn . 
Treas. the third, 
Treas-cuid. third part. 
Treas-barr. third crop. 
Treas-tarjruing. thrice diftilled, 
Treata. a plaiftcr. X2 1 64 K- FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA., Treathlaich. luggage. 
Treatuir. a traitor. 
Treataireachd. treachery. 
Treagadh. forfaking. 
Treagfain. to forfake. 
Treig e. leave him. 
Treibh-dhireach. upright. 
Treibh-dhireas. fincerity. 
Treinfe. a trench. 
Treis. a while. 
Treife. force, ftrength. 
Treoir. might, power. 
Treoirigh. lead. 
Treoireacha. leading, guiding. 
Treoirighte. directed 
Treoirea chair, fliall be led. 
Trefc. a kind of grain. 
Treud. a flock. 
Treudach. full of cattle. 
Treudaiche. a keeper of cattle. 
Ti-eun. ftrong, brave. 
Treunachd. ilcutnefs. 
Treun-mhor. powerful. 
Treunas. bravery. 
Tri. tliree. 
Trid. tlirough. 
Tridfe. through thee. 
Triumfa. through or by mc. 
Trial, a journey. 
Trialaire. a traveller. 
Trialan a travelling boy. 
Trian. a third part. 
Triantan. a triangle. Triath. a king, lord, chief of 
a clan. 

Trie, often. 

Trice, oftener. 

Trice, frequent. 

Tricead. frequency, 

Tri-chofach. tripedal. 

Tri-Holladh. tri-fyilable. 

Trilleachan traighe. an oyflcr- 
catcher. 

Trinnfeir. a trencher. 

Trioblcid. trouble. 

Triobli'ideach. troublefome. 

Tri-f hogliar. tripthong. 

Trionold. the Trinity, 

Triubhas. trowfers. 

Triugh. the chin-cough. 

Triuir. the number three. 

Trocair. mercy. 

Trocaireach. merciful. 

Trod, fcolding. 

Trodach. quarrclfomc. 

Troighcan. feet. 

Troid. contend. 

Troich. a dwarfF. 

Troichell. dwarfifli. 

Trorn. weighty, heavy. 

Troimc. weightier. 

Trom-uifge. great rain. 

Trom ort. to blame. 

Tromaclia. making heavy. 

Tromham. tlirougii me. 

Trom.in, droman. bore-tree. N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. 165 Trombliod . vervain. 
Trom-chuis. important. 
Trom-choda!. deep fleep. 
Trom-lntinn. melancholy. 
Trom-luidhc. the night mare. 
Trompaid. a trumpet. 
Trompaireachd. trumpeting. 
Trompair. a trumpeter. 
Trorair. a fpire. 
Trofdan. apace, afoot. 
Trofg. cod-fifh. 
Trofg. fading. 
Throifg e. he fafted. 
Troftan. a fupport, a crouch. 
Truacantas. compafrion. 
Truacantadh. compafTionate. 
Truadh. poor, wretched. 
Tniadhas. fympathy. 
Truaghan. a wretched crea- 
ture. 
Truaghantas. pitiable. 
Truaigheal. mifcrable. 
Truaighe. mifery. 
Truaille a fcabbard, a cafe. 
Truaill. a carcafe. 
Truailleacha. to adulerate. 
Truailleadh. polluted. 
Truailleachd. corruption, 
Truaill e. defile it. 
Truathaf. pity. 
Truathan.^ a wretched perfon. 
Truid. a ftarling. 
Trulll. a flattern, a lounger. Truime. heavier. 
Truimead. heavlnefs. 
Trus-bhragad. a neck-cloth. 
Trufadh. to gather. 
Trufaladh, girding up. 
Tru3. gather. 
Trus. get you goue. 
Trus-aite. a wardrobe. 
Trufcan. fuit of cloths. 
Trufcan. a fmelt. 
Trufgain. furniture. 
Trufgar. oarvveed. 
Trufdar. filth, dirt. 
Truthdar. a worthlefs perfon. 
Truth, a fhrew. 
Tu, thu. thou, you. 
Tuadh. an axe, an hatchet. 
Tuadh-fhola. fleams. 
Tuachall. cunning. 
Tuagh. common people. 
Tuanach. a farmer. 
Tuaghadh. hinges. 
Tuagh-rod. a foot-road. 
Tuaicheal. dizzinefs. 
Tuaileas. calumny. 
Tuaileafach. reproachful. 
Tuaileafog. a fcold. 
Tuailtc. a towel. 
Tuaiream. to guefs. 
Tuaireamas. to take a vizzie. 
Tuairmcacha. to conje£lurc. 
Tuaidhear. a clown, a boor. 
Tuaineulach. llumbering. i66 N. FHOCLAIR GAIDHLlG AGUS ^EURLA. Tuar. hardflilp. 
Tuaireachd. being in ftralts. 
Tuairnin. a turning inftrii- 

ment. 
Tuaimeir. a turner. 
Tuairneireachd. art of a turner. 
Tu:ifaid. a quarrel. 
Tuaifeadach. quarrelfome. 
Tuama. a tomb. 
Tuamadli. niorofe. 
Tuar. foreboding. 
Tuargan. difcontent.' 
Tuarganach. difTatisiied. 
Tuarganadh. feditious. 
Tuarcatha. fedition. 
Tuargnach-catha. gencraliffimo. 
Tuaraifgeul. ill report. 
Tuarafdail. hire, wages. 
Tuarafdalaiclie. one that hires. 
Tuaflachadl). to relieve. 
Tuath. the North. 
Tuathach. a North country 

man. 
Tuathachd. fovereignty. 
Tuath-chainnt. gibberilh. 
Tuathal. turning Northward. 
Tuathal. aukward. 
Tuathlanach. an aukward fel- 
low. 
Tuathiiihuil. rufticity. 
Tubag. a tub, a vat. 
Tubag fiiiliodh. a drooping- 
tub. Tubadh. a ftanding pool. 
Tubaill. mischance. 
Tubaifteachd. misfortune. 
Thubhairt e. he faid. 
Tubha. ihatch. 
Tubhadair. a thatcher. 
Tuclia. hoarfenefs. 
Tuchanach. to be hoarfc. 
Tuchan. a hoarfe fong. 
Tug, thug. gave. 
Thugam. to me. 
Thug me. I gave. 
Tuigfe. underdanding. 
Tuigfcach. one that knows. 
Tuigeam. I underftand. 
Tuigear. will be underftood. 
Tuil. a flood. 
I'uilte. floods. 
Tuil ruadh. the deluge. 
Tuil bheim. a torrent. 
Tuill. holes. 
Tuille. more. 
Tuille fos. moreover. 
Tuilm. an heap. 
Tuinifg. good fenfe. 
Tuinnidh. a foundation. 
Tuinne. the univerfe. 
Tuinnigh. rubbifli. 
Tuinneachas. to inhabit. 
Tuinnidh. pavement. 
Tuineacha. to fojourn. 
Tuircadair. a mourner. 
Tuircann, a fparkle of fire. N. f HOCLAIR GAIDHLIG AGDS BEURLA. 167 Tulr-leam. to difmouiit. 
Tuirfe. fadnefs. 
Tuirfeach. to be forrowful. 
Tuirt, thuirt. faid. 
Tuis. incenfe. 
Tuifleadii. flumbling. 
Tulfle. to bring forth. 
Tuifleag. falling backward. 
Tuifleanach. trial. 
Tuit, thuit e. he fell. 
Tulteam. to fall. 
Tuiteamas. chance, accident. 
Tuiteamachd. falling ficknefs. 
Tulach. a knoll. 
Tulganach. full of knolls. 
Tulchan. an hillock. 
Tulchadh. a gavel. 
Tulg. move. 
Tulgadh. jolting. 
Tulgach. moving, changing. 
Tulgaire. one that removes 

others. 
Tulaidh. thy treafure. 
Tul-chlaon. declivity. 
Tul-chuis. obftinate. 
Tuil chuifeach. refra£lory, im- 
perious. 
Tul-ghairm. provocation, 
TuUag. pollock, a fifti. Turn. dip. 
Tumadh. to dip. 
Tumaire. a dipper. 
Tunna. a tun. 
Tunnag. a duck or drake. 
Tunnadair. a tunning didi. 
Tur. quit, altogether. 
Tiar. a tower. 
Turadan. nodding. 
Tur-chodal. flumber. 
Turafgar. fea-weed. 
Turbat. a turbot. 
Turcach. a Turk. 
Turlach. a bonefire. 
Turnn. a job of work. 
Turuige. pufliing. 
Turfach. heavy hearted. 
Tur-fgolba. frequent fplinters. 
Turtuir. a turtle. 
Turus. a journey. 
Turufach. a traveller, a pil- 
grim. 
Tus. a beginning. 
Thus, air thus, at firfl. 
Tufa, thufa. thou, thyfelf. 
Tut. ftink. 
Tutach. bad fmell. 
Tus-ainmeach, patronimlck. i6a N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLI. u Uabhar. pride. 
Uabhrach. vain -glorious. 
tJaibhreachas. arrogancy. 
Uacha, uatha. from them. 
Uachdcir. top, fummit, upper 

part, cream. 
Uaehdaracl]. uppermoft. 
Uachdaran. a governor. 
Uachdaranachd. fovereignty. 
Uaibh. from you, 
Ilapadh. from them. 
Uache, uaipc. from her. 
Uaidh fin. from him. 
Uaidhne. from us. 
Uaigh. a grave, a den. 
Uaigncach. folltary, fecret. 
Uaigneas. fecrecy. 
Uaill. boafting. 
Uaill-mhiann. ambition. 
Uaill. fame. 
Uaine. green. 
Uainid. greenefs. 
Uair, an hour. 
Uaireadair. a clock, or watch. 
Uaireadair-greine. a fun- dial. 
Uaireadairiche. a watch ma- 
ker. 
Uaireachan. an horary. 
tJaire, air uaire. fometimes. 
Uairleann. fun-dial. Uafal- gentle, rare; 
Uaifle mor. nobility. 
Uaiflean. gentry. 
Uaifleachd. gentility. 
Uair-leig. a ftrait. 
Uaiflcacha. to enaoble. 
Uait. from thee. 
Uaith-chrith. horror. 
Ualldch. a burden. 
Uallacha. to load. 
Uallach. a conceited fop. 
Uallaire. a coxcomb. 
Uallachag. a coquet. 
Uallail. oftentatious. 
Uallachan. a faunterer. 
Uamhunn- dread, fear. 
U.amhufach. terrible. 
Uamhuradh. abominable. 
Uamhurachd. loathfomenefs 

dreadfulnefs. 
Uan. a lamb. 
Uan-caifg. a pafchal lamb. 
Uar-cinn. fide of the head. 
Uarach-mulach. the herb, de- 
vil-bite. 
IJathbhas. furpilfe. 
Uathbhafach. ailoniniing. 
Ua'chomhradh. foliloquy. 
Ubhal. hilt of a fwcrd. 
Ubhal. an apple. N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGUS BEURLA. 16^ Ucaire. a frlzer of clotJi. 
Uchd. the bread. 
Uchd-eideadh. a breafl-plate. 
Uchdach. an afcent. 
Uchd-ghreas. a ftomacher. 
Uchanaich. groaning. 
Uchd all. high look. 
Uchdan. an hillock. 
Uchdmhac. an adopted fon. 
Uchd-mhacach. adoption. 
Uchd-mhacacha. to adopt. 
Uchd-mhacaich. adopt. 
U'd. that, there. 
Udagag. a wood-cock. 
Udal. diftrefs. (to place. 
ITdalach, removing from place. 
Udail e. remove him. 
Udalan. a fwivel. 
Udh-mhor. a bile. 
Ugh. an egg. 
Ughaga. a cuftard. 
Ughdar. an author. 
Ughdaras. authoratatlve. 
Ughdalrich. authorize. 
Ughreach. difcontented. 
Ughar. a wound. 
Uibhir. number. 
Uidhe. a degree. 
Uidhe air uidhe. ftep by Itep. 
Uidh'ghiobdh. a foot-man. 
Uidhe. a journey. 
Uigheam. harnsfs. 
Uigh. delight. Uige. a web. 
Uilc. evU. 
Uile. all. 

Uile gu leir. altogether. 
Uileann. elbow, a corner. 
Uilliam. William. 
Uileannach. angled. 
Uileach. univerfal. 
Uille. oil. 
Uilleagach. fportive. 
Uilleach. merry, blyth. 
Uile-chumhachd. omnipotence. 
Ulle-leirfin. omnifcience. 
Uile-lathaireachd. omnipre- 

fence. 
Uile-iomlanachd. all-fufficiency= 
Uil'ionadach. ubiquity. 
Uime. about him, 
Uia-.e fin. therefore, 
Uimpe. about her. 
Uimhreach. numerous. 
Uimhreachail. arithmetical: 
Uine. time. 
Uine fin. his time. 
Ulnich. difturbance. 
Uinean. an onion. 
Uinneag. a window. 
Uinnfion. an afh-tree. 
Uipear. a clown. 
Uir. earth, 
Uircean. a pig, a grice. 
Uir^dhreach. recovering beautyi 
Uireach- a drefly girl. I70 N. FHOCLAIR GAlDKLlC AGUS BEORLA. Uire. more frefli. 
XJir-easbhuiclh. indigence. 
Uir-eaobhuich. a neetly perfon. 
Uir-gliioll. utterance. 
Uir-ghiollach. e!o(]uent. 
Uir-ghreannachd. puberty, 
tjiriofdl. humble. 
Uiread. fo much. 
Uirigh. a couch. 
Uir-lios. a new garden. 
Uirneis. a furnace. 
Uir-fgeul.- a tale, a (lory. 
Uis. ufe. 
Ulfeil. ufeful. 
Uifeog. a lark. 
Uifge. water. 
Uifgeil. watery. 
Uifgeileachd. wateryneis. 
Uifge-beatha aquavita;. 
Uifge-nimhe. aquafortis. 
Uifeir. an oyfter. 
Ullag. a pulley. 
Ullach. the fquiiify. 
Ulaidh. hid treafure. 
Ullag. a mill, alms. 
Uldach. a burden. 
Ul-bhelft. lamprey. 
Ullamh. ready. 
IJlIf hartaich. howling. 
UUmhacha. to prepare. 
UUmhaighte. prepared. 
ITltach. an arm-full. 
Umad. upon thee. Um-chridhe. cover of thcheavf 
Umaiim. upon us. 
UiTiaihh. upon you. 
Umaidh. an ignorant perfon. 
Umpa. upon them. 
Umha. braf?, copper. 
Umhail. good fenfe, confide- 

ratiou. 
Umhail. to doubt. 
Umhal. fubmiffive. 
Umhlachd. obedience. 
Umhiacha. to fubmit. 
Umurlaid. a vulgar woman. 
Unga. ari ingot. 
Ungadh. to anoint. 
Ungar* fhall anoint. 
Ungadh-bais. extreme unftion. 
Unaich. a buftle. 
Unf^^. an ounce. 
Unnfadh. beafty milk. 
Ur-fhas. new growth. 
Ur. frefli, new. 
Ur-bheachd. a new view. 
Urmhor. moft frefh. 
Uranach. an upftart. 
Uracha. to refreih. 
Urachd. to be refrefhed. 
Ur-ghairdeachas. frefh rejoic- 
ing. 
'Ur for bhur. your. 
Urrail. to carefs. 
Urail. flourifliing. 
Ur-labhradh. ready of fpecch. N. FHOCLAIR GAIDHLIG AGU3 BEURLA. ' '<- 171 Ur-labhairt, eloquence. 
Ur-bhlath. bloflbming. 
Urach. a fmall tub, 
Urachair. a (hot. 
Urachaireachd. {hooting. 
Uran, for furan. to ingratiate. 
Urchoid. harm, Iiurt. 
XJr-chofg. a prefervative. 
Urchoideich. detrimental. 
Ur-choir. a throw at dice, Sec. 
Ur-ghreis. new decking. 
Urlamh. neat handed. 
Urlaimh quick, nimble. 
tJrlamaich. make ready. 
Urlaim. readlnefs. 
Urlann. a ftaff. 
Urlar. a floor. 
Ur-dhubha, an eclipfe. 
Urlar-buallidh. a threfhing floor. 
Ur-luachair. green rufhes. 
Urnuigh. a prayer. 
Urradh. to be able. 
Urradh. a defendant. 
Urradh. a perfon. 
Urrflugan. vomiting. Urras. a furety. 
Urram. refpeft. 
Urramach- worfhipfu!, reve- 
rend. 
Urramachd. homage, fubmif^ 

(Ion. 
Urrain m'urrain. my author. 
Urrain. fupports, ftays. 
Urran na leife. huckle-bone, 
Urranta. dauntlefs. 
Urrad. fo much. 
Urrafach. bold, confident, 
Urrafach. audacious. 
Urras. a fide pod. 
Ur-fgeul. a novel. 
Urfog. a fhe-bear. 
Ur-fgartadh. fweeping clean, 
Ufgar-bhraghad. a neck-lace. 
Us for agiis. and. 
Ufadh. safier. 
Ufpag. a pang, a throw, 
Ufpairn. to druggie. 
Utag. ftrife. 
Utiigach. contentious. 
Uth. an udder. ( 173 ) It was deemed proper to accompany this Vocabulary with a 
Copy of two pieces of Poetry, compofed at the beginning of the 
prefent Century, by gentlemen, eminent for their knowledge of the 
Gallic Language, and uncommon regard to its Antiquity and Ex- 
prrrlTivenefs ; They are felefted from feveral others, wrote with 
tl'e fame view, and on the fame occafion : They are inferted iti 
M; Lihuid's Archeologia Britannica ; but as that valuable book is 
nov fcarce, and but in few hands, it is hoped, that their appearing 
here will not to be unacceptable to fonie readers. RANNAIBH le Mr EOIN M'GILLEAN, 

Minijie'ir ami CiLL Naoinein a' Muile. 

AIR teachd o'n Spainn do Shliochd a' Gaidhei/ ghhis^ 
S Jo Shliochd na Milidh am Finne nach bu tais. 
Bu mhor an Scleo 's gach fod air cruas an lann, 
Air Filigheachd fos, '3 air foghlum nach bu ghann. 
'Niiaii a dh f has am por ud mor a bhos is thall, 
Bhj meas is prios fa'n Gkaidhlig ann 's gach ball, 
An Teanga' lionmhor, bhrioghmhor, bhlafda, bhinn. 
A' channmhuin tharbhach, liobha' ghafta', ghrinn. 
Ann cuirt nan Riogh, re mile bliadhn' is treall, 
Do bhi fi'n tus, mu'n do thog cainnt Dughall ceann, 
Gach Fille 's Bard, gach Leigh, Aofdan, is Draoidh, 
Druithnich is Seanchaoi' fos, 's gach Eallain fliaor, 
Do thug Gathelus leis o'n Eipht a nail, 
Ann Gaidhlig fgriobh iad fud le gniomh am peann, 
Na Diaghaire' mor, bu chliu 's bu ghloir do'n Chleir, 
San lea gu tarbhach labhrald briathra' De, 
Si labhair Paidric \\ Innfe Fail nan Riogh, 
Sam faidhe caomh fin, Calhim naomh ann I. 
$>Ja Frangaich liobha lean gach tir am beus. ( 174 ) 

OI nan deuradh, ghabh am Foghlum frcamh, 

Bi bhoide muinte' Luchd gach duthch' is teang', 

Chnr Gaill is Dughaill chuc' an t uil fo'n clann, 

'Nois dh f halbh fi uaithn' gu tur, mo nair's mo chreacii, 

'S tearc luchd a gaoil, b'e fud an faoghal m'an feach, 

Thuit i fan tur, mar aon le h ughdraibh fein 

Sna Flaith' 'm bu duth i ghabh d a cumhdach fpeis, 

Reic iad fan chuirt i, air cainnt ur o'n de. 

"S do threig le tair, bu nair leo'n cannmhuin fein, 

Air far o Liathy biodh adh, is cuimhn' is buaidh, 

Do rlnn gu h ur a dufgadh as a h uaijjh. 

Gachneach 'ta f hreimh a' Ghaidheal j\^\qx\{\.2i gharg, 

'S gach droing d an duth' a' channmhuin ud mar chainnt, 

Gach aon do chinn, air treabh 's air linne Seuit, 

An duais is fiach thu, ' coir gu'n ioc iad dhuit, 

O'n Bhanrigh inn an traths air 'm bheil an crun, 

Gu'n uig am bochd, do'n aite nochd an dun, 

Bhi 'n ainm fan euchd o linn nan ceuda al, 

Tre meath na Gaidk/ig, dol a' cuimhne chaich. 

'Nios 's all an gniomh, chluinn criocha fada thall, 

'S their fiad le cheil', bha Gaidheil aon uair ann, 

S ni 's fearr a fhaoi', biodh briathra liobhth' nar beul, 

Lan feagh is briogh, le'r nochdar firinn De. 

Cia fios 'n ti chuir ann Ahaliab tur, 

\S am Befaleel thogbhail arois ur, 

Nach e fo fein a ghluais fa ghleus o Luid, 

Le tuigfe gheur leV 'n tug le'n ceim fo teld, 

Bhriogh bhi na run, ainm dheanamh cliutach mor. 

Air feadh nan crioch fa 'n d' f h uair na Gaidheil coir, 

Gu h" amhluidh bhios, 's gach neach do chi an lo, 

Biodh taimns fgriobht nan cridh' ann litriche oir 

Agus nan cuimhn', is gheabh thu choidhch uam fein, 

Beannachd is failt, le m' chridh', le m' laimh, 's le m' blicul. ( 175 ) 
RANNAIBH le RAIBEIRD CAIMBEUL, 

Fear Fridhe Mhic Chailean ANN CoMHAL. 

V^ealfar foe, is Cannar ceol, 

A-n Rioghachd Eireinn gach aon lo ; 

Is cuirear adhbha ciuil fuidh ghleus, 

Ann criche aoibhin na h Alba, 

An t abhar m'an deiream fud, 

Cannmhuin oirdhelrc na tir ud, 

Air bhi dhi o fhean am bruid, 

A fgaoileadh 'nios o chuibhreach, 

Le cainnt a dhruidear gach fith, 

Bheireir adhradh do'n ard Riogh ; 

Neach d'a f heabhas 's fann a chor, 

Is cannmhuin a bhi do easbhuidh, 

Do bhrofnnigh fud Maifteir Luidy 

Am briathradh oileanta deas ghloir, 

Freamh do'n aiteal chruadh ghrinn. 

Do fliiol buadhach nam Breatanach, 

Oidean uil ann fas na Filligheachd, 

An ord ftuidear na fgoilleachd, 

Tha chaidreadh tuinne is tamh, 

Aig ath an daimh ann Safgariy 

Sgaile mordhachd far treun ghniomh, 

An drong chuir Eireinn fuidh throm chior> 

Aon do'n chinneadh cheud chathach ud, 

A togbhail aris gu mor chliu. 

An gulomh do roghnuigh maca ud, 

Teifteas air meud a mheamna. 

A dh' f hag mairreant' buan a bhladh; 

Ailleoil am Flaitheas Ghaidheil 

Nior thailteil talamh do m' f hiosy 

Ughdar coimeifte leis ; 175 ) 

'Saoidh d'a bheothaidh air ais, 
Oghuim ceir na GaidbUgy 
Tomnaid fgriobhar dli'a mar dauaiaj 
Chaoldh gu'm bi ai'.leadh a' fas, 
Eigneachd a cheile Je'n chnuais, 
Gu la Luain taireis a bhais. Crioch- , ERR^^TA. 

IN a work of this nature, a few typographical errors 
are unavoidable : — but thefe, as they feldom material- 
ly affeiSl tlie fenfe, will not, it is prefumed, miflead 
the attentive reader : — The following are pointed out, 
being too great a deviation from the author's mean- 
ing to be overlooked. 

Page Ijth. line 5th. iorfint read ".vcrj. 

136. line jpth. column ifl. for tL' helm read tojlecr^ 

=^— ibid, line 20th. column 2d. for double entered rcaO 
double entendre. ''m^:%r^ 'y^m